• 3D-tulostaminen ja metallilla pinnoitus 

   Peiponen, Oskari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2019)
   Insinöörityö tehtiin Dreamsoft Oy:lle, joka on koneiden ja laitteiden agentuuritoimintaan erikoistunut yritys. Työn tavoitteena on tutkia 3D-tulostettujen kappaleiden sähkökemiallista pinnoitusta. Tarkoituksena on tutkia ...
  • Adsorption of plasticizers on Portland cement surface 

   Sippola, Jaakko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   The purpose of the thesis was to study the manufacture of cement and the additives used in this process. The research was focused on the use of plasticizers, and on the methods of researching their adsorption. The aim was ...
  • Aineensiirtoprosessit kemianteollisuudessa 

   Kemppainen, Anssi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä insinöörityö on kirjallisuustutkielma aineensiirtoprosesseista kemianteollisuudessa. Esiteltäviä tekniikoita ovat tislaus, absorptio, adsorptio ja uutto. Aineensiirtoprosessien periaatteet käydään läpi ja samalla ...
  • Ajoneuvon sandwich-paneelin kennorakenteen optimointi 

   Wiik, An-Kristiina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Työn tarkoituksena oli tutkia, voitaisiinko Formula Student -auton sandwich-rakenteiset sivupaneelit valmistaa kevyemmästä, mutta Formula Student Germany -säännöt täyttävästä lujasta materiaalista. Työn toimeksiantajana ...
  • Aktiivilieteprosessin simulointiohjelman käyttöönotto 

   Ikäläinen, Tiina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2008)
   Biologisessa jätevedenpuhdistuksessa käytetään usein aktiivilietemenetelmää. Aktiivilieteprosessin avulla voidaan jätevesistä poistaa suurin osa happea kuluttavista orgaanisista aineista sekä mikrobeja ravinnokseen ...
  • Analyysi Kinkkutemppu 2016 -kampanjasta 

   Seppänen, Mari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Insinöörityö toteutettiin Neste Oyj:n ja Kemianteollisuus ry:n toimeksiantamana. Insinöörityössä analysoitiin ja koottiin yhteen joulukuussa 2016 toteutettu kiertotaloushanke Kinkkutemppu. Kiertotalouskokeilulla haluttiin ...
  • Anturielementtikiekon paikan vaikutus syväkuivaetsauksessa 

   Järvi, Mikko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Insinöörityö käsittelee anturielementtikiekon keskitystä syväkuivaetsauskammiossa. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten kiekon paikoitus vaikuttaa etsaukseen etsausalustalla. Tutkimus tehtiin Murata Electronics ...
  • Asetyylikoliinisolujen, glutamaattisolujen ja DREADD-reseptorien samanaikainen tunnistaminen immunohistokemiallisesti 

   Makkonen, Aki (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   DREADD-reseptorit ovat uusia synteettisiä reseptoreita, joita voidaan aktivoida synteettisillä ligandeilla. Niitä voidaan käyttää käyttäytymiskokeissa, joissa halutaan selvittää tiettyjen yksittäisten hermosoluryhmien ...
  • Autoklaavin käyttöönotto 

   Havansi, Hannele (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2011)
   Insinöörityössä otettiin käyttöön Aalto-yliopiston Materiaalitekniikan laitokselle hankittu autoklaavikokonaisuus. Tavoitteena oli saada kokoonpano toimivaksi ja havainnoida laitteistolle tyypillistä käyttäytymistä. Osana ...
  • Bentoniitin kationinvaihdon ja selektiivisyyden kokeellinen määritys 

   Huotari, Marco (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Suomessa käyttöönotettavaksi suunnitellussa ydinjätteen loppusijoituskonseptissa käytetään ydinjätekapselien ympärillä bentoniittia puskurimateriaalina. VTT mallintaa ydinjätteen loppusijoitustilan lämpö-, vesi- ja kemiallisia ...
  • Biojätteen kierrätyksen Laenaus taloyhtiöissä 

