Viitteet 5467-5486 / 19047

  • Ja viululla jotain ihanaa: Vapaan säestyksen oppimateriaali viululle 

   Mäkinen, Kristiina (2019)
   Säveltäminen ja improvisointi on nostettu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2017) yhdeksi neljästä musiikin arviointialueesta. Soitonopetuksen halutaan siis olevan muutakin kuin nuotinluvun ja valmiiden ...
  • "Ja... Pyörii!" : onnistunut vuorovaikutus ja teknologian hyötykäyttö äänitystilanteessa 

   Ollikainen, Markku (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyössäni pohdin äänitystilanteissa tapahtuvia ilmiöitä ja tilanteita, pyrin löytämään keinoja joilla parantaa taiteilijan omakohtaista kokemusta normaalioloista poikkeavissa äänitysolosuhteissa. Esitän em. sisältöjä ...
  • Jacket-kunnonvalvontajärjestelmän modernisointi 

   Jämsén, Niko Tuomas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2008)
   Opinnäytetyössä suunniteltiin ja toteutettiin pyörivien prosessiuunien Jacket-valvontajärjestelmän mittaustietojen keruun siirto teollisuus-PC:ltä ohjelmoitavalle logiikalle. Tavoitteena oli muokata järjestelmä luotettavammaksi ...
  • Jacquard-kankaan teettämisen mahdollisuudet Venäjällä 

   Ylänne, Irina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytöntyön tarkoitus oli tutkia jacquard-kankaiden tuotantomahdollisuuksia Venäjällä ja teettää omia jacquard-kanqasmalleja. Suomessa jacquard-kankaisiin erikoistuvien kutomoiden määrä on vähäinen. Tarkoitus oli ...
  • Jaeger MasterScreen PFT- ja Jaeger MasterScreen PFT SentrySuite -diffuusiokapasiteettilaitteiden tulostasojen vertailu 

   Husso, Sonja; Kelkka, Anni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli vertailla kahden menetelmiltään osittain eroavan Jaeger MasterScreen PFT- ja Jaeger MasterScreen PFT SentrySuite -diffuusiokapasiteettilaitteen tulostasoja. Tavoitteena oli selvittää ...
  • Jaettu johtajuus varhaiskasvatuksessa 

   Kakkonen, Outi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyöni tarkoituksena oli tarkastella millaisena Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksessa työskentelevät kokevat ja näkevät jaetun johtajuuden. Opinnäytetyössä etsittiin vastauksia siihen mitä jaettu johtajuus on ...
  • Jaetun johtajuuden haasteet itseohjautuvassa organisaatiossa 

   Jalonen, Kaisa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mitä jaettu johtaminen on ja millaisia haasteita tämä johtamismalli sekä itseohjautuvuus esimiestyöhön aiheuttaa. Tässä työssä oli tarkoituksena tarkastella itseohjautuvuuden ...
  • Jaetun kulutuksenmittauspalvelun kehitystyö 

   Hollfast, Joel (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Insinöörityön tarkoituksena oli kehittää palvelukokonaisuus tilaajayritys Lassila&Tikanoja Oyj:n Kiinteistötekniikan toimialan käyttöön. Palvelukokonaisuuden idea oli järjestää tilakohtaiset kulutuksenmittaukset vanhoihin ...
  • JAI GO-5000M-PGE- ja The Imaging Source DFK MKU130-10x22 -kameroiden käyttöönotto 

   Antell, Mikko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Insinöörityön tavoitteena oli kahden erilaisen konenäkökameran käyttöönotto Metropolia Ammattikorkeakoulun automaatiolaboratoriossa ja ohjeiden kirjoittaminen käyttöönoton toistamista varten. Työ suoritettiin Metropolia ...
  • Jakamistalous liikkumisen edistäjänä 

   Autio, Topi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö antaa kattavan kuvan jakamistaloudesta nykyään ja tulevaisuudessa. Tavoitteena on kirjallisiin lähteisiin perustuen koota tietoa omistusautoilun ja julkisen liikenteen korvaavista ja tukevista liikkumismuodo ...
  • Jakeluauton opaskirja työntekijöille 

   Lucenius, Niko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena oli tehdä jakeluliikenteen opaskirja pääkaupunkiseudun jakelutyöryhmään sekä Helsingin kaupungissa toimiville huolitsijoille ja niiden uusille työntekijöille. Teoriaosuus koostuu ...
  • Jakelulogistiikan laadun analysointi ja laadunhallinnan kehittäminen 

   Juutilainen, Tommi (2019)
   Päivittäistavarakaupan toimitusketjujen kokonaiskilpailukyvyn yksi kriittinen tekijä on toimitusketjujen toimintojen, kuten jakelulogistiikan laatu. Pitkälle optimoidut toimitusketjut asettavat esimerkiksi jakelukuljetusten ...
  • Jakelumuuntamoiden kauko-ohjauksen ja -valvonnan kehitysnäkymät 

   Sivonen, Jouni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä insinöörityö tehtiin Metropolia Ammattikorkeakoululle. Tässä insinöörityössä selvitettiin jakelumuuntamon tulevaisuuden kauko-ohjaus ja -valvontajärjestelmiä sekä jakelumuuntamon tulevaisuudennäkymiä. Työ toteutettiin ...
  • Jakeluterminaalin pakettikuljettimen simulointimallinnus 

   Syrjälä, Teuvo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Insinöörityön tavoitteena oli perehtyä simulointitutkimuksen prosessiin sekä rakentaa työn tilaajan asiakasyrityksen jakeluterminaalin saapuvan tavaran pakettikuljettimesta ja sen toimintaympäristöstä simulointimalli. ...
  • Jakeluverkkoasentajien perehdytysohjelma 

   Halonen, Eero (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tässä insinöörityössä kehitettiin perehdytysohjelma, joka kohdennetaan Eltel Networks Oy:n kaikille työntekijöille. Eltel Networks Oy:lle toteutettiin lomakkeet, joita yrityksen uudet työntekijät täyttävät ensimmäisellä ...
  • Jakeluverkkoyhtiön verkoston sijaintitiedon mittaaminen ja hallinta 

   Björkman, Filip (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Insinöörityö tehtiin Porvoon Sähköverkko Oy:n toimeksiannosta ja sen aiheena oli sijaintitiedon ja kartoituksen merkityksen tutkiminen sähköverkkoyhtiössä. Tavoitteena oli kehittää yhtiön toimintatapoja liittyen sähköverkon ...
  • Jakeluverkon kunnossapidon ja sen dokumentoinnin kehittäminen 

   Lahti, Tuomas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aiheena tarkastellaan pien- ja keskijännitteisen jakeluverkon kunnossapitotietojen ylläpitoon ja kehittämiseen liittyviä tekijöitä. Aihetta käsitellään yleisesti suomalaisten jakeluverkkoyhtiöiden näkökulmasta, ...
  • Jakeluverkon mittaustiedon hyödyntäminen Netcon 100 -järjestelmällä verkonhaltijan näkökulmasta 

   Nieminen, Mika (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämä insinöörityö tehtiin Netcontrol Oy:lle Netcon 100 -järjestelmän tuotekehityksen ja markkinoinnin avuksi. Työssä päätavoitteena oli selvittää jakeluverkkoyhtiöiden kiinnostuksen kohteet muuntamotason mittauksissa sekä ...
  • Jakeluverkon suunnittelijan kuormitustila ja tukitoimenpiteet KVR-urakassa 

   Nguyen, Minh (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö tehtiin Eltel Networks Oy:lle. Tavoitteena oli selvittää suunnittelijan projektin aikainen kuormitustila ja löytää tarvittavat tukitoimenpiteet. Tarkoituksena oli tuottaa pro-jektin seurannan perusteella ...
  • Jakeluverkon suunnittelun mallintaminen : Verkosto- ja maastosuunnittelun 0,4 kV ja 20 kV tilaustyöt 

   Harju, Jaana (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämä insinöörityö tehtiin Empower Oy:lle. Tavoitteena oli mallintaa jakeluverkon suunnittelu 0,4 kV:n ja 20 kV:n tilaustöissä sekä saada yhdenmukaistettua suunnittelua niin, ettei se ole riippuvainen tilaajayhtiöstä ja ...