KoulutusalaLapin ammattikorkeakouluRakennus- ja yhdyskuntatekniikka

  • 3D-avusteinen pientalosuunnittelu : Rakennuttamisen tehokkuuden lisääminen 

   Mäntylä, Emma (2020)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää yksityiskohtaisesti 3D-mallintamisen hyötyjä talosuunnittelun, -myymisen, sekä rakentamisen tukena ja siten kannustaa alan ammattilaisia tutustumaan tämän päivän tehokkaaseen työkaluun ...
  • 3D-koneohjauksen hyödyt maanrakentamisessa 

   Huilaja, Taavi (2020)
   Tässä opinnäytetyössä tutustutaan 3D- koneohjauksen ja satelliittipaikantamisen perusteisiin. Työssä tarkkaillaan koneohjauksen hyötyjä verrattuna perinteiseen maanrakentamiseen tarkkuuden, tehokkuuden ja kustannusten ...
  • 60–70-LUKUJEN SANDWICH-JULKISIVUJEN REMONTOINTI JA LISÄERISTÄMINEN 

   Molkoselkä, Matti (Rovaniemen ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä opinnäytetyö on tutkimus, jonka tavoitteena on tuottaa tietoa 60–70-lukujen sandwich-elementtijulkisivujen vaurioitumisen syistä, käytetyistä korjausmenetelmistä ja arvioida julkisivuremontista aiheutuvia kustannuksia. ...
  • Arktisen alueen vähähiilinen uudiskerrostalorakentaminen 

   Hoikkala, Ali (2020)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia tämän hetkistä tietoisuutta vähähiilisyyteen siirtymisen keinoista ja vaikutuksista arktisen alueen rakennuttajien parissa. Lisäksi selvitettiin arktisen alueen erityispiirteiden ...
  • ASBESTI : Lainsäädäntö ja purkutyö 

   Laukkanen, Mikko (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella, millaisia merkityksiä asbestilainsäädännön uudistuksella on käytännön asbestipurkutyöhön. Työssä käytiin lyhyesti läpi, mitä asbesti on, sen terveydelliset haittavaikutukset ...
  • Asfalttipaikkaustöiden tekniikat ja taloudellisuus 

   Ylitalo, Taneli (Lapin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä uusia työnjohtajia varten selvitys asfalttipaikkaustöiden tekniikoista ja niiden taloudellisesta toteuttamisesta. Tarkoituksena on auttaa uusia työnjohtajia ymmärtämään miksi ja ...
  • Asfalttiteiden paikkausmenetelmät 

   Karjalainen, Jesperi (2019)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli auttaa tulevia työnjohtajia vertailemaan paikkausmenetelmiä kohteen ja työtavan välillä. Kustannustehokkuus, työturvallisuus ja paikkauksien kesto olivat avainasemassa. Tässä työssä ...
  • Aurinkolämmön kannattavuus omakotitalossa 

   Lappalainen, Niko-Teemu (Lapin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyöni tarkoituksena oli tutkia kohderakennukseen asennetun aurinkolämpöjärjestelmän kannattavuus ja toimivuus. Tavoitteena oli selvittää, onko järjestelmä kokonaisuudessaan onnistunut valinta tutkimuskohteeseen ...
  • Autotallin sisäkaton korottaminen 

   Rautio, Antton (2019)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli korottaa autotallin sisäkattoa rikkomatta vesikattoa. Työ tehtiin yksityishenkilönä toimineelle tilaajalle. Työn tavoitteena oli tehdä kokonaisuudessaan suunnitelmat, joilla olisi ...
  • Betonielementtirakentaminen : Turvallisuus ja laatu 

   Vanhapiha, Jari (2021)
   Opinnäytetyössä käsitellään betonielementtirakentamista ja pääpaino turvallisuudessa sekä laadussa. Lisäksi työssä käsitellää rakentamisen tuotanto-osaamista. Opinnäytetyössä kuvataan myös TSV-Rakennus Oy:n organisaation ...
  • Betonielementtisuunnittelun ajankäyttö 

   Korkala, Jari (2021)
   Opinnäytetyössä pureuduttiin betonielementtisuunnitteluun ja pyrittiin etsimään WSP Finlandin tekemien projektien pohjalta työaikamenekkejä elementtityypeittäin. WSP Finland halusi työllä ajankohtaista tietoa betonieleme ...
  • Biohajoavat aurausviitat : Selvitys Destia Oy:lle aurausviittojen valmistamisesta biohajoavasta materiaalista. 

   Halonen, Ville (2021)
   Tässä opinnäytetyössä selvitettiin mahdollisuutta valmistaa aurausviittoja biohajoavista materiaaleista. Asiaa lähdettiin tutkimaan eri materiaalien käyttöä ja kierrätystä määrittävien lakien ja säännösten kautta, arvioimalla ...
  • Biokaasulaitos - Uusiutuvaa energiaa biojätteestä 

   Rousu, Eveliina (Lapin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Insinöörityön tavoitteena oli tarkastella uuden anaerobisen mädätyslaitoksen, toisin sanoen biokaasulaitoksen toimintaperiaatetta, biokaasun syntyä ja siitä saatavaa uusiutuvaa energiaa. Opinnäytetyö toimii tietopakettina, ...
  • BIOPOLYMEERIT SORATEIDEN PÖLYNSIDONNASSA 

   Tervashonka, Tuomas (Lapin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus on tutkia Kemion Oy:n ja JP-konsultoinnin kehittelemän biopolymeeriliuoksen toimivuutta pölynsitojana sorateillä. Tärkkelys- ja selluloosajohdannaisten polysakkaridien on tarkoitus vähentää ...
  • CLT -Koetalon Lämpötekninen Simulointi Comsol Multiphysics Ohjelmistolla 

   Määttä, Petri (Lapin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia lämmön siirtymistä CLT -rakenteessa COMSOL Multiphysics ohjelmistolla. Opinnäytetyö painottuu simulointiin ja on osa Arctic Power:in CLT-hanketta. Työ alkaa rakennusfysiikan ...
  • CLT-betoniliittorakenteinen välipohja 

   Poikajärvi, Miika (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä puu-betoniliittorakenteen ja tarkemmin CLT-betoniliittorakenteen toimintaan. Tutkimusongelmiksi määrittyivät, mitä CLT-betoniliittorakenteella tarkoitetaan ja mitä sen käytöllä pystytään ...
  • CLT-hirsirakenteen rakennusfysikaalinen esitutkimus 

   Hyvärilä, Jari (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia Timber-hirsi Oy:n uuden CLT-massiivipuuta sisältävän painumattoman yhdistelmähirsirakenteen kosteus- ja lämpökäyttäytymistä. Lisäksi tavoitteena oli saada selville mittausantureille ...
  • CLT-koetalon vaipparakenteiden lämpö- ja kosteusteknisen toiminnan analysointi 

   Pirttinen, Valtteri (Lapin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyössä tutkitaan CLT-rakenteisen koetalon lämpö- ja kosteusteknistä toimintaa. Tutkimusongelmina oli selvittää CLT-materiaalin lämpö- ja kosteusteknisiä ominaisuuksia ja sen rakennusfysikaalista soveltuvuutta ...
  • CLT-levyjen soveltaminen suomalaiseen pientalorakentamiseen 

   Brännare, Jani (Rovaniemen ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytteessä tutkitaan, miten CLT-rakentamista kannattaa soveltaa suomalaisessa pientalorakentamisessa. Tutkimusongelmina oli selvittää CLT-materiaalin ominaisuudet ja soveltuvuus suomalaiseen rakentamistapaan sekä ...
  • CLT-rakentamisen edut ja haasteet 

   Kiemunki, Joni (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä tavoitteena oli selvittää CLT:n soveltuvuutta eri rakennusosiin lähinnä pientalorakentamisessa ja siinä ilmeneviä haasteita ja etuja. Haasteisiin ja etuihin valikoitui itsestään CLT:n ominaisuudet ...