   De Godzinsky, Tia (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Insinöörityön tarkoituksena on selvittää mitkä seikat vaikuttavat taloyhtiöiden jätteiden kierrätyksen toimivuuteen tai sen toimimattomuuteen. Tarkoituksena on löytää Lean-metodien avulla ratkaisuja siihen, mitkä asiat ...
  • Biokaasun valmistus kasvibiomassasta laboratoriomittakaavan biokaasureaktorilla 

   Luoranen, Maarit (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2011)
   Insinöörityössä tehtiin kirjallisuusselvitys anaerobisen hajoamisen vaiheista ja biokaasun tuotantoprosesseista sekä biokaasuprosessin käynnistämiseen ja toimintaan vaikuttavista tekijöistä. Insinöörityön tuloksia hyödynnetään ...
  • Biopohjaisten nestemäisten komponenttien erottaminen spinning band -tislauslaitteistolla 

   Aaltovirta, Juuso (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä insinöörityö on tehty Metropolia Ammattikorkeakoululle. Työn tarkoituksena oli koeajaa Leiritien toimipisteen prosessitekniikan laboratoriossa sijaitsevaa spinning band -tislauslaitteistoa sekä tutkia mahdollisuutta ...
  • Biosuodatinlaitteisto 2 

   Karvonen, Ismo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja rakentaa biosuodatinlaitteisto Vantaan Myyrmäen Metropolia Ammattikorkeakouluun. Biosuodatinlaitteisto suunniteltiin sopivan kokoiseksi, siihen saatiin kantoaineet Cleweriltä ...
  • Bioöljyä mikrolevästä 

   Karhu, Joni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Maailman fossiilisten öljyvarastojen ehtyessä on löydettävä uusia, puhtaampia uusiutuvan energian lähteitä. Päästörajoitukset tiukentuvat jatkuvasti, tarkoituksena luoda puhtaampi tulevaisuus ja hillitä ilmastonlämpenemistä. ...
  • Bitumiyksikön strippaushöyryjen optimointi 

   Pulkkinen, Jani (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Insinöörityö on tehty Nesteen öljynjalostamolle Porvoossa. Työn tavoitteena oli selvittää simuloimalla strippaushöyrymäärän vaikutuksia bitumiyksikön tyhjötislauskolonniin ja sen tuotteisiin. Bitumiyksikön kolonniin ...
  • Borealis Polymers Oy:n olefiinituotannon laskennallinen VOC-päästöarvio 

   Anttila, Topias (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2019)
   Tässä insinöörityössä on esitetty Borealis Polymers Oy:n olefiinituotantolaitoksen laskennallinen VOC-päästöarvio kalenterivuodelta 2018 sekä seikkaperäinen kuvaus toteutustavasta, kuten Borealis Polymers Oy:n petrokemianlaitosten ...
  • CHP-reaktorin käyttöönotto ja kehitystyö 

   Pietikäinen, Niko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   CHP-kiinteäkerroskaasutin on reaktori, jossa polttoaineesta tuotetaan tuotekaasua. Tuotekaasu voidaan polttaa kattilassa lämmön tai höyryn tuottamiseksi moottorissa tai turbiinissa sähkön tuottamiseksi. VTT:n uusi katalyyttinen ...
  • Comparative study of commercial master mixes in bacterial quantification 

   Lagus, Emmi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2011)
   This thesis project was done in association with Alimetrics Ltd Espoo. The main goals of this project was to find out whether commercial ready-to-use polymerase chain reaction (PCR) reagents (master mix) fulfill the quality ...
  • Comparison of two sizes of B mixers in the production of make-up foundation emulsions 

   Korsu, Mari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Lumene skin care and make-up emulsions are core technologies manufactured in the Espoo factory. The objective of this thesis was to validate the different size of reactor, than normally used, for the manufacturing of the ...