Viitteet 3798-3817 / 19077

  • H.264-koodekin soveltuminen IPTV-järjestelmään 

   Terhivuo, Joonas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämä työ tehtiin Maxisat-yhtiöt Oy:lle. Työssä selvitetään H.264-koodekin: rakenne, toimintaperiaate, koodaustyökalut, suorituskyky ja soveltuvuus eri sovelluksille. H.264 on uusin Joint Video Team-työryhmän työstämä ...
  • Haapajärven kaupungin internetsivujen kehittäminen teknisten palveluiden osalta 

   Vasama, Saara (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Insinöörityön aiheena oli Haapajärven kaupungin internetsivujen kehittäminen teknisten palveluiden osalta. Insinöörityö koostuu kunnan teknisiä palveluita koskevasta tutkimusosuudesta sekä internetsivujen kehittämisehdot ...
  • Haastattelulla alkuun : suositus Keskuspuiston ammattiopiston asuntolan toimintakykyä kartoittavan alkuhaastattelulomakkeen teoriataustasta, sisällöstä ja ulkoasusta 

   Teristö, Anu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli auttaa selkeyttämään Keskuspuiston ammattiopiston alkuhaastattelukäytäntöä laatimalla suositus uuden toimintakykyä kartoittavan alkuhaastattelulomakkeen teoriataustasta, sisällöstä ja ...
  • Haastattelun haasteet : tutkimuskohteena haastattelijoiden työmetodit 

   Koskinen, Katri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee haastattelumetodeja. Tutkimuksen tavoitteena on etsiä vastauksia kysymykseen toimivatko tämän päivän ammattilaiset opetetun perushaastattelumallin mukaan. Mitä hyötyä ja haittaa on seurata ...
  • Haastatteluosaamisen säilyttäminen henkilöstöpalveluyrityksissä 

   Jyrylä, Jami (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, millaisia menetelmiä suomalaisilla pääkaupunkiseudulla toimivilla henkilöstövuokrausyrityksillä on säilyttää haastatteluosaamista. Osaaminen on yksi yritysten tärkeimmistä ...
  • Haastavan rakennuskohteen ympäristön turvallisuus ja logistiikka ahtaalla tontilla 

   Zweygberg, Sami (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä opinnäytetyö toteutettiin Skanska Talonrakennus Oy:lle tavoitteena perehtyä työmaan ympäristön turvallisuuteen ja logistiikkaan vaikuttaviin tekijöihin. Työn tarkoitus on toimia aihekokonaisuutena, joka vastaa sekä ...
  • Haastavasti käyttäytyvien autismin kirjon henkilöiden vanhempien tarvitsema tuki 

   Räsänen, Tiina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Haastava käyttäytyminen on noussut näinä vuosina lehtien otsikoihin. Puhutaan laajalla rintamalla työntekijöiden ja työn tekemisen näkökulmasta aggressiivisen asiakkaan koh-taamisesta sosiaali- ja terveysalalla sekä ...
  • Haastavien paikalla valettavien rakenteiden tietomallinnus 

   Kemppinen, Kirsi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tässä insinöörityössä tutkittiin raudoitusten tietomallinnukseen ja raudoituspiirustusten luomiseen liittyvät merkittävimmät ongelmat, joita alan työntekijät kokevat, ja etsittiin ratkaisuja niihin. Työ tehtiin Finnmap ...
  • Haasteena koulupoissaolot : kodin ja koulun yhteistyötä kehittämässä 

   Holopainen, Marju; Kangas, Irina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä pääkaupunkiseutulaisen yhteiskoulun oppilashuollon kanssa. Oppilashuollon henkilökunnassa oli herännyt huoli viime vuosina lisääntyneistä yläkoululaisten luvattomista poissaoloista, ja he ...
  • Haasteet intranet portaalin käyttöliittymän luomisessa 

   Markkanen, Kalle (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2011)
   Insinöörityön tavoitteena oli tutkia haasteita käyttöliittymän rakentamisessa intranet-portaaliin ja muodostaa uudelleenkäytettäviä komponentteja ja hyviä käytäntöjä tulevia asiakasyrityksen projekteja varten. Hyvien ...
  • Haasteista huolimatta omaan kotiin : opas itsenäistyvälle näkövammaiselle nuorelle 

