Uusimmat viitteet

 • Liikunnan vaikutukset työhyvinvointiin 

  Leppäkangas, Sonja (Lapin ammattikorkeakoulu, 2019)
  Työhyvinvoinnilla voidaan vaikuttaa organisaation työntekijöiden hyvinvointiin, tuloksellisuuteen, menestykseen ja maineeseen. Työhyvinvointi on yksi tärkeimmistä pilareista yrityksen menestymisessä, joten se on merkittävä ...
 • Eri-ikäisten osaamisen kehittäminen 

  Partanen, Marjo-Riitta (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää projektikirjanpitäjien ikäkäsityksiä ja -asenteita. Tutkimuksella selvitettiin kehityskeskustelujen merkitystä eri-ikäisten osaamisen kehittämisessä ja hiljaisen tiedon siirtymistä ...
 • Kartoita askelmerkit piilotyönhakuun 

  Kitiniemi, Katja (Lapin ammattikorkeakoulu, 2019)
  Päätutkimuskysymykseni pyrkii kartoittamaan verkosta löytyviä piilotyönhakuun tarjottavia keinoja. Tavoitteena oli piilotyöpaikkojen löytämisen keinojen kuvaaminen ja siihen liittyvien oman osaamisen ja vahvuuksien ...
 • KAUPAN AUKIOLOAIKOJEN VAPAUTTAMISEN VAIKUTUS TYÖNTEKIJÖIDEN HYVINVOINTIIN 

  Jauhiainen, Jonna (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tarkastellaan kaupan aukioloaikojen vapauttamisen vaikutuksia henkilökunnan jaksamiseen ja hyvinvointiin. Taustana työlle on vuoden 2016 alussa voimaan tullut lakimuutos, joka kumosi vähittäiskauppojen ...
 • Yrityksen toimintatapojen kehittäminen toimintajär-jestelmän näkökulmasta 

  Söderlund, Elisa (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö sisältää yrityksen toimintajärjestelmän kuvauksen, siihen liittyvien sertifikaattien vaatimusten kuvauksen sekä tutkimuksen yrityksessä olevien ongelmakohdista ja kehitysideoista. Työssäni tutkin myös ...
 • Yrittäjän sosiaaliturvan täydentäminen vapaaehtoisilla henkilövakuutuksilla 

  Köngäs, Tuomas (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, kuinka yleistä on, että yrittäjät täydentävät sosiaaliturvaansa vapaaehtoisilla henkilövakuutuksilla. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään vapaaehtoisen henkilövakuutuksen ottamatta ...
 • Gluteenittomat tuotteet - Lapinrinteen K-Market 

  Tapio, Pirita (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Gluteenittomat tuotteet ovat koko ajan kasvava tuoteryhmä, valikoima onkin laajentunut hyvin viime vuosien aikana. Tuotteille löytyy kysyntää niin terveydel-lisistä kuin trendisyistäkin. Tuotevalikoima on kasvanut myös ...
 • Asiantuntijuuden vahvistaminen kehittyvässä asiantuntijatyössä 

  Määttä, Sari (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö toteutettiin toimeksiantona Liikenteen turvallisuusvirastolle (Trafi). Verotusyksikön toimintasuunnitelman tavoitteita vuodelle 2018 ovat muun muassa asiantuntijoiden ammatillisen osaamisen laajentaminen sekä ...
 • Työhön opastaminen osana yksilön kokonaisvaltaista työhyvinvointia 

  Kopra, Sara (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tarkastella työhön opastamisen ilmenemistä työhyvinvoinnissa sekä kartoittaa työyhteisön työhyvinvoinnin tilanne. Työn tutkimuksessa haluttiin kartoittaa tutkimuskohteen viiden toimipisteen ...
 • Markkinointisuunnitelma ja Facebook-markkinointi : Case: Ingan Kahvihetki 

  Ala-Ikkelä, Tiina (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli luoda pienelle kahvilalle markkinointisuunnitelma ja perehtyä mahdollisuuksiin, miten yrityksen Facebook-sivuille saisi lisää yleisöä. Tavoitteena oli keksiä keinoja, miten yrityksen ...
 • Mikrotilanhallintaprosessin dokumentointi : Case - Kesko Oyj 

  Seppänen, Veli-Matti (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli koota ja kuvata Kesko Oyj:n päivittäistavarakaupan mikrotilanhallintaprosessi. Nykyprosessi haluttiin kuvata uudelleen selkeästi vaiheineen. Prosessi kuvattiin opas-muotoon, jossa prosessi ...
 • Tasa-arvon toteutuminen työvuorosuunnittelussa ja sen vaikutus henkilöstön motivaatioon : Case Yritys X 

  Perkiömäki, Jenni (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää kohdeyrityksen kahden myymälän työvuorosuunnittelun tasa-arvoisuus ja sen vaikutus henkilöstön motivaatioon kyselytutkimuksen avulla. Aihetta käsitellään työntekijöiden näkökulmasta, ...
 • Asuntosijoittaminen : Asunto-osakkeet ja asuntorahastot 

  Bragge, Niina (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tarkoituksena oli selvittää yleisesti asuntosijoittamiseen liittyviä asioita, esimerkiksi mitä tulee ottaa huomioon sijoitusasuntoa hankkiessa, minkälaisia riskejä voi olla ja miten sijoitusasunnon verotus menee. ...
 • Myyntihenkilöstön suunnittelu vähittäiskaupassa 

  Halonen, Jenna; Ohrankämmen, Vilma (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
 • Yrityksen perustamisprosessi : Osakeyhtiö 

  Kuusisto, Erkka (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää ne konkreettiset toimet, jotka yrityksen perustaminen pitää sisällään. Toiminnallisen opinnäytetyön tarkoitus oli prosessimaisesti saattaa kokoon kattava yrityksen perustamispaketti. ...

Näytä lisää