Viitteet 16993-17012 / 19032

  • U-2 OS -solun proteosomi- ja translaatiogeenien hiljentämisen vaikutus apoptoosiin 

   Perikangas-Hentunen, Hertta (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Helsingin yliopistossa Jussi Taipaleen systeemibiologian tutkimusryhmässä. Työn tavoitteena oli hiljentää osteosarkoomasolun proteosomi- ja translaatiogeenit ja tarkastella vaikutusta solun ...
  • UAS maanmittausalan konsulttiyrityksen käyttöön 

   Hölttä, Petri (2019)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena oli selvittää Maanmittauspalvelu Puttonen Oy:lle soveltuva UA-järjestelmä, niin kaluston kuin ohjelmistojen kannalta. Lisäksi tarkoituksena oli pohtia sopivia käyttökohteita, joihin uutta ...
  • UAV-ilmakuvaus ja sen hyödyntäminen lunastustoimituksissa 

   Yli-Panula, Antti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutustua UAV-kuvausprosessiin ja saada selkoa sen soveltuvuudesta Maanmittauslaitoksen toimitustuotantoon, erityisesti vesijätön lunastuksiin. Työssä selvitettiin UAV-kuvauksella ...
  • UAV-kaluston soveltuvuus, käytännöllisyys ja kustannustehokkuus turveaumojen ja maastomallien mittauksessa 

   Vainio, Isto (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena oli selvittää UAV-mittausmenetelmän kustannustehokkuutta ja käytännöllisyyttä suhteessa perinteiseen GPS mittausmenetelmään tai takymetrikartoitukseen. Lopputulokseksi pyrittiin saamaan ...
  • UAV-kopterin pistepilven tarkkuus 

   Hokkanen, Jeremia (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena oli selvittää miehittämättömällä ilma-aluksella kuvatun ja kuvausdatasta edelleen fotogrammetrisesti lasketun pistepilven tarkkuutta. Työ tehtiin Oy Esari Ab:lle. UAV-datasta laskettua ...
  • UAV-kuvauksen prosessointi ja laatu 

   Tawast, Jaakko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena oli selvittää miehittämättömällä ilma-aluksella kerätyn datan prosessointia ja sen laatua. Tavoitteena oli myös tutustua UAV-ilmakuvauksen prosessiin kokonaisuutena. Työssä käytettiin ...
  • UAV-kuvaus kiviainesten kartoituksessa 

   Jokinen, Ari-Pekka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena oli selvittää miehittämättömien ilma-alusten soveltuvuutta kiviainesmäärien kartoitukseen sekä luoda yleiskuva UAV-laitteiden toiminnasta. Työ tehtiin projektina Destia Oy:n kiviainesyks ...
  • UAV-torjuntasovelluksen käyttöliittymä React Nativella 

   Valkonen, Antti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Insinöörityön tarkoituksena oli tavoitteena selvittää React Native -sovelluskirjaston vahvuuksia lähdeaineiston avulla ja soveltaa tätä tietoa uuden mobiilikäyttöliittymän tekemisessä yrityksen tuotteelle. Työ tehtiin ...
  • Ugandan rakennetun ympäristön ongelmat ja kehitys 

   Wikström, Joonas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä opinnäytetyössä perehdytään Afrikan kehitysmaille tyypillisiin yhdyskuntarakenteellisiin ja teknisiin ongelmiin maanmittaustekniikan näkökulmasta. Työssä tutustutaan kehitysmaille tyypilliseen heikkoon infrastruktuuriin, ...
  • Uhan ääni 

   Potka, Juha (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyöni kirjallinen osa Uhan ääni käsittelee sitä, miten uhkaavia äänimaailmoja tehdään elokuviin. Samalla se tutkii äänen kokemista, ja millä äänisuunnittelun keinoilla voidaan tehdä kohotettua kerrontaa. Puran ...
  • UHF-alueen RFID-tunnisteen prototyypin antennin suunnittelu, simulointi ja mittaaminen 

