• Alle 20-vuotiaiden synnytyskokemuksiin vaikuttavat tekijät 

   Sjögren, Ona (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö on kirjallisuuskatsaus alle 20-vuotiaiden synnytyskokemuksiin vaikuttavista tekijöistä. Katsaus on toteutettu kuvailevan kirjallisuuskatsauksen ohjeiden perusteella. Teoreettisessa taustassa perehdytään ...
  • Alle 5-vuotiaiden lasten ripulitartuntoihin vaikuttavat tekijät Keniassa – Kirjallisuuskatsaus 

   Rantanen, Nelli; Kilpiä, Ella (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena on kuvata, mitkä ovat Keniassa alle 5-vuotiaiden lasten ripulitartuntoihin vaikuttavia tekijöitä sekä minkä tekijöiden tiedetään vaikuttavan käsienpesun toteutumiseen. Keniassa ja ...
  • Asiakaslähtöinen lapsettomuuspotilaan hoitoprosessi kätilöiden näkökulmasta 

   Helmivuo, Noora; Hyvönen, Nina (2019)
   Tahaton lapsettomuus koskettaa noin joka kuudetta hedelmällisessä iässä olevaa paria. Vuosittain Suomessa aloitetaan noin 13 000–14 000 hedelmöityshoitoa, joista 17–18% johtaa lapsen syntymään. Lapsettomuushoitojen tiedetään ...
  • Digitaalinen oppimateriaali seksuaalioikeuksista ja -vähemmistöistä 

   Pursiainen, Elli; Roue, Merve-Amanda (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä opinnäytetyö kuuluu Metropolia Ammattikorkeakoulun Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on jalkauttaa Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelman (2014-2020) suosituksia ...
  • Edistävät ja estävät tekijät äidin ja vauvan kiintymyssuhteessa; Kirjallisuuskatsaus 

   Kölhi, Nea; Lahtinen, Sanna (2019)
   Kirjallisuuden mukaan äidin ja vauvan välisen kiintymyssuhteeseen muodostumiseen vaikuttaa moni eri tekijä. Tämä vaikuttaa vauvan kehitykseen terveyden jokaisella osa-alueella. Kiintymyssuhteen rakentuminen alkaa jo ...
  • Ensihoidon synnytyksen hoito-ohjeistus - dokumenttianalyysi eri maiden ohjeista 

   Halme, Meri; Puurila, Sanna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoitus oli kartoittaa ensihoidolle tehtyjä hoito-ohjeita synnytyksen hoidosta Suomessa, Ruotsissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Vertailimme kaikkia hoito-ohjeita Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin ...
  • Ihokontakti ja Varhainen vuorovaikutus : potilasoppaan kehittäminen 

   Berg, Sofia (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Ihokontakti ja varhainen vuorovaikutus ovat jokaista odottavaa perhettä koskeva aihe ja ne ovat merkityksellisiä niin vastasyntyneelle, äidille kuin koko perheelle. Maailman terveysjärjestö World Health Organization (WHO) ...
  • Imeväisikäisten lasten vanhempien stressi ja siihen vaikuttavat tekijät 

   Engberg, Maria; Kinnunen, Ida-Maria; Ukkonen, Pihla (2018)
   Opinnäytetyönä toteutetun kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli kuvata tutkittua tietoa imeväisikäisten lasten vanhempien stressistä, sen aiheuttajista, ilmenemisestä sekä siltä suojaavista tekijöistä. Tavoitteenamme ...
  • Isä alle 15-vuotiaan lapsen seksuaalikasvattajana : katsaus kirjallisuuteen 

   Heliö, Aino; Karvinen, Maria; Koivuranta, Sanna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on integroivan kirjallisuuskatsauksen menetelmää soveltaen tarkastella ja koota yhteen tutkittua tietoa isän antamasta seksuaalikasvatuksesta alle 15-vuotiaalle lapselleen. Tavoite on parantaa ...
  • Isät vauvaperheissä – aktiivinen osallisuus kiintymyssuhteen turvaajana : katsaus kirjallisuuteen 

   Fager, Jenni; Leino, Kaisa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö on katsaus kirjallisuuteen aiheesta ”Isät vauvaperheissä – aktiivinen osallisuus kiintymyssuhteen turvaajana”. Työ on osa Vauva Suomi ry:n hanketta, joka on toteutettu yhteistyössä Metropolian ...
  • Keskosten isien tuki ja ohjaus vastasyntyneiden teho-osastolla : Katsaus kirjallisuuteen 

   Toikka, Miida; Vääriskoski, Maija (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata keskosten isien hoitohenkilökunnalta saamaa tukea ja ohjausta keskosen ensimmäisen sairaalajakson aikana. Tavoitteena oli tuottaa hyödyllistä tietoa keskosten isien kanssa ...
  • Kokemuksia hyödyllisistä imetyksen tukimuodoista : Sisällönanalyysi 

   Rajamäki, Reetta; Salonen, Reetta (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata vanhempien näkemyksiä imetystuen hyödyllisyydestä tutkimamme aineiston pohjalta. Tavoitteena oli, että tämän sisällönanalyysin tuloksia voitaisiin hyödyntää imetyksen tukimuotojen ...
  • Kokemuksia työkierrosta ja sen vaikutuksesta työhyvinvointiin lapsivuodeosastoilla 

   Oinonen, Sari (2019)
   Opinnäytetyön tarkoitus oli kuvailla lapsivuodeosastojen kätilöiden kokemuksia työkierrosta ja sen vaikutuksesta työhyvinvointiin. Tutkimuskysymyksiä olivat 1) Millaisia kokemuksia kätilöillä oli työkierrosta 2) Miten ...
  • Kotisynnytyksen turvallisuus : synnyttäjien näkemyksiä 

   Kuittinen, Marika; Ojaharju, Eeva (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, kuinka synnyttäjät huomioivat ja pyrkivät edistämään turvallisuutta kotisynnytyksessä ja sen suunnittelussa. Työssä tarkasteltiin myös synnytysyksiköiden vähenemisen mahdollisia ...
  • Kotisynnytys naisen valintana Suomessa, Alankomaissa ja Iso-Britanniassa : Katsaus kirjallisuuteen 

   Huhta, Emma; Myllymäki, Linnea (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin kotisynnytystä naisen valintana Suomessa, Alankomaissa ja Iso-Britanniassa. Raskaana olevat naiset valitsevat yhä useammin synnytyspaikakseen kodin tavoitellessaan mahdollisimman luonnollista ...
  • Kotisynnytysvalmennus 

   Stålhand, Henni; Talvitie, Riikka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa näyttöön perustuvaa tietoa kotisynnytykseen valmentamisesta. Tavoitteena oli lisätä terveydenhuollon ammattilaisten osaamista kotisynnytykseen valmentamisessa. Työn tuotoksena ...
  • Kätilöjohtoiset synnytysyksiköt Englannissa : Katsaus kirjallisuuteen 

   Ruuttunen, Emmi; Tuusa, Ilona (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö on osa Synnytys sairaalan ulkopuolella -hankeaihiota. Työn tarkoituksena oli kartoittaa tutkimustietoa Englannin kätilöjohtoisista synnytysyksiköistä. Tavoitteena oli kuvailla kätilöjohtoisen hoitomallin ...
  • Kätilökoulutuksen keskeisimmät muutokset Suomessa 1960–90-luvuilla 

   Jalkanen, Sari; Siira, Nina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyö on tehty osana Metropolia Ammattikorkeakoulun Hoitotyön koulutuksen museon projektia Hoitotyö ennen, nyt ja tulevaisuudessa. Opinnäytetyön tarkoituksena on ollut etsiä ja dokumentoida tietoa kätilökoulutuksen ...
  • Kätilön keinot tukea turvallisuutta kotisynnytyksissä 

   Karlsson, Camilla; Nevalainen, Rosamaria (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää kätilön toimintaa suunnitelluissa kotisynnytyksissä. Tavoitteena on tuottaa tietoa kätilöille ja kätilöopiskelijoille siitä, millä keinoin kätilöt tukevat turvallisuutta kotisynnytyksissä. ...
  • Kätilötyön synnytysinstrumenttien kehitys Suo-messa 1700-luvulta nykypäivään 

   Holstein, Milena; Kaski, Nea (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Kätilötyön merkittävimmät synnytysinstrumentit Suomessa 1700-luvulta nykypäivään olivat synnytyspihdit, synnytyskoukut ja kranioklastit eli sikiön päänmurskaimet. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa tietoa ...