KoulutusalaLapin ammattikorkeakouluLuonnonvara- ja ympäristöala

  • Agrologi (AMK) -nimikkeen ja -koulutuksen sekä agrologi (AMK):n työelämän tunnettuus lukioissa 

   Maukonen, Laura (Rovaniemen ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyössä tutkitaan agrologi (AMK) -nimikkeen ja -koulutuksen sekä agrologi (AMK):n työelämän tunnettuutta lukioissa. Tehtävänä oli selvittää, kuinka hyvin lukiolaiset tuntevat nimikkeen, mielikuvia nimikkeestä sekä ...
  • Aikaistettu hirvenmetsästys Enontekiön, Inarin, Muonion ja Utsjoen riistanhoitoyhdistysten alueella 2010 

   Vierelä, Merja (Rovaniemen ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön avulla pyrittiin selvittämään kokemuksia onnistumisesta aikaistetussa hirvenmetsästyksessä. Tärkeimmät tarkastelun kohteet olivat syksyn jahdin onnistuminen, lihan laatu, olosuhteet maastossa sekä ...
  • Ainespuun ja karsitun energiapuun kertymien eroja harvennushakkuissa 

   Tikkanen, Joonas (Lapin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli saada selville, millaisesta metsästä karsittua energiapuuta kannattaa korjata. Kannattavuutta mitattiin karsitun energiapuun kertymän lisäyksellä pelkkään ainespuuhun nähden. Mittauksia varten ...
  • Alikasvospuusto laserkeilausaineistossa : Hirvaan opetusmetsä 

   Lohi, Juho (2020)
   Opinnäytetyössä tehtiin tutkimus, jonka tavoitteena oli löytää luotettava tapa tulkita alikasvospuustoa laserkeilausaineistosta. Tavoitteena oli luoda malli, jonka avulla voidaan kehittää digitaalisia työkaluja metsätalouden ...
  • Alueellinen kalastusmatkailun kehittäminen 

   Välikangas, Mikko (Lapin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön aiheena on alueellinen kalastusmatkailun kehittäminen, ja aihetta on lähestytty vuonna 2013 aloitetun Savukosken kalastusmatkailun kehittämishankkeen kautta. Hankkeen lähtökohtana on ollut Savukosken kunnan ...
  • Asemakaavasta poikkeava maankäyttö Suomen suurimmissa kunnissa 

   Valkealaakso, Heidi (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä opinnäytetyö on tehty Espoon kaupungin kaupunkisuunnittelukeskuksen toimeksiannosta. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, milloin Suomen suurimmissa kunnissa on päädytty poikkeamispäätökseen ja milloin ...
  • Avohakkuun määritelmän tarkastelu 

   Hautanen, Tuija (2019)
   Tutkimuksessa koottiin tietoa avohakkuiden määritelmästä kansainvälisellä tasolla. Siihen valittiin maita, joilla on metsätaloudellisesti merkitystä sekä maahan on olemassa kontaktihenkilö. Tutkimuksen tarkoituksena oli ...
  • Avosuon metsittäminen. : Menetelmät, puuntuotos, kannattavuus. 

   Sadinsalo, Heli (Lapin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Suomessa on ojitettua suota 4 649 000 hehtaaria, josta 220 000 hehtaaria on ojitettua avosuota. Koko ojituspinta-alasta viidenneksen katsotaan olevan metsätaloudellisesti kannattamatonta. Metsälain muuttuessa vuonna 2014 ...
  • Bioenergia-alan uudet innovaatiot ja kehitysideat Lapin alueella 

   Jokiranta, Jyri (Rovaniemen ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyöni tavoitteena oli kartoittaa Lapin alueen uusia innovaatioita ja kehitysideoita bioenergia-alalla. Ideana oli kartoittaa kenelle innovaatiot oli kohdennettu ja ketkä niistä eniten hyötyvät. Samalla pyrin ...
  • BIOENERGIATIETOUS JA BIOENERGIATIEDON TARPEET LAPIN MAATILOILLA 

   Runtti, Heikki (Rovaniemen ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää Lapin maatiloilla asuvien bioenergiatietoutta ja bioenergiatiedon tarpeita. Työn tilaaja on BIOWAY-tiedonvälityshanke, joka tiedottaa Lapin bioenergiaohjelmasta 2009–2013 ja sen ...
  • BIOTALOUDEN ERIKOISTUMISKOULUTUKSEN OSAAMIS- JA KOULUTUSTARVEKARTOITUS LAPIN METSÄSEKTORILLE 

   Santala, Kalle (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisia osaamis- ja koulutustarpeita Lapin alueen metsätalouden parissa toimivilla yrityksillä ja organisaatioilla on biotaloudessa. Lisäksi tutkitaan, millaisia vaatimuksia ...
  • Conniflex-käsittelyn vaikutukset tukkimiehentäin tuhoihin 

   Pusula, Paula (2019)
   Tukkimiehentäi on yksi havupuutaimikoiden merkittävimmistä tuholaisista Etelä-Suomessa. Tukkimiehentäi voi aiheuttaa tuhoja jopa 80 prosentille taimikosta, jonka taimia ei ole käsitelty millään tavoin tukkimiehentäin tuhoja ...
  • ELY-keskuksen muuttuva toimintaympäristö ja paikkatiedot alueiden käytön tehtävissä 

   Hoffrén, Esa (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
   ELY-keskuksen toimintaympäristö on voimakkaan muutoksen alaisena. Nykyisellään alueiden käyttöä keskeisesti ohjaaviin säädöksiin tehdyt tuoreet lakimuutokset rajaavat viranomaisten toimivaltaa ja edellyttävät suuntaamaan ...
  • Elämyksellinen ja toiminnallinen ympäristökasvatus : Luonto- ja ympäristökasvatuksen koulutuspakettien suunnittelu 

   Ylitarvas, Katri (Lapin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on luonto- ja ympäristökasvatuksen koulutuspakettien sisällön suunnittelu ja aineiston valmistelu toimeksiantajayrityksen käyttöön. Koulutuspaketit on tarkoitettu Pohjois-Suomen peruskoulun, ...
  • Energiapuubarometri – Lapin yksityismetsänomistajat energiapuun tuottajina 

   Laitamaa, Anni (Rovaniemen ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tutkimuksen tavoitteena on selvittää Lappilaisten yksityismetsänomistajien suhtautumista energiapuun tuotantoon ja käyttöön, energiapuun myyntiin vaikuttavia tekijöitä sekä halukkuutta tarjota energiapuuta myyntiin. Lisäksi ...
  • Energiapuukartoitus Itä-ja Pohjois-Kuusamon alueelta 

   Pitkänen, Erkka (Rovaniemen ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Energiapuukartoitus Itä-ja Pohjois-Kuusamon alueelta Opinnäytetyön toimeksiantaja on metsänhoitoyhdistys Kuusamo. Työn avulla on pyritty saamaan tietoa koneelliseen energiapuuharvennukseen soveltuvien kohteiden määrästä ...
  • Energiapuun autokuljetuskalusto 

   Asunmaa, Mikko (Rovaniemen ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Työn tavoitteena oli selvittää markkinoilla oleva energiapuun autokuljetuskalusto erilaisine ratkaisuineen. Selvitys tehtiin seuraaville energiapuujakeille: joukkokäsitelty ranka, kokopuu, kanto, hakkuutähde ja hake. Työn ...
  • ENERGIAPUUN KORJUU KYMPPIKOURA OY:N E-100 HAKKUUPÄÄLLÄ 

   Nikula, Samuel (Rovaniemen ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyössä tutkittiin Kymppikoura Oy:n pienimmän energiapuukouran E-100 soveltumista energiapuuharvennuksen suorittamiseen. Kymppikoura Oy:n hakkuupäät ovat kaivinkonesovitteisia kaato-kasauslaitteita. Tutkimusmenetelmänä ...
  • Eri-ikäisrakenteisen puunkorjuun arviointiohjeen kehittäminen ojitetuilla rämeillä 

   Ollila, Ilari (Lapin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Suomessa vuonna 2014 uudistunut metsälaki mahdollisti eri-ikäisrakenteiseen metsään tähtäävät poimintahakkuut. Hakkuutavan ollessa uusi sen korjuujäljestä ja korjuujäljen arvioinnista tiedetään kuitenkin toistaiseksi vähän. ...
  • Esteettä luontoliikkumaan! : Esteettömyyden kehityssuunnitelma Pyhä-Luoston kansallispuistossa ja lähialueella 

   Korkiakoski, Sanna (Rovaniemen ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli kartoittaa ja auttaa kehittämään Pyhä-Luoston kansallispuiston päivävaellusreittien, Ahvenlammen reitin ja Luiron soiden Sokanaavan luontoliikuntareitin esteettömyyttä. Päivävaellusreitit ...