Uusimmat viitteet

 • Vartinojan sähköaseman kunnossapito-ohjelma 

  Hiltunen, Sanna (Oulun ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tämä opinnäyte on toteutettu toimeksiantona Wind Controller JV Oy:lle. Työn aiheena on sähkökunnossapito, ja tavoitteena oli tuottaa ajantasainen kunnossapito-ohjelma Vartinojan sähköasemalle toimeksiantajan käyttöön. ...
 • ModHeat-kuivaimen tuotekehitys : Terästeollisuuden lietteille soveltuvan lapajärjestelmän suunnittelu 

  Holappa, Tero (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Metalliteollisuudenprosesseissa muodostuvissa lietteissä on prosessin kannalta tärkeitä komponentteja, joiden talteen saamisella on merkittävää taloudellista potentiaalia. Työn tavoitteena oli suunnitella SFTec Oy:n ...
 • Aurinkolämpö osana kaukolämpöjärjestelmää 

  Pekkala, Joni (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää aurinkolämmön hyödyntämistä kaukolämmön tuotannossa. Aurinkolämpöjärjestelmä tullaan sijoittamaan Oulun Seudun Sähkön kaukolämpöverkon yhteyteen Limingan Tupoksessa. Järjestelmällä ...
 • Päästökaupan riskienhallinta terästeollisuudessa 

  Manninen, Eeva-Riikka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, millaisille riskeille terästeollisuus altistuu Euroopan unionin päästökauppaan liittyen sekä miten näitä riskejä voidaan hallita. Työn toimeksiantajana oli teräsyhtiö SSAB. Työssä ...
 • Tuulienergian talteenotto mekaanisin menetelmin 

  Kattelus, Juuso (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työssä tutkittiin tilaajan suunnittelemaa mekaanista tapaa käyttää hyödyksi tuulen liike-energiaa. Ideana on, että tuulesta voimansa ottava vipusysteemi käyttää pumppua, jolla vettä siirretään korkeampaan elevaatioon, josta ...
 • Sähkömarkkinalaki ja sen vaikutukset verkkourakoitsijoihin 

  Hiitola, Petri (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tehtiin selvitys sähkömarkkinalaista ja sen vaikutuksista verkkourakoitsijoihin. Pääasiana oli selvittää miten sähkömarkkinalaki ja energiavirasto ohjaavat sähköverkkoyhtiöitä, jotka ovat verkkourakoitsijoille ...
 • Kiinteistöjen tavoitteellinen ja toteutunut energiankulutus 

  Heiskanen, Jenna (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Iisalmen kaupungin koulujen, päiväkotien ja toimistorakennusten tavoitteellinen energiankulutus ja vertailla tätä toteutuneisiin kulutuksiin. Tavoitteellisella energiankulutuksella ...
 • Taipuneiden alumiinikatodien vaikutus sinkin kasvuolosuhteisiin elektrolyysissä 

  Tamminen, Sini (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tavoitteena oli selvittää, minkälaisia vaikutuksia taipuneilla alumiinikatodeilla on sinkin kasvuolosuhteisiin elektrolyysissä. Taipuneiden katodien oletettiin vaikuttavan energian kulutukseen, virtahyötysuhteeseen ...
 • Iin kunnanvarikon ilmanvaihtokone ja ilma-vesilämpöpumppu 

  Ukkola, Veijo (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tavoitteena oli tehdä toimintakoe Iin kunnanvarikon ilmanvaihtokoneelle, jonka automatiikka oli uusittu ja vanhat hihnakäyttöiset puhaltimet oli vaihdettu suoravetoisiin. Lisäksi tavoitteena oli perehtyä samaan ...
 • Datakeskusten hukkalämmön hyödyntäminen Pohjois-Pohjanmaalla 

  Romka, Rihard (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän työn tavoitteena oli kartoittaa Pohjois-Pohjanmaan datakeskukset ja selvittää niiden energiahuollon tilanne sekä mahdolliset hukkalämmön käyttökohteet ja hyödyntämistekniikat. Tarkoituksena oli myös selvittää ...
 • Siilosta polttimeen - vaihtoehtojen kartoitus, kirjallisuusselvitys 

  Parkkinen, Mika (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäyte on laadittu Kerttu Saalasti -instituutin Tulevaisuuden tuotantoteknologiat -tutkimusryhmälle. Työn tavoitteena oli mahdollisimman laajasti tutkia ja vertailla markkinoilla olevia ratkaisuja puupelletin varastointiin ...
 • Energiasektorin tiedonhallinnan laajentaminen komponenteista saatavien tietojen hyödyntämiseen 

  Savolainen, Jussi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn aiheena oli energiasektorin tiedonhallinnan laajentaminen komponenteista saatavien tietojen hyödyntämiseen. Tavoitteena oli selvittää, mitä tietoja kaukolämpöjärjestelmän komponenteista on mahdollista taltioida ja ...
 • Mikro-H-CHP-laitoksen kattilaveden laatu 

  Lappalainen, Mira (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työ on osa Kerttu Saalasti instituutin alaisuudessa toimivan Tulevaisuuden teknologiat tutkimusryhmän kansainvälistä hanketta, jonka tarkoituksena on parantaa haja-asutusalueiden omavaraisuutta. Työssä tutkitaan hankkeessa ...
 • Paineilmalinjan laajennuksen suunnittelu voimalaitosalueelle 

  Mursu, Joonas (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli suunnitella voimalaitoksen paineilmalinjaan laajennus, jonka avulla paineilmaa voidaan tuottaa keskitetysti yhdessä pai-kassa. Suunnitelman tekeminen tukeutui vahvasti alueella tapahtuviin ...
 • Ultrasuodatus (UF) osana teollisuuden vesivirtojen sisäistä kierrättämistä 

  Lahdenperä, Miikka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Teollisuuden Veden tilaaman työn tavoitteena oli selvittää ultrasuodatuksen (UF) käyttömahdollisuuksia osana kaivosvesien uudelleenkierrättämistä. Ultrasuodatuksen voidaan ajatella olevan vaihtoehto perinteiselle ...

Näytä lisää