KoulutusalaSähkötekniikka

  • 110 kV johtolähdön koestus 

   Laine, Valtteri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyössä tutkittiin vaadittuja mittauksia ja testejä tyypillisen 110 kV:n johtolähdön koestuksessa. Teoria sisältää suurjänniteasemilla käytetyt yleisimmät kytkinlaitteet ja suojareleet sekä niiden koestusvaatimuk ...
  • 110 kV:n päämuuntajalähtöjen suojausselvitys Kymijoen vesivoimalaitoksilla 

   Halme, Teemu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Sähkövoimajärjestelmän relesuojaus on merkittävässä roolissa koko voimajärjestelmän luotettavan ja turvallisen käytön varmistamisessa. Suojauksen on oltava jatkuvasti toimintakuntoinen ja valmiina erottamaan vikaantuneet ...
  • 3D-järjestelmän hyödyntäminen sähkösaattosuunnittelussa 

   Väisänen, Lasse (2019)
   Opinnäytetyö tehtiin Neste Engineering Solutions Oy:n sähkösuunnitteluyksikköön. Sähkösuunnittelutyön yksi osa-alue on suunnitella sähkölämmityssaattoja jalostamolaitoksille. Työssä tutkittiin 3D-järjestelmän ...
  • 3D-mallintaminen Sähkösuunnittelussa 

   Gill, Sukhrandeep (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Työn tarkoituksena oli käydä läpi, miten 3D-mallintaminen sähkösuunnittelussa käytännössä toteutetaan. Lisäksi tarkasteltiin mallintamisen peruskäsitteitä ja eri suunnittelualojen välistä yhteistyötä sähkösuunnittelun ...
  • 5S-menetelmän käyttöönotto kuormalavatuotannossa 

   Paajanen, Aleksi (2019)
   Tämä insinöörityö suoritettiin Versowood Group Oy:n Muurlan yksikössä, jossa valmistetaan pääosin kuormalavoja. Työ käsitteli 5S-menetelmän käyttöönottoa tuotannossa keskittyen kahteen tuotantolinjaan ja näiden ...
  • ACS880-taajuusmuuttajan koestusohje 

   Sandberg, Tomi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä opinnäytetyö on tehty Pitäjänmäen ABB Oy:n Drives-yksikölle. Työssä tehtiin ACS880-taajuusmuuttajalle koestusohje. Työhön käytettiin hyväksi ACS800:lle tehtyä koestusohjetta ja ACS880-asiakasohjetta. ACS880-taajuusmuuttajalle ...
  • ACSX80 -testilaitteiston suunnittelu ja rakentaminen 

   Levo, Eero (2019)
   Insinöörityön aiheena oli suunnitella ja rakentaa testilaitteisto ABB Drivesin taajuusmuuttajien teknisen tuen käyttöön. Tuella oli ollut tarvetta laitteistolle, jolla pystyttiin ajamaan erilaisia moottoreita erilaisilla ...
  • ACX580-07 -taajuusmuuttajan koestusprosessin kehittäminen 

   Salo, Jesse (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Insinöörityö käsittelee ABB:n uuden teollisuuden käyttöön tarkoitetun ACX580 -taajuusmuuttajan koestusta. Työn tavoitteena oli kehittää taajuusmuuttajan koestusprosessia, jotta taajuusmuuttaja saataisiin koestettua ...
  • Ahlbackan kartanon sähkösaneeraussuunnitelma 

   Kuivalainen, Vesa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Insinöörityössä oli tavoitteena laatia sähkösaneeraussuunnitelma ja sen kustannusarvio 1800-luvun alussa rakennettuun kartanokiinteistöön. Kartanossa on neljä asuinhuoneistoa, toimistotilat sekä osakkaiden yhteinen juhlasali. ...
  • Akkupohjaisten energiavarastojen käyttösovellukset tulevaisuuden sähköverkoissa 

   Nokelainen, Tomi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Insinöörityössä selvitettiin akkuteknologiaan perustuvan energiavaraston käyttösovellukset Suomen olosuhteissa ja tutkittiin kaupallistamiseen liittyviä haasteita. Työssä selvitettiin myös sähkövaraston mitoitusperiaatteita ...
  • Akustinen osittaispurkausmittaus suurjännitekaapeleiden ulkopäätteille 

