KoulutusalaLapin ammattikorkeakouluKonetekniikka

  • 3D-mallin käytettävyys kunnossapidon tiedonhallinnan tehostamisessa 

   Ylitalo, Pekka (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli selvittää 3D-mallin käyttömahdollisuutta kunnossapitoon suunnatussa kannettavassa laitteessa. Työn teoriaosassa käsiteltiin Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun TKI:n toimintaa ja KÄYNTI-projektia. ...
  • 3D-PDF:N SOVELTAMINEN KONSULTTIALALLA SUOMESSA : Tilaaja, suunnittelu ja asiakaspinta 

   Karppinen, Antti (2020)
   Opinnäytetyön tavoite oli tutkia, kuinka 3D-pdf-tiedosto voisi toimia konsulttialalla ja tehdä tiedostomuodosta nykyistä tunnetumpi. Tutkimuksen näkökulmia saatiin hanketta tukeneilta WSP:ltä, POP-ELY:ltä ja Väylävirastolta. ...
  • 3D-tulostuslaboratorion suunnittelu : Älykäs tuotantotekniikan oppimis- ja kehittämisympäristö 

   Puska, Jani (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli suunnitella 3D-tulostuslaboratorio konetekniikan opiskelijoiden käyttöön. Työn toimeksiantajana toimi Lapin AMK:n tekniikan yksikkö. Tehtävänä oli luoda informatiivinen kokonaisuus siitä, ...
  • 3D-Tulostuslaitteiston Käyttöönotto ja Huolto 

   Kvist, Matti (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Lapin Ammattikorkeakoulun Kemin tekniikan yksikölle. Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää koulun 3D-tulostusympäristöä tekemällä huoltosuunnitelma ja huolto-ohjeet koululle hankituille ...
  • 3M C-KIVIEN KÄYTTÖ HIOMAKONEELLA 6 

   Hepo-oja, Vesa (2019)
   Opinnäytetyö tehtiin Outokumpu Oyj:n Tornion jaloterässulaton aihiohiomoon. Aihiohionnan tarkoitus on poistaa pintavirheitä aihioista ennen kuumavalssausta. Työn tavoitteena oli tutkia korkeamman poistotehokkuuden omaavan ...
  • 5S-menetelmän käyttöönotto koneistamolla 

   Angeria, Marko (2020)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli 5S-menetelmän käyttöönotto koneistamolla. Työn keskeisimpänä tavoitteena oli tunnistaa ja eliminoida tuotannon henkilökunnan päivittäisen työnteon aikana esiintyvää arvoa tuottamatonta ...
  • 5S-Menetelmän käyttöönotto talteenottolinjalla 

   Sillanpää, Jesse (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Metsä Fibre, joka on yksi johtavista biotuotteiden valmistajista. Työn tavoitteena oli aloittaa 5S-menetelmän käyttöönotto Kemin tehtaan talteenottolinjalla. Tarkoituksena oli poistaa ...
  • 5S-menetelmän soveltaminen tuotantoyksikössä 

   Väisänen, Jukka (2021)
   Opinnäytetyön tavoite oli tutkia, kuinka siisteys- ja järjestystasoa voi parantaa 5S-menetelmän avulla Encore Ympäristöpalvelut Oy:n Oulun tuotantoyksikössä. Tavoitteena oli parantaa paloturvallisuutta, työturvallisuutta ...
  • A1-moduulin auditointimateriaalin laatiminen Outokumpu Stainless Oy:lle 

   Määttä, Petri (Lapin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda Outokumpu Stainless Oy:n Tornion keskuskorjaamolle auditointimateriaali painelaitedirektiivin (97/23/EY) A1-moduuliin. A1-moduulin auditointi tapahtuu kesällä 2014. Tässä opinnäytetyössä ...
  • Aihion dimension mittalaitteen käyttöönotto 

   Koivumäki, Mikko (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Työn alkuperäisenä tarkoituksena oli asentaa aihion dimensiomittari Tornio Works sulattolinja 1:lle ja suorittaa laitteelle käyttöönotto. Syksyn 2011 aikana uudet inves-toinnit aiheuttivat sen, että laitteisto jouduttiin ...
  • Aihionhiomakoneen tehon nosto 

   Heikkilä, Mikko (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö tehtiin Outokumpu Stainless Oyj:n jaloterässulaton aihiohiomoon. Aihiohiomossa pyritään poistamaan viat aihioista ennen kuumavalssausta. Työn tavoitteena oli selvittää optimaaliset hiontatehot ja sitä kautta ...
  • Alipaineinjektiotuotannon käynnistämissuunnitelma. Puhallinkaulukset 

   Väisänen, Joni (2019)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kerätä mahdollisimman kattavasti tietoa ja kokemusta alipaineinjektiotuotannosta. Lisäksi työssä vertailtiin hieman alipainelaminoinnin etuja ja haittoja jo olemassa oleviin tuotantome ...
  • Alkkulan aluelämpö Oy, turvekattilan päivitys 

   Koskela, Petri (Lapin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Alkkulan aluelämpö Oy, jonka kattiloista vanhempi tarvitsi päivityksen syöttimeen ja tuhkakolaan. Tuhkakolan ja syöttimen rakenteet olivat osittain avoimet, ja ne pääsivät varistamaan ...
  • Alual Gun 935:n käyttöönotto ja testijakson dokumentointi 

   Wolff, Jesse (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aiheena oli Alual Gun 935 –märkämassaruiskun käyttöönotto ja testijakson dokumentointi. Opinnäytetyön aikana suoritettiin valusenkan kunnostuksia ja massauksia Outokummun terässulatolla Senkka-asema 2:lla. ...
  • AOD-prosessin 4-vaiheen puhalluksen optimointi 

   Krunniniva, Miika (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyö tehtiin Outokumpu Tornio Worksille. Opinnäytetyön tavoitteena oli parantaa hiilen palamista sulattolinja2:n AOD-prosessissa 4-vaiheella. Parannus nopeuttaisi prosessia, sekä toisi kaasu- ja materiaalisäästöjä. ...
  • Artturi -kunnossapitojärjestelmä konetekniikan oppimisympäristössä 

   Keränen, Tuomo (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli uusien laitteiden lisääminen Artturi -kunnossapitojärjestelmän tietokantaan. Samalla käytiin läpi kunnossapitojärjestelmiä yleisesti sekä Artturia tarkemmin.
  • Asiakas- ja kilpailija-analyysi elektroniikkaromun kierrätyksessä 

   Karjalainen, Jyrki (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli asiakas- ja kilpailija-analyysin laatiminen Tapojärvi Oy:lle. Asiakasanalyysissä pyrittiin löytämään potentiaalisia asiakkaita sähkö- ja elektroniikkaromusta saataville metallikonsentraateille ...
  • Aurinkoenergia arktisella alueella 

   Hinkkainen, Pekka (Lapin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Uusiutuvan energian hyödyntäminen on teknologian jatkuvan kehityksen ja ilmastonmuutoksen seurauksena kasvava trendi. Aurinkoenergia on yksi uusiutuvista ja puhtaista energialähteistä ja auringosta saatua energiaa voidaan ...
  • AUSTENIITTISIEN RUOSTUMATTOMIEN TERÄKSIEN MIG/MAG-HITSAUSSAUMOJEN LUJUUDEN HALLINTA : EN 1.4404 

   Harrinkoski, Markus (Lapin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, onko nykyisillä hitsauslisäaineilla mahdol-lista saada aikaan austeniittisia ruostumattomia teräksiä hitsattaessa lujempi hit-saussauma kuin perusainevetokokeessa. Taustalla oli ...
  • Betoniblokien valmistus FeCr-kuonasta 

   Mattila, Ismo (Lapin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön aiheena oli betoniblokien valmistaminen ferrokromikuonasta Tapojärvi Oy:lle. Tavoitteena oli tutkia FeCr-kuonan hyötykäyttöä valamalla koe-erä kuonapitoisia betoniblokeja, jossa runkoaineksena käytettiin ...