- Selaus julkaisuajan mukaan Opinnäytetyöt (Käyttörajattu kokoelma)

  • Virikemateriaali kehitysvammaisille aikuisille toiminnan järjestämisen tueksi 

   Paananen, Aino (2022)
   Viimeisen harjoittelujaksoni aikana kehittelin Vaalijalan kuntayhtymän avopalveluyksikön käyttöön virikemateriaalin, jota voidaan hyödyntää kehitysvammaisten aikuisten päivätoiminnan järjestämisen tukena. Virikemateriaalia ...
  • VAPAAEHTOISENA ORTODOKSISESSA SEURAKUNNASSA 

   Lähde, Elena (2023)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli Imatran ortodoksisen seurakunnan vapaaehtoistoiminnan tukeminen. Opinnäytetyön tarkoituksena oli vapaaehtoisten ohjeiden luominen kolmella kielellä. Opinnäytetyön tilaaja oli Kaakkois-Suomen ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Postoperatiivinen delirium iäkkäillä potilailla: esite potilaille ja omaisille 

   Neilande, Simona; Shapchits, Maria (2023)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa potilasesite postoperatiivisesta deliriumista iäkkäillä potilailla. Esitettä voidaan hyödyntää osana postoperatiivista hoitotyötä havainnollistaen asiakkaille ja heidän lähiomaisilleen ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Ikääntyneiden parissa vapaaehtoistyötä tekevien motivaatiotekijät 

   Juutinen, Niina (2023)
   TIIVISTELMÄ Niina Juutinen Ikääntyneiden parissa vapaaehtoistyötä tekevien motivaatiotekijät. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus. 41 sivua, 2 liitettä Kevät, 2023 Diakonia-ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Nuorteniltoja Lauttasaaren seurakunnalle 

   Sipola, Laura; Ristimäki, Aili (2023)
   Kehittämispainotteinen opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä Lauttasaaren seurakunnan kanssa. Opinnäytetyönä luotiin materiaalit seurakunnan nuoreniltoja varten. Materiaalit suunniteltiin siten, että nuoret voivat pitää iltoja ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • HOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI COVID-19 PANDEMIAN AIKANA IKÄÄNTYNEIDEN VUODEOSASTOLLA 

   Baseka, sylvie (2023)
   Tässä laadullisen opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia miten covid-19 pandemia on vaikuttanut hoitajien työnhyvinvointiin. Opinnäytetyön tavoitteena oli, että työpaikka saisi tietoa, jolla työhyvinvointia voitaisiin ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • IMETYSAPULAITE- Imetysapulaite apuna lisämaidon antamisessa 

   Dinh, Noora; Hamara, Susanna (2023)
   Opinnäytetyö käsittelee imetystä, rintamaidon tuotantoa sekä imetyksessä esiintyviä haasteita. Työ keskittyy imetysapulaiteeseen, joka on imeväisen ruokinnassa käytettävä apuväline. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuoda ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Pleuradreenin laittoon valmistautuminen, Ohjekansio päivystyksen hoitajille 

   Limpi, Maarit; Kymäläinen, Minna; Miettinen, Jenni; Toikari, Irina (2023)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa pleuradreenin laittoon päivitetty ohjekansio HUS Hyvinkää Akuutti päivystykselle. Opinnäytetyössä esitellään käyttöindikaatioita, jotka johtavat pleuradreenin laittoon, kerrotaan ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Opas seksuaalisuuden- ja sukupuolen moninaisuudesta perheohjaajille 

   Närevaara, Sanna (2023)
   Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt ovat viime vuosina nousseet esille lastensuojelussa yhä enemmän. Opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Keski-Uudenmaan alueella toimivan kunnan perheohjaajien kanssa sekä Sexpo-säätiön ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Elokuvan rooli mielenterveyden stigmassa: lukioikäisten ajatuksia elokuvien vaikutuksesta mielenterveyden häpeäleimaan. 

   Linnakoski, Laura (2023)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on lukioikäisille tehdyn sähköisen kyselyn kautta selvittää, miten kyseinen ihmisryhmä kokee mielenterveyden häiriöiden esittämisen elokuvissa ja miten se vaikuttaa niihin liittyvään stigmaan. ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Akuutin ST-nousuinfarktin hoitopolku 

   Kauhanen, Pia; Lahtinen, Niina (2023)
   TIIVISTELMÄ Pia Kauhanen, Niina Lahtinen Akuutin ST-nousuinfarktin hoitopolku Sivut 45 ja liitteet 3 Kevät 2023 Diakonia-ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Nuorisotyön tuki kriisin keskellä: Harjavallan kaupungin nuorisopalveluiden kriisisuunnitelman kehittäminen 

   Tuomi, Emmi (2023)
   Tämän kehittämisopinnäytetyön tavoitteena oli lisätä Harjavallan kaupungin nuorisopalveluiden valmiutta kriisityöhön ja tehdä Harjavallan kaupungin nuorisopalveluille kriisisuunnitelma. Opinnäytetyön tarkoituksena oli ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Lastensuojelu tutuksi -esite somalinkielisille vanhemmille 

   Ibrahim, Abdifatah (2023)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda ”Lastensuojelu tutuksi”- esite somalinkielisille vanhemmille. Esitteen tavoitteena on edistää tietoisuutta lastensuojelulain keskeisistä asioista sekä madaltaa kynnystä hakea lisätietoa ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • MONIAMMATILLINEN VERKOSTOTYÖ PASILA-HANKKEESSA 

   Al-Zubeidi, Ali (2023)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tuoda esille moniammatillisen verkostotyöskentelyn merkitystä työskennellessä vakavia rikoksia tehneiden nuorten parissa. Tutkimus tehtiin yhteistyössä Aseman Lapset Ry:n kanssa. Tutkimuskysymyksiä ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Äkilllinen hengitysvajaus: toimintaohjekartta äkillisen hengitysvajauspotilaan arviointiin ja hoitoon 

   Tiilikka, Kiita (2023)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä kirjallinen tuotos hengitysvajauspotilaan hoitotyöstä sekä toimintaohjekartta terveydenhuollon opiskelijoille poliklinikka-työn tueksi. Opinnäytetyön aihe valikoitui oman syventävän ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • SISÄILMAONGELMIEN PUHEEKSI OTTAMINEN TEEMALLISEN RYHMÄHAASTATTELUN KEINOIN JA VIDEOTYÖKALUN KEHITTÄMINEN 

   Romo, Topias; Nenonen, Aapo (2023)
   Opinnäytetyön tekijät ovat Diakonia-ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat Nenonen Aapo ja Romo Topias. Opinnäytetyön aiheena on, kuinka sisäilmasta aiheutuva oireilu voi altistaa eriarvoistumiselle, kiusaamiselle ja ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • PEREHDYTYSLOMAKKEEN TARKOITUKSENMUKAISUUDEN ARVIOINTI 

   Glad, Kristiina (2023)
   TIIVISTELMÄ Kristiina Glad Perehdytyslomakkeen tarkoituksenmukaisuuden arviointi 32 sivua ja 3 liitettä Kevät, 2023 Diakonia-ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto Sosionomi ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Opas perheneuvoloihin vankien läheisten kanssa työskentelemisen tueksi 

   Pasanen, Hanna; Varjela, Heta (2023)
   Tämä opinnäytetyö on kehittämispainotteinen opinnäytetyö, jonka tarkoituksena oli suunnitella ja koostaa opas perheneuvolan työntekijöille, jotka saattavat työssään kohdata vankien läheisiä. Tavoitteena oli kehittää ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • AUTISMIKIRJON HENKILÖIDEN KANSSA TYÖSKENTELEVIEN RESILIENSSI 

   Haukka, Ilja; Kokkonen, Antton; Roiha, Topi (2023)
   Tämän opinnäytetyö tarkoituksena oli kuvata autismikirjon henkilöiden kanssa työskentelevän työntekijän resilienssiä heikentäviä ja edistäviä tekijöitä. Opinnäytetyössä yritettiin myös selvittää, onko haastateltavien ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad
  • Ylisukupolvisen huono-osaisuuden vaikutukset uskomuksiin 

   Hirviniemi, Kari; Jokinen, Tomi (2023)
   Opinnäytetyössä tutkittiin ylisukupolvisen huono-osaisuuden vaikutuksia ihmisen uskomuksiin. Tavoitteena oli selvittää ylisukupolvisuuden yleisyyttä ja sen yhteyttä koulukiusaamiseen, samalla kun tarkasteltiin henkisen ja ...
   Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången begränsad