Uusimmat viitteet

 • Saarihakkuiden suunnittelu ja erityispiirteet 

  Laakso, Petteri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö lähti liikkeelle UPM Metsän tarpeesta. Vuonna 2015 Pirkanmaalla suoritettiin saarihakkuita UPM:n toimesta. Korjuuyrittäjänä toimi Kone-Yijälä Oy. Opinnäytetyön tarkoitus on selvittää, minkälainen saarikorjuukalusto ...
 • Luonnonhoidon ja virkistyskäytön yhteensovittaminen : Kävijätutkimus Örön saarella 

  Raatikainen, Riitta (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Luonnonhoito on luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä, lisäämistä ja palauttamista. Luonnonhoitoa voidaan toteuttaa niin talousmetsissä kuin arvokkaissa luontokohteissa. Luonnonhoidon toimenpiteitä ovat muun muassa ojien ...
 • Bracke mätästäjän soveltuvuus Metsä Groupin työmaille 

  Mero, Petra (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten Bracke mätästäjä soveltuu Metsä Groupin työmaille, ja millainen on kyseisen menetelmän työnlaatu. Työssä haluttiin myös selvittää, millainen on ...
 • Metsätalouden toimenpiteiden kuormituslaskuri 

  Pääkkönen, Jyri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Metsäisillä valuma-alueilla tehtävät metsätalouden toimenpiteet lisäävät kiintoaineen ja ravinteiden huuhtoutumista vesistöihin. Kuormitusta aiheuttavia metsätalouden toimenpiteitä ovat ojitukset, metsän peitteellisyyden ...
 • Hyvä korjuujälki harvennus- ja energiapuuhakkuilla 

  Mäkkylä, Lasse (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö on tehty Mäkkylä Timo Johannes -yritykselle. Työn tarkoituksena on tuoda yrityksen metsäkoneenkuljettajille tietoa korjuujäljen vaatimuksista epäselvissä tapauksissa. Työssä on keskitytty harvennushakkuisiin, ...
 • Korjuujäljen omavalvonnan tehostaminen puunkorjuuyrityksessä 

  Saarivuori, Juha (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Puun käyttö ja sen myötä puunkorjuu on lisääntynyt Suomessa viime vuosina paljon. Jotta puun käytön lisäys voidaan toteuttaa kestävällä tavalla, tulee myös valvontaa tehostaa. Tämän opinnäytetyön tilaajana toimi pieni ...
 • Kauriseläinten aiheuttamat taimituhot nuorissa istutuskuusikoissa Punkalaitumella 

  Miika, Jarkko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kuusen istutuksen ollessa vallitseva metsänuudistusmenetelmä metsänhoitoyhdistys Punkalaitumen alueella, oli tullut tarpeelliseksi arvioida suuren valkohäntä- ja metsäkauriskannan istutustaimille aiheuttamien vaurioiden ...
 • Taimituotantoteknologia 2018 : Teknologisten muutosten hyödyntäminen ja niihin suhtautuminen Suomen metsätaimituottajien parissa 

  Kovanen, Kasper (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tällä hetkellä yksi metsäpolitiikan tavoitteista on metsäteollisuuteen ja -talouteen liittyvien toimintojen digitalisoiminen, toimintojen tehostaminen ja parantaminen teknologian avulla. Metsäalalla metsätaimien tuottaminen ...
 • Vahalahden koulun puulajipuisto 

  Jussila, Taija (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyöni tarkoituksena oli suunnitella ja rakentaa Sarkolan Vahalahden kyläkoulun ympärille puulajipuisto. Kylällä haluttiin tuoda 120-vuotias kyläkoulu näkyville kuusettuneen metsän takaa. Tästä Sarkolan asukas ...
 • Sipoonkorven kansallispuiston saavutettavuuden parantaminen 

  Koskinen, Rami (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Sipoonkorven kansallispuisto perustettiin 1.5.2011 Helsingin ja Vantaan kaupunkien sekä Sipoon kunnan alueille hyvin nopealla aikataululla. Nopean perustamisaikataulun vuoksi Metsähallitus ei kyennyt laajentamaan silloisia ...
 • Taimikonhoidon vaikutus istutuskuusikon kasvatuksen kannattavuuteen Mhy Roineen alueella 

  Lounaja, Antti (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin taimikonhoidon vaikutusta istutuskuusikon kasvatuksen kannattavuuteen. Tutkimusalueena oli Kangasalan ja Pälkäneen kuntien alueet. Työn tilaajana toimi Metsänhoitoyhdistys Roine. Opinnäytetyö ...
 • Leimikoiden kustannustekijät koneellisessa hakkuussa 

  Heinilä, Arttu (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tarkasteltiin erilaisten leimikoiden kustannuksia ja niiden korjuun kannattavuutta korjuuyrityksen kannalta. Leimikoiden korjuun kannattavuudesta laadittiin kustannuslaskelmamalli, jonka perusteella ...
 • Metsän- ja puidenhoitotöiden järjestäminen ja hallinnoiminen Tampereen Infrassa 

  Vuorilampi, Heli (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä selvitettiin hyviä ja toimivia käytäntöjä Tampereen kaupungin metsien ja puiden hoidon toteuttamiseen. Metsien ja puiden hoidon toteuttaa pääsääntöisesti Tampereen Infra, joka on kaupungin sisäinen liikelaitos. ...
 • Tampereen kaupungin metsien hoidon prosessin digitalisaatio 

  Järvinen, Maria (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutkittiin Tampereen kaupungin metsien hoidon suunnittelun ja toimenpiteiden toteutuksen prosessin digitalisaatiota. Taustalla oli strategiatason linjaus, jonka tavoitteena on, että jokainen tamperelainen ...
 • 360-kuva metsäsuunnitelmassa 

  Helomaa, Ansa (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää metsänomistajien kiinnostusta 360-kuvan tuomiseen sähköiseen metsäsuunnitelmaan. Opinnäytetyö toteutettiin sähköisenä kyselynä etä- ja kaupunkimetsänomistajille. Tilaajana ...

Näytä lisää