• ADKAR-malli strategian jalkauttamisen tukena 

   Mellin, Tero (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli laatia strategian käytäntöön viemistä tukeva yleisluontoinen jalkautussuunnitelmamalli. Mallin tuli auttaa yrityksiä toteuttamaan strategian jalkauttaminen etukäteen suunniteltuna ja ...
  • Alisuoriutuvan työntekijän uraohjaus : Finanssiala 

   Sarasmaa, Nelli-Maria (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli käsitellä alisuoriutuvan työntekijän uraohjausta. Opinnäytetyössä tuotiin esiin erilaisia käytäntöjä, joilla pyritään välttämään työntekijän irtisanominen ja kannustetaan työntekijää etsimään ...
  • Alkupääoman budjetointi ja hankinta 

   Viitanen, Teemu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Yritystoiminta on keskeinen tekijä kansantalouden kehityksessä. Yrittäjyys koetaan kuitenkin yleisesti haastavana ja riskialttiina, ja siksi yritysten lukumääräinen kasvu on maltillista. Epäonnistumisen riskiä pystytään ...
  • Aloitetoiminta : Aloitetoiminnan käyttöönotto kohdeyrityksessä 

   Ruuskanen, Nea (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö on tehty kehittämishankkeena, jonka tavoitteena on aloitetoiminnan käyttöönotto yrityksessä. Aloitetoiminta tehdään ideataulumenetelmällä. Yrityksessä ei ollut käytössä aiemmin minkäänlaista aloitetoimintaa. ...
  • Ammattiharjoittelun erot tilitoimistojen ja muiden yritysten tai organisaatioiden välillä 

   Åstrand, Kia; Valkama, Angela (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaisia eroja on siinä, suorittaako opintojensa aikaisen työharjoittelunsa tilitoimistossa vai jonkin muun yrityksen tai organisaation taloushallinnon tehtävissä. Tavoitteena ...
  • Ammattikorkeakouluopiskelijoiden kokemukset ja asenteet liittyen blogimarkkinointiin 

   Karaus, Hanna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia ammattikorkeakouluopiskelijoiden asenteita blogimarkkinoinnista sekä kokemuksia sen mahdollisista vaikutuksista heidän kuluttajakäyttäytymiseensä. Aihe on ajankohtainen, sillä blogit ...
  • Anniskeluravintolan liiketoimintasuunnitelma 

   Kumpula, Tuomas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aiheena oli luoda liiketoimintasuunnitelma perustettavalle anniskeluravintolalle, joka tekisi sivutoimena catering-toimintaa. Anniskeluravintola suunniteltiin perustettavaksi Helsinkiin. Opinnäytetyö tehtiin ...
  • Arjenturva-alan yrityksen työhyvinvoinnin kehittäminen 

   Jylänki, Markus (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää työhyvinvoinnin nykytila arjenturva-alan yrityksessä ja saada aikaan kehitysehdotuksia, joiden kautta yrityksen työhyvinvointia voitaisiin parantaa. Tämän opinnäytetyön tavoitteena ...
  • Arvoketjumalli rahoitusalalla : Vähittäispankit 

   Manninen, Lauri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä Porterin arvoketjumalliin yleisellä tasolla ja soveltaa sitä rahoitusalan näkökulmasta, sekä esitellä arvoketjun eri prosessien arvonmääritystä ja tehostamismahdollisuuksia. ...
  • Arvonlisävero-opas : Isännöinti X Oy 

   Noponen, Sirja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoitus oli tehdä opas kiinteistöyhtiöiden arvonlisäverotuksesta. Opinnäytetyö tehtiin isännöitsijätoimistolle toimeksiantona, mutta opas on käytettävissä myös muuhun tarkoitukseen. Opas on hyvä tietopaketti ...
  • Asiakastyytyväisyys ja päättyvien asiakassuhteiden kartoitus : Voimisteluseura Bounce Espoo ry 

   Oiva, Veera (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö toteutettiin toimeksiantona trampoliinivoimisteluseura Bounce Espoo ry:lle. Toimeksiannon tarkoituksena oli tutkia seuran asiakastyytyväisyyttä ja pyrkiä selvittämään mahdollisia päättyviä asiakassuhteita ...
  • Asiakastyytyväisyyskysely Villeroy&Boch Helsinki 

   Gashi, Elsan (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäyteyön tarkoitus oli tutkia Villeroy&Boch Helsingin myymälän kanta-asiakkaiden tyytyväisyyttä tarjottuun palveluun. Tavoitteena oli saada uutta ja ajan tasalla olevaa tietoa, jota yritys voisi hyödyntää ...
  • Asiakastyytyväisyystutkimus Dividend House Oy:lle 

   Salminen, Miikka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja tehdä asiakastyytyväisyyskysely Dividend House Oy rahastoyhtiölle. Dividend House Oy on vuonna 2009 perustettu suomalainen, pankeista ja vakuutusyhtiöistä riippumaton, ...
  • Asiakasymmärryksen kehittäminen messutavoitteista 

   Ahtiainen, Tomi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia tapahtumamarkkinoinnin tavoitteellisuutta ja toteuttaa markkinatutkimus yritysten messutavoitteista. Työ toteutettiin toimeksiantona markkinointitoimisto OFRD:lle, joka tarjoaa ...
  • Asiakkaan haltuunotto : Rantalainen Oy Helsinki 

   Rantanen, Jenni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää uuden asiakkaan haltuunottoprosessia toimeksiantoyrityksessä. Toimeksiantaja oli tilitoimisto- ja taloushallintoalan yritys Rantalainen Oy Helsinki. Työn tavoitteena oli koota ...
  • Asuntosijoitussalkun rakentaminen : Kannattavuus ja strategia 

   Lindholm, Ellen (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia, kuinka hyvin rahoitusteorian menetelmiä voidaan soveltaa asuntosijoituskohteisiin. Opinnäytetyö tarkasteli asuntosijoittamista sijoitusyhtiön näkökulmasta. Tarkoituksena oli selvittää, ...
  • Automaatio, ohjelmistorobotiikka ja tekoäly finanssialan yritysten taloushallinnossa 

   Alanko, Julia (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia finanssialalla toimivien yritysten taloushallinnon automaatioastetta ja etsiä tapoja nostaa automaation tasoa taloushallinnossa. Työ tehtiin toimeksiantona alalla toimivalle yritykselle, ...
  • Automatisoitu liidien jalostus B2B-yrityksen markkinoinnissa 

   Syrjälä, Teemu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia markkinoinnin automaation mahdollisuuksia liidien eli yrityksestä kiinnostuneiden potentiaalisien asiakkaiden automaattisessa jalostamisessa. Liidien jalostamisella pyritään automaation ...
  • Biologisten lääkevalmisteiden myynnin seuranta 

   Hartikainen, Mikko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda myynnin seuranta-sovellus, jolla lääkeyrityksen myynti- ja markkinointihenkilöstö voisi seurata biologisten lääkevalmisteiden menekkiä Suomessa. Tietolähteinä ...
  • Bitcoinsijoittamisen riskit 

   Gezikova, Liisa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia bitcoinsijoittamisen riskejä yksityissijoittajan näkökulmasta. Opinnäytetyössä kartoitettiin, millaiselle sijoittajalle bitcoinsijoittaminen sopii sekä minkälaisia riskejä ...