   Hartikka, Tiia; Lampinen, Nanna; Nissinen, Tiina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Näkövammaisten liiton ylläpitämän näkövammarekisterin mukaan näkövammaiset nuoret asuvat ikätovereitaan pitempään lapsuudenkodeissaan. Näkövamma voi johtaa nuoren syrjäytymiseen. Itsenäistymisen viivästymiseen vaikuttavat ...
  • Haavahoitajan tehtävät kotisairaalassa 

   Pääkkönen, Heidi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Haavahoidon asiantuntijuuden kehittäminen on avainasemassa, jotta pystytään vastaamaan olemassa oleviin ja tuleviin haavahoidon haasteisiin. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on luoda haavahoitajan osaamisalueet kotisairaalaan. ...
  • Haavan paraneminen ortopedisen toimenpiteen jälkeen 

   Raitala, Milla; Talvinen, Vera (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvailla aikaisemman tutkimustiedon perusteella ortopedisen elektiivisen potilaan leikkaushaavan paranemista. Opinnäytetyössä kuvailtiin mitä tiedetään ortopedisen haavan paranemisesta. ...
  • Haaveena vanhemmuus : yksin sijaisperheenä 

   Käsnänen, Miia; Saura, Kirsi-Hannele (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön lähtökohta on saada tietoa millaista on toimia yksin sijaisvanhempana. Työmme paikantuu osaksi kriittistä perhetutkimusta. Pohdimme myös sitä, mikä on perhe ja mihin yksinhuoltaja sijoittuu perhettä ...
  • Haavisto vai Niinistö? : uutisjournalismin retoriikka ja ilmiöt Helsingin Sanomissa presidentinvaalien 2. kierroksella vuonna 2012 

   Kyllönen, Ilkka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyössä tutkitaan sisällön erittelyn ja laadullisen sisällönanalyysin avulla, millaista retoriikkaa Helsingin Sanomissa käytettiin vuoden 2012 presidentinvaalien toisen kierroksen ehdokkaista. Millaisen kuvan ...
  • Haavoittuvassa asemassa olevien naisten suojeleminen seksuaalisuutta loukkaavalta väkivallalta : integroiva kirjallisuuskatsaus 

   Kuusisto, Viivi; Räty, Eine-Kirsikka; Uustaival, Kristiina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyö on osa Metropolia Ammattikorkeakoulun seksuaali- ja lisääntymisterveyden (SeLi) hanketta, jonka tavoitteena on implementoida työelämään uusimman seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen ...
  • HACCP-järjestelmän päivitys 

   Rossi, Inka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tässä opinnäytetyössä päivitettiin yrityksen HACCP-järjestelmä vastaamaan standardin FSSC 22000 vaatimuksia. Työssä tutustuttiin perusteellisesti yrityksen tuotantoprosesseihin ja standardin asettamiin vaatimuksiin. ...
  • Hackathon: Ratkaisukehittämisen ilmiö Suomessa 

   Kallioinen, Katriina (2019)
   Mikä on suomalainen hackathon? Tämä opinnäytetyö tutkii suomalaista hackathon-ilmiötä ja sen kehitystä 2010-luvun lopulla. Hackathon on tapahtuma, jossa ohjelmoijat ja muotoilijat kilpailevat ongelmanratkaisussa. Siitä on ...
  • Hackers and the Internet 

   Sanglakhi, Alimostafa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   The purpose of this project was to study hacking and hackers. It focused on learning the best ways to make the internet secure. The thesis investigates hacking and hackers as threats to internet security. The scope of ...
  • Hahmoanimaatioprojektin suunnittelu ja toteutus 3D-ympäristöön 

   Fieandt, Noora (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyössäni käsittelen, miten hahmoanimaatioon keskittyvän lyhytanimaatioprojektin voi suunnitella ja toteuttaa 3D ympäristöön. Käsittelen kaikki työvaiheet kohta kohdalta ja esitän asioita, joita kannattaa ottaa ...