   Ignatius, Henry (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön aiheena oli tutkia, miten Baur PD-SGS online eli käytönaikainen osittaispurkausmittalaite soveltuu 110 kV:n ja 400 kV:n suurjänniteulkopäätteiden osittaispurkausmittauksiin. Tutkimus tehtiin Suomen kantaverkkoyhtiön ...
  • Akustojen kunnonhallintajärjestelmien selvitys 

   Roukkula, Aapo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2011)
   HelenService on Helsingin Energian liiketoiminto, joka tuottaa kunnossapitopalveluita energia-alan ja teollisuuden yrityksille. Tämä insinöörityö on tehty HelenServicen Verkkoprosessi-liiketoiminnon sähköasemajärjestelmät ...
  • Alle 1000 voltin sähkölaitteistojen jännitetyöt 

   Pyykkönen, Mikael (2019)
   Insinöörityössä perehdytään jännitetöihin alle 1000 V:n sähköjärjestelmissä ja niitä koskeviin lakeihin ja standardeihin.
  • Allianssiurakointi eri näkökulmista 

   Niiranen, Markus (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Insinöörityön alkuperäisenä aiheena oli pohtia allianssiurakointia sähköurakoitsijan näkökulmasta, mutta haasteeksi koitui sähköurakointiyrityksien avoimuuden puute aiheeseen kohdistuen ja halukkuus kertoa kokemuksistaan ...
  • Aloittavan sähkövalvojan opas Kilpilahden teollisuusalueella 

   Juuti, Henrik (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Insinöörityö tehtiin yhteistyössä Neste Jacobs Oy:n kanssa. Työn tavoite oli luoda opas aloittaville sähkövalvojille Kilpilahden teollisuusalueelle. Oppaan tarkoitus on helpottaa Kilpilahteen töihin tulevan sähkövalvojan ...
  • Alumiinilaminaatilla toteutetun kosketussuojan suorituskyky 20 kV:n Dryrex AHXAMK-W- ja –WP-kaapeleissa 

   Hämäläinen, Janne (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tässä insinöörityössä tutkittiin kaapeleiden AHXAMK-W, AHXAMK-WP ja AHXAMK-WP+:n kosketussuojien suorituskykyä paksuntamalla alumiinilaminaattia. Aluksi työssä laskettiin teoreettisella menetelmällä kaapelille suorituskyky. ...
  • AMM-mittarin hyödyntäminen sähkönlaatumittauksissa 

   Cavén, Sampo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Caruna Oy:lle ja tavoitteena oli selvittää, kuinka hyvin nykyisiä verkkoyhtiön etäluettavia AMM-mittareita pystytään hyödyntämään kuluttaja-asiakkaiden sähkönlaatumittauksissa. Työ aloitettiin ...
  • AMM-mittausjärjestelmän kuvaus ja vaadittavat lisäpanostukset poikkeustilanteita varten 

   Kirjola, Antti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tässä insinöörityössä selvitettiin taustatietoa Fortumilla vuosien 2014 - 2015 aikana toteutettavalle AMM 2.0 -projektille. Projekti on jatkoa aiemmalle Älykkäät Sähkömittarit -hankkeelle, jonka aikana Fortumin sähköverkkoon ...
  • Ammattikoulun sähkötyösalin suunnittelun periaatteita 

   Nykänen, Seppo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Insinöörityössä on annettu yleisiä ohjeita sähkösuunnittelijalle sähkölaboratorioiden ja sähkötyösalien suunnittelua varten. Lisäksi harjoitusesimerkit on tehty työsalissa suoritettavien käytännön asennusharjoitusten ...
  • Analogisen audiotekniikan häiriösuojaus : Maadoitus-, kytkentä- ja kaapelointimenetelmät 

   Poikonen, Saku (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämä insinöörityö tehtiin osana äänitysstudion rakentamiseen liittyvää resurssi- ja luonnossuunnittelua. Työn tavoitteena oli kerätä yhteen häiriösuojaukseen olennaisesti liittyviä asioita, sekä luoda eheän kokonaisuuden ...