   Sirén, Karri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2010)
   Insinöörityössä perehdyttiin UHF-alueen RFID-tunnisteen antennin suunnitteluprosessiin sekä mittaamiseen. Työn tavoitteina oli toteuttaa antenni, jota voitaisiin käyttää paristoavusteisessa UHF-alueen RFID-tunnisteessa ...
  • Uhka- ja vaaratilanteet Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella 

   Luoma, Petri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018댊)
   Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksella on kerätty uhka- ja vaaratilanneilmoituksia nykymuotoisella ilmoituksella vuodesta 2013 alkaen. Lomake on pelastuslaitosten kumppanuusverkoston tuottama ja sillä kerätään tietoa ...
  • Uhkaavan potilaan kohtaaminen röntgenyksikössä : opetusvideo röntgenhoitajaopiskelijoille 

   Hurula, Maija; Joukanen, Henri; Pakarinen, Rosa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyönämme tuotimme opetusvideon, joka käsittelee potilaslähtöisiä vaaratilanteita röntgenhoitajan työssä. Video kuvattiin Metropolia ammattikorkeakoulun tiloissa medianomin avustuksella. Opetusvideon kesto on noin ...
  • Uimahallien vedenkäsittelyn suodatusjärjestelmät 

   Muhonen, Mira (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän insinöörityön tavoitteena oli koota kirjallista ja suullista tietoa uimahallien suodatusjärjestelmistä yksiin kansiin helpottamaan uusien alalle tulevien suunnittelijoiden asian opiskelua. Tietoa etsittiin ...
  • Uimahallimainonnan konsepti 

   Kallijärvi, Milla (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli koota yhteen erilaisia mainontamuotoja, joilla voidaan tehostaa mainonnan tuomia hyötyjä uimahalleissa. Työ tehtiin toimeksiantona SportElite Oy:lle, joka vuokraa mainostilaa yrityksille ...
  • Uimahallin energiankäytön kartoitus : Allastiloista tapahtuva haihtuminen 

   Mäenpää, Antti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tässä insinöörityössä oli tavoitteena tutkia Korialla sijaitsevan palvelutalon uimahallin energian käyttöä ja allasvedestä haihtumisen seurauksena tapahtuvaa energia häviötä. Työ oli osa isompaa tutkimusta palvelutalon ...
  • Uimahallitilojen energiatehokas kuivaus 

   Harjukoski, Eero (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämä insinöörityö tehtiin TKK:n tutkimusryhmälle, joka selvittää uimahallien ja jäähallien energiatehokkuutta ja sen parantamista. Työ liittyi TKK:n tutkimusryhmän vuonna 2009 tekemään selvitykseen Hakunilan uimahallin ...
  • Uimisen ja saunomisen yhteys bakteerien määrään kertakäyttöisissä piilolinsseissä 

   Lukkarinen, Rea; Nurminen, Kimi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Silmälääkärit ja optikot suosittelevat, että piilolinssejä ei tulisi käyttää uimisen tai saunomisen aikana piilolinsseihin tarttuvien bakteerien aiheuttaman kohonneen silmätulehduksen riskin takia. Aiemmat tutkimukset ...
  • Uimuri : mobiilisovellus vesistöjen ympäristöhavainnoille 

   Salo, Jouni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Kehitysprojektini sisälsi mobiilisovelluksen konseptin suunnittelun. Mobiilisovelluksen avulla olisi mahdollista tehdä ympäristöhavaintoja. Ympäristöhavaintojen teemaksi valittiin vesistöt. Tein projektin yhteistyössä ...
  • The UK Housing Market: Study of Why and to What Extent Was the UK Housing Market Over-Valued and Was There a Bubble Present in the Beginning of the 21st Century. 

   Aalto, Birgitta (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2010)
   This dissertation critically examines and evaluates the UK housing market boom in the last decade. It looks at issues with the housing market in regards to demand and supply, the mortgage market and house price inflation. ...