KoulutusalaOpinnäytetyöt (Käyttörajattu kokoelma)Sosiaaliala

  • Asiakastyytyväisyyskysely sijaishuollon yksikköön 

   Forsman, Kristina (2023)
   Tämä opinnäytetyö toteutettiin kehittämistyönä. Kehittämistyön toimeksiantajana toimi yksityinen, lastensuojelun sijaishuollon palveluita tuottava palveluntuottaja. Kehittämistyön tavoitteena oli luoda toimeksiantajalle ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Asumisohjaajan ajankäyttö 

   Kaarakainen, Iines (2021)
   Opinnäytetyö sai alkunsa opinnäytetyön tekijän halusta tehostaa työtään ja vähentää tyhjäkäyntiä. Opinnäytetyö tehtiin päiväkirjamuotoisena, sillä se mahdollisti parhaiten opinnäytetyön tekemisen omasta työstä. Opinnäytetyön ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Eläineettinen myötätuntokasvatus: teemakirja 6–8-vuotiaiden lasten kanssa työskenteleville sosiaali- ja kasvatusalan ammattilaisille 

   Jokinen, Milla (2022)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön lähtökohta on kehittämistehtävä, joka pyrkii selvittämään miten 6–8-vuotiaiden lasten kanssa työskentelevät sosiaali- ja kasvatusalan ammattilaiset voisivat vahvistaa lasten myötätuntoista ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • ”Että se ois jotenkin automaatio, rakennettu jonnekin jo valmiiks”: Lastensuojelun perhetyön ja päihdepalvelujen yhteistyön haasteet ja mahdollisuudet 

   Oksa, Elena (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa lastensuojelun perhetyön ohjaajien ja päihdepalvelujen työntekijöiden kokemuksia yhteistyöstä päihdevanhempien tukemiseksi. Tavoitteena oli kartoituksen avulla lisätä ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Iceheartsin läpikulkeneiden kokemukset toiminnasta ja tämän hetkinen elämäntilanne toiminnan päättymisen jälkeen 

   Kilpala, Veli-Pekka (2021)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä tekevää Icehearts järjestöä toiminnan jo lopettaneiden joukkueiden osalta. Icehearts järjestö tekee pitkäkestoista ennaltaehkäisevää ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Kehittyminen ratkaisuasiantuntijana uudessa yhteistyömallissa 

   Toivonen, Raimo (2022)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli seurata oman osaamisen kehittymistä perustoimeentulotuen ratkaisuasiantuntijana uudessa Kansaneläkelaitoksen yhteistyömallissa. Opinnäytetyön toisena tarkoituksena oli tuoda uusia näkökulmia ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Kehitysvammaisten työllistyminen avoimille työmarkkinoille -työvalmentajien näkemyksiä työllistymisen haasteista ja mahdollisuuksista 

   Rautio, Natalia (2022)
   Työ on tärkeä osa elämää, joka vaikuttaa minäkuvaan ja jolla on suuri merkitys myös kehitysvammaiselle ihmiselle. Työ on ihmisen identiteetti, johon liittyy hänen kokemuksensa ja tunne arvokkaana ja merkityksellisenä ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Kieli-, kulttuuri- ja katsomustietoinen toiminta varhaiskasvatuksessa 

   Aartoaho, Katri (2022)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia kieli-, kulttuuri- ja katsomustietoisen toiminnan tasoa varhaiskasvatuksessa Vantaalla. Prosessin aikana tarkoitus oli myös tuottaa tietoa kehittämistä kaipaavista osa-alueista, joita ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Kielisuihkua varhaiskasvatuksessa teknologian ja pelillisyyden avulla 

   Pahkin, Arttu; Achat, Masir (2022)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda prototyyppi oppimispelille, minkä kohderyhmänä toimisi 5–6-vuotiaat lapset. Tarkoituksena oli kehittää mahdollisimman helposti pedagogiseen käyttötarkoitukseen tuleva peli, joka ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Kiintymyssuhteen syntymiseen saatu tuki perhehoitajan näkökulmasta tarkasteltuna 

   Lehmusketo-Ahola, Hannele (2022)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää perhehoitajien omakohtaisia kokemuksia kiintymyssuhteen muodostamisesta sijoitettuun lapseen perhehoitajan näkökulmasta tarkasteltuna. Tällä tarkoitetaan siis niitä tekijöitä ja/tai ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Kohtaamisen ja vuorovaikutuksen merkitys oman toipumisen kannalta kuntoutujien kokemana 

   Tirkkonen, Oneg (2023)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa työelämäkumppanin päihde- ja syrjäytymistä ehkäisevään kuntoutukseen liittyvien työntekijöiden ja kuntoutujien vuorovaikutus- ja kohtaamistilanteiden merkitystä asiakkaiden ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Kokemusasiantuntijakoulutus osallisuuden edistäjänä omassa elämässä 

   Ristola, Nina (2023)
   Opinnäytetyössä tuotettiin työelämää kehittävää tietoa kokemusasiantuntijoiden osallisuuden kokemuksista sekä koulutuksen merkityksellisyydestä ja vaikutuksesta kokemusasiantuntijoille itselleen. Opinnäytetyössä tutkittiin ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Koronan vaikutus kriisityöhön : Itä-Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystys. 

   Kåhre, Ronja (2022)
   Tein opinnäytetyöni koronan vaikutuksesta kriisityöhön Itä-Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystyksessä. Aloitin opinnäytetyöni keväällä 2020 ja saatoin sen loppuun keväällä 2022. Korona, virallisesti COVID-19 kosketti ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Lasten osallisuus leikissä varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä 

   Schalin, Jenni (2021)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda varhaiskasvatuksen henkilöstöä sekä muita aiheesta kiinnostuneita varten kokoava tutkielma lasten osallisuudesta leikissä varhaiskasvatuksen kontekstissa. Tavoitteena oli selvittää, ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Liikunnan vaikutus ikäihmisen hyvinvointiin : opas terveydenhuollon ammattilaisille 

   Hussein, Safiya (2022)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli tuottaa opas ikäihmisten parissa työskenteleville ammattilaisille ikäihmisen liikkumisen tueksi. Oppaan tavoitteena oli lisätä tietoisuutta liikunnan merkityksestä ikäihmisen hyvinvoinnille ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Liikuntaa lapsilähtöisesti lisääviä menetelmiä Myllynrattaan päiväkotiin 

   Kosola, Saara (2021)
   Tämä opinnäytetyö on kehittämistyö, jonka tarkoituksena on liikunnan määrän lisääminen päiväkoti Myllynrattaassa Helsingissä lapsilähtöisyys huomioiden. Myllynrattaan päiväkoti on Helsingin kaupungin päiväkoti, jossa ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Loviisan vastaanottokeskuksen perehdytyskansio 

   Äyräväinen, Iris (2022)
   Tämä opinnäytetyö on työelämälähtöinen kehittämistehtävä, jonka tarkoituksena oli laatia perehdytyskansio Loviisan vastaanottokeskuksen ohjaajien perehdyttämiseksi. Työn tavoitteena oli edistää toimeksiantajan - Hemcare ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Miten kohdata traumatisoitunut alakouluikäinen lapsi 

   Tolppanen, Minna (2022)
   Tämä opinnäytetyön tavoitteena on koota olemassa olevista tiedoista miten sosiaali- ja terveysalan työntekijän kannattaa kohdata traumatisoitunut lapsi, miten traumatisoitunutta lasta voi auttaa sekä yleisesti tietoa lasten ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Musiikki lääkkeenä : Bänditoimintaa mielenterveysyhdistyksessä 

   Meloni, Marius (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tein opinnäytetyöni eräässä helsinkiläisessä mielenterveysyhdistyksessä. Opinnäytetyö oli luonteeltaan toiminnallinen ja sen tavoitteena oli järjestää yhdistyksen kävijöille bänditoimintaa ja esiintyä yhdessä. Tarkoituksena ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad
  • Nuoren vahvuuksien tunnistaminen pelillisyyden avulla Vamos Urapalveluissa 

   Taimela, Eveliina (2022)
   Tämä opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Diakonissalaitoksen Vamos Urapalveluiden kanssa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää digitaalinen peli, jonka tavoitteena oli tukea työn ja koulutuksen ulkopuolella olevia ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad