KoulutusalaOpinnäytetyöt (Käyttörajattu kokoelma)Hoitotyö

  • Aivoverenkiertohäiriöpotilaiden lääkkeettömät kivunhoitomenetelmät 

   Karell, Ellen (2022)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa esite hoitohenkilökunnalle aivoverenkiertohäiriöpotilaan lääkkeettömistä kivunlievitysmenetelmistä. Tavoitteena on lisätä hoitohenkilökunnan tietoutta aivoverenkiertohäiriöiden ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Alaraajaturvotuksen ehkäisy kompressiohoidolla – opetusvideo sairaanhoitajaopiskelijoille 

   Mononen, Emma (2022)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa opetusvideo, jota voidaan hyödyntää Laurea- ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelijoiden kompressiohoidon opetuksessa. Opinnäytetyön tavoitteena oli parantaa sairaanhoita ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Eduskunnan ensiauttajien tehtävät hätätilapotilaan luona 

   Volanen, Camilla (2022)
   Hätätilapotilaalla tarkoitetaan kriittisesti sairasta potilasta, joka tarvitsee apua välittömästi. Näissä tilanteissa sairaalan ulkopuoliselle ensihoitotehtävälle hälytetään Suomessa usein varsinaisen ensihoitoyksikön ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Happihoidon alkeet – opetusvideo aloitteleville hoitotyön opiskelijoille 

   Sintonen, Ville (2022)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa Laurea-ammattikorkeakoulun Hyvinkään kampuksen simulaatiokeskuksen käyttöön happihoidon alkeita käsittelevä selkeä ja teoriatietoon perustuva opetusvideo. Simulaatiokeskuksella ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Ikääntyneiden ravitsemuksen tukeminen sairaalassa : kirjallisuuskatsaus 

   Junnila, Jonna; Ahmadi, Fereshteh (2022)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli antaa uutta hoitotieteellistä tietoa ammattilaisille ravitsemuksesta ja ravitsemushoidosta sekä miten voidaan tukea ikääntyneiden ravinnonsaantia ja parantaa heidän toimintakykyään ravitsemushoidon ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • International nursing students' experiences of psychiatric placement 

   Bobrikova, Kseniia (2022)
   Psychiatric placement is known to cause nursing students stress and anxiety. Clinical placements are especially demanding for culturally and linguistically diverse students who face additional challenges such as communication ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Kohti parempaa lääkehoitoa Autismisäätiön Espoon ohjaus- ja valmennuspalveluissa − toiminnallinen opinnäytetyö 

   Suppala, Matti (2022)
   Lääkehoidossa tapahtuvat virheet ovat yleinen ongelma sosiaali- ja terveydenhuollon kentällä. Arvioidaan, että puolet lääkehoitovirheistä olisi estettävissä työyksikön toimintatapoja kehittämällä. Opinnäytetyön tavoitteena ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Kotisairaanhoidon yrityksen perustaminen 

   Hossaini, Shokofa; Nuutinen, Fanni; Santa, Marika (2022)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa ja selvittää mitä työtehtäviä ja palveluja sairaanhoitaja voi yksityisenä yrittäjänä tehdä. Yritystoiminnan kohderyhmänä on aikuiset ja iäkkäät. Palvelut, joita tämän ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Lihavan aikuisen painonhallinnan tukeminen sairaanhoitajan vastaanotolla 

   Tapioharju, Mirja (2022)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli edistää sairaanhoitajan ja lihavan aikuispotilaan kohtaamista niin, että se saisi aikaan pysyvää muutosta potilaan elämässä. Tavoitteena oli lisätä tietoa sairaanhoitajalle siitä, miten ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Lymfedeema ja ennaltaehkäisevä hoitotyö 

   Kähkönen, Sari-Sisko (2022)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata hoitotyön keinoja, joiden avulla rintasyöpäpotilaan yläraajan lymfedeemaa voidaan ennaltaehkäistä. Tavoitteena oli tuottaa tietoa hoitotyön käytäntöjen kehittämiseen. Opinnäytetyön ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Läheisriippuvuusilmiön tunnistaminen : opas Minnesota-mallisessa päihdehoidossa olevien asiakkaiden läheisille 

   Hirvihuhta, Janita; Rantala, Jenny (2022)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli tutkia läheisriippuvuusilmiötä. Tutkimuskysymyksiksi asetettiin: Mitä läheisriippuvuus on ja miten sen voi tunnistaa, ja miten läheisriippuvuudesta voi toipua vertaistuen avulla? Opinnäytetyön ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Lääkehoitosuunnitelma lääkitysturvallisuuden perustana itsehoidossa 

   Saari, Susanna (2023)
   Lääkitysturvallisuudella tarkoitetaan lääkkeiden käyttöön liittyvää turvallisuutta, joka vaarantuu virheiden eli lääkityspoikkeamien tapahtuessa (Stakes & lääkehoidon kehittämiskeskus Rohto 2006). Apteekissa lääkitysturvallisuus ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Menetelmiä nuorten seksuaaliterveyden edistämiseksi 2000-luvulla -kirjallisuuskatsaus 

   Matilainen, Kirsti (2022)
   Tämän kuvailevan kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on vastata teorialähtöisesti kysymyksiin; millaisia menetelmiä on yleisesti käytetty, esimerkiksi kampanjoita järjestetty nuorten seksuaaliterveyden edistämiseksi ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Metsän terveyshyödyt 

   Kankainen, Maria; Sipilä, Mirja (2023)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata, miten metsäluonto vaikuttaa terveyteemme ja millaisia terveyshyötyjä luonto mahdollistaa. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tietoa metsäluonnon terveyshyödyistä. ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Nuorten päihdehäiriön hoito Suomessa : kuvaileva kirjallisuuskatsaus 

   Karppinen, Ilari (2022)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaista nuorten päihdehäiriön hoito on Suomessa. Tutkimustehtävää ohjaavat tutkimuskysymykset olivat: ”millaisia tuloksia päihdehäiriön hoidossa Suomessa tavoitellaan” ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Perehdytysmateriaalin päivittäminen Koivukujan vastaanotto- ja arviointiyksikössä 

   Kallio, Satu; Kaatro, Camilla (2022)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli päivittää lastensuojelun sijaishuoltoyksikön perehdytysmateriaali käytännölliseen ja selkeään muotoon. Toimeksiantajana toiminut Koivukujan vastaanotto- ja arviointi yksikkö ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Potilaan itsemääräämisoikeuden rajoittaminen terveyskeskuksen osastoilla : opas henkilökunnalle 

   Helin, Heli; Jaatinen, Susanna (2022)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa opas Lohjan terveyskeskuksen henkilökunnalle potilaan itsemääräämisoikeuden rajoittamisesta terveyskeskuksen osastoilla. Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää potilasturvallisuutta ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Promoting nutrition in mental health patients 

   Zhao, Huan (2022)
   In order to improve the wellbeing of mental health patients, a closer look should be taken at the relationship between nutrition and the mental health. However, due to many people with a serious mental illness not reaching ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Saattohoito-opas ikääntyneiden hoivakotiin 

   Valta, Johanna (2021)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää hoitohenkilöstölle opas, joka käsittelee iäkkään hyvää saattohoitoa hoivakodissa. Tavoitteena oli lisätä hoitohenkilöstön valmiuksia hoitaa saattohoidossa olevia asukkaita, sekä ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Sairaanhoitajan ohjausosaamisen kartoittaminen ja kehittäminen moniammatillisessa työyhteisössä 

   Miettinen, Niina; Nieminen, Nea; Ryynänen, Satu (2022)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa eräässä pääkaupunkiseudun kotihoidon yksikössä työskentelevien sairaanhoitajien ohjausosaamista ja luoda tukimateriaali moniammatillisessa työyhteisössä tapahtuviin sisäisiin ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad