• Genomförbarhetsstudie av ORC-anläggning, M/S Birka Stockholm 

   Ramsay, Simon; Tepponen, Antti (Högskolan på Åland, 2016)
   Syftet med detta examensarbete är att ta reda på möjligheten att använda en del av tillgänglig spillvärme som finns ombord på M/S Birka Stockholm i de olika fartygssystemen för att producera el med genom installation av ...
  • Green Key Miljömärkning - Verkliga inbesparingar eller inte 

   Spennert, Tom (Högskolan på Åland, 2015)
   Syftet med examensarbetet är att undersöka om logianläggningar (hotell) i Finland och Sverige som låtit sig miljömärkas med Green Key miljömärkningen gjort verkliga inbesparingar eller inte. Avsikten är även ta reda på om ...
  • Hjärt-lungräddning och fria luftvägar på barn : en enkätstudie om föräldrars kunskap på Åland 

   Rusk, Anders; Gironès Aragó, Manel (Högskolan på Åland, 2017)
   Bakgrund: Då barnet råkat ut för en olycka som kan orsaka stopp i luftvägarna är det viktigt att föräldrar har kunskap i att fria luftvägar och hjärt-lungräddning för att kunna hjälpa barnet innan professionell hjälp ...
  • Hur används ekonomistyrning i praktiken? - En studie av små- och mikroföretag i byggbranschen på Åland 

   Pettersson, Elin (2019)
   Ekonomistyrning handlar främst om att styra företaget för att kunna förverkliga de ekonomiska mål som har satts. Man antar inom ekonomistyrningen att det främsta målet är att maximera företagets vinst. Ekonomistyrningen ...
  • Hur integrera matproduktion med turismen på Jurmo, Åland? 

   Karlström, Marianne (2019)
   Mitt examensarbete handlar om hur man kan integrera matproduktion med turism på Jurmo, en ö i den åländska skärgården. Matturismen är en växande trend både i Finland och i Sverige. Båda länderna har tagit fram strategier ...
  • Hur turismen påverkar en kommun -Case Pargas 

   Essén, Matilda (2019)
   Detta arbetet är baserat på en fallstudie, sedan förstärka med kvalitativa intervjuer och dessutom en webbenkät med kvantitativ karaktär. Syftet med arbetet är att fördjupa sig i hur turismen påverkar en kommun. Bisyftet ...
  • Hur upplever högskolestuderande varumärket av olika lunchrestauranger i Mariehamn 

   Malmström, Tony (Högskolan på Åland, 2017)
   I detta arbete undersöks hur eleverna i Högskolan på Åland upplever varumärket av olika lunchrestauranger i Mariehamn. Vad påverkar dem med val av lunchrestaurang? Teorier som jag har använt i detta arbete är teorier om ...
  • Hållbart arbete i praktiken : Hur ser de anställda på matsvinnet ombord på M/s Rosella? 

   Lindh, Sandra (Högskolan på Åland, 2018)
   I mitt arbete skriver jag om matsvinn. Syfte är att genom en kvalitativ undersökning ta reda på hur matsvinnet kan minskas ombord på Viking Lines fartyg M/s Rosella. Frågeställningen jag baserar arbetet på är tankarna ...
  • I skuggan av mitt forna jag : Unga kvinnors upplevelser av våldsutsatthet 

   Hellgren, Åsa; Nordström, Alexandra (Högskolan på Åland, 2016)
   Bakgrund: Våld i parrelationer hos ungdomar har ökat de senaste åren och blivit ett stort problem. Våldet kan leda till att de utsatta unga kvinnorna kan få både fysiska och psykiska hälsoproblem som påverkar deras ...
  • Implementering & distribution av ett 2D-spel 

   Magnusson, John (2019)
   Syftet med detta examensarbete är att skapa ett enkelt och intuitivt musikspel där användaren skall använda en datormus i varje hand. I detta arbete kommer det förklaras hur resultatet har åstadkommits med hjälp av olika ...
  • Inköpsstrategi : leverantörsrelationer 

   Stenlund, Marie; Andersson, Christina (Högskolan på Åland, 2017)
   Inköpsstrategi används i företag i olika utsträckning. Men det är en viktig fråga, för inköpsfrågor påverkar starkt hela företagets vinst. Vi har undersökt hur man analyserar sina leverantörer, hur man katalogiserar produkter ...
  • Intern kommunikation - inom ett småföretag 

   Byman, Alexandra (2019)
   Det här är ett kvalitativt examensarbete om hur den interna kommunikationen fungerar inom ett litet familjeägt företag på Åland. Tre medarbetare är intervjuade för att få reda på hur de tycker kommunikationen fungerar ...
  • Intern styrning och kontroll 

   Sundberg, Malin (2019)
   Efter flera företagsskandaler som skett runt om i världen har fler fått upp ögonen för intern kontroll. Intern styrning och kontroll är viktigt hos företag för att hålla ordning och reda inom företaget men även för att ...
  • Introduktion till arbetet i restaurangbranschen 

   Höglund, Robin (2019)
   Detta examensarbete är en kvantitativ undersökning med syftet att lära mig hur introduktion till arbetet borde gå till inom restaurangbranschen. Bisyftet i undersökningen är att forska i hur introduktion i arbetet går till ...
  • Investeringsbedömningar vid fartygsköp 

   Vihinen, Arnold; Nyholm, Casper (Högskolan på Åland, 2016)
   Detta examensarbete är en undersökning om rederiers investeringsbedömningsmetoder vid fartygsköp. Frågeställningarna vi tar upp är vad rederierna har för bedömningskriterier vid fartygsinvestering och vilka skillnader det ...
  • Investigation of the Software Profound UI for Interface Modernization 

   Jansson, Isak (Högskolan på Åland, 2016)
   The purpose of this thesis is to investigate whether the software for interface modernization Profound UI can be integrated and used for modernizing Crosskey’s existing backend system. Profound UI is a tool for interface ...
  • Kalaset - Åland Grönskar 2018 : Att ordna ett evenemang 

   Hyttinen, Nina (Högskolan på Åland, 2018)
   I mitt examensarbete skriver jag om invigningsfesten för Åland Grönskar, vid namnet Kalaset. Syftet med detta arbete är att planera och genomföra ett evenemang, i detta fall invigningsfesten Kalaset. Bisyftet är att lära ...
  • Kampanjplanering inför ett politiskt val : Regina Lindbloms valkampanj 

   Lindblom, Felicia (Högskolan på Åland, 2016)
   Nationalencyklopedins definition av kampanj är, ”En intensiv verksamhet under viss tid i avsikt att påverka”. Valkampanