• RanuaZoo Camping-alueen asiakassegmentointi 

   Piittinen, Minna (Rovaniemen ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyöni tavoitteena oli selvittää Ranuan eläinpuiston vieressä sijaitsevan RanuaZoo Camping-leirintäalueen asiakassegmenttiä. Halusin myös selvittää, että miten eri kansallisuudet näkyvät leirintäalueen asiakaskunnassa ...
  • Lapin metsämuseon verkostoituminen Rovaniemen matkailuelinkeinoon 

   Puro, Minna; Korpela, Mervi (Rovaniemen ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyömme tavoitteena oli rakentaa Lapin metsämuseolle verkostoehdotelma. Keskityimme erityisesti matkailualan kontaktien miettimiseen, koska Metsämuseolla ei ollut niitä lainkaan. Tutkimusongelmiksi muodostuivat, ...
  • Finlandia Hotels Bonuskortin myynninedistäminen Airport Hotel Oulussa 

   Vähä-Merilä, Tiina (Rovaniemen ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Airport Hotel Oulu kuuluu Finlandia Hotels -ketjuun, joka edellyttää jäsenyrityksiltä aktiivista kanta-asiakashankintaa. Tämä tarkoittaa käytännössä ketjun Bonuskortin myyntiä hotellin asiakkaille. Tässä työssä Airport ...
  • Hyvinvointituote Sauvakävellen halki Oulun : Tuotekehitys ideoinnista testaukseen 

   Ländén, Anniina (Rovaniemen ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii hyvinvointi- ja liikuntapalveluihin keskittyvä yritys Hyvinvointipalvelut Let´s Go. Työn ideana oli kehittää uusi liikunnallinen tuote yritykselle. Tuotteeseen haluttiin lisätä mukaan ...
  • JOULUPUKKIMATKAILUTUOTTEEN MARKKINOINTI INTERNETISSÄ 

   Palokangas, Taru (Rovaniemen ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön tavoitteena on suunnitella yrityksen kotisivujen avulla tapahtuvaa sähköistä markkinointia ja asiakkuuksien hallintaa. Työssä käsitellään Joulupukin esiintymispalvelua matkailun ohjelmapalvelutuotteena, ...
  • Vieraanvaraisuuden toteutuminen monikulttuurisessa työympäristössä 

   Ozor, Heini (Rovaniemen ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön pääteemoja ovat vieraanvaraisuus ja monikulttuurisuus. Siinä pohditaan sitä, miten vieraanvaraisuutta voidaan toteuttaa käytännössä. Tavoitteena oli selvittää, miten vieraanvaraisuutta voidaan toteuttaa ...
  • Matkailun turvallisuus, turvallisuussuunnittelu ja sen vaikutukset Levin matkailukeskuksen alueella 

   Lindgren, Jenni (Rovaniemen ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyö käsittelee monipuolisesti matkailun ja ennen kaikkea Levin matkailun turvallisuutta. Työssä kerrotaan turvallisuussuunnittelusta ja muusta turvallisuustyöstä sekä yleisesti että paikallistasolla. Turvallisuu ...
  • Ylläs-Kidsin toiminnan kehittäminen 

   Munkki, Jani (Rovaniemen ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kehittää jo olemassa olevan Ylläs-Kids-konseptin toimintaa. Ylläs-Kidsin tavoitteena on tuoda esille jo olemassa ole-via ja kehittää uusia lasten palveluita Ylläkselle. Tässä työssä ...
  • Luoston ympäristön ja matkailun kehittyminen - aineistona valokuvat ilmaisjakelulehdissä 

   Sjöman, Hanna (Rovaniemen ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyöni aihe käsittelee Luoston alueen ympäristön ja matkailun kehitystä. Lähteenä on ollut Luoston ja Pyhätunturin alueen ilmaisjakelulehdissä ilmestyneet valokuvat 90- luvun alusta vuoteen 2008 asti. Tutkimusongelmana ...
  • Meri-Lapin matkailustrategia 2011-2014 – Tuumasta toimeen 

   Körkkö, Maria (Rovaniemen ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tässä toiminnallisessa opinnäytetyössä käsittelen Meri-Lapin matkailualueen matkailustrategian kokoamisprosessia. Työssä on keskitytty kuvaamaan matkailustrategian suunnittelun eri vaiheita ja esittelemään Meri-Lapissa ...
  • Rekrytoinnin ja perehdytyksen onnistuminen elämyksiä tuottavassa matkailualan yrityksessä 

   Ylihoikka, Jenna (Rovaniemen ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän tutkimuksen tarkoitus on selvittää, miten rekrytointi ja perehdyttäminen toimivat eräässä elämyksiä tuottavassa matkailualan yrityksessä. Tutkimuksessa etsitään vastauksia siihen, millaisena yrityksessä työskennelleet ...
  • Radisson Blu Hotel Oulu, Meriterassista lisäarvoa 

   Veijola, Mervi; Leskelä, Sanna (Rovaniemen ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tavoitteena on Oulun Radisson Blu -hotellin Meriterassin toimintakuntoon saattamiseen tarvittavien edellytysten, mahdollisuuksien ja kustannusten kartoittaminen sekä toiminnan ideointi. Viitekehyksenä toimivaa ...
  • Projektioppimisen hyödy mikroyrittäjälle : "Pittää aina miettiä se oma aika ja että mihin sitä pystyy" 

   Rautio, Leila (Rovaniemen ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyössä oli tavoitteena selvittää matkailualan mikroyrittäjien odotuksia ja ajatuksia projektitoteutuksista ja kehittää työvälineeksi toimeksiannon selvityslomake. Olennaisena osana oli selvittää, mitä hyötyjä ...
  • Matkailualan työntekijöiden sitoutuminen matkailualan työhön Sodankylässä 2011 

   Pulju, Teija (Rovaniemen ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää kuinka sitoutuneita Sodankylän matkailualan työntekijät ovat matkailualan työhön. Millaiset asiat vaikuttavat työntekijöiden sitoutumiseen ja miten sitä voidaan parantaa. Tutkimuksen ...
  • Ohjelmapalveluiden hinnoittelu Lapissa 

   Haavikko, Sari (Rovaniemen ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, miten Lapissa ohjelmapalveluja hinnoitellaan, miten niiden kannattavuutta seurataan ja mitä negatiivisia vaikutuksia hinnoittelulla voi olla yhteistyölle matkailualalla. Tarkoituksena ...
  • "KATOPPAKO MIEHÄN TEEN" : Porotreffit-tapahtuman järjestämisoppaan laatiminen 

   Inkeröinen, Piia; Kallunki, Minna (Rovaniemen ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen. Työn tuotoksena laadimme toimeksiantajalle, SF-Caravan Länsi-Pohja r.y:lle, Porotreffit-tapahtuman järjestämisoppaan. Porotreffit on Ylitornion Mellajärvellä toimivan karavaanariyhdistyksen ...
  • Sosiaalisen median hyödyntäminen matkailuyrityksen liiketoiminnassa - onnistumisen esimerkkejä 

   Niemi, Johanna; Kinnunen, Katariina (Rovaniemen ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Työn tavoitteena on kartoittaa sosiaalisen median tilanne nyt ja tulevaisuudessa Suomessa. Lisäksi etsimällä erilaisia esimerkkejä sosiaalisen median onnistuneesta käytöstä, tutkimme, miten sosiaalista mediaa on hyödynnetty ...
  • Työtyytyväisyys Ounasvaaran Hiihtokeskus Oy:ssä 

   Juttula, Sanna (Rovaniemen ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän tutkimuksen tarkoitus on selvittää Ounasvaaran Hiihtokeskus Oy:n työntekijöiden työtyytyväisyyttä. Tutkimuksessa etsitään vastauksia siihen, ovatko Ounasvaaran Hiihtokeskus Oy:n työntekijät tyytyväisiä työhönsä, mitkä ...
  • Kestävyyttä ohjelmapalveluihin : kestävä kehitys kuusamolaisissa ohjelmapalveluyrityksissä 

   Partanen, Jenni (Rovaniemen ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyöni tavoitteena on selvittää, miten Metsähallituksen kanssa yhteistyötä tekevät ohjelmapalveluyritykset hyödyntävät kestävän kehityksen periaatteita toiminnassaan. Tutkimusongelma perustuu siihen, miten yritykset ...
  • Ranuan eläinpuiston elämyksellisyys 

   Illikainen, Karoliina (Rovaniemen ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäyteyön tarkoituksena on tutkia kotimaisten matkailijoiden mielipiteitä Ranuan eläinpuiston elämyksellisyydestä. Tutkimusmenetelmä on kvalitatiivinen ja aineisto on kerätty teemahaastatteluilla kesällä 2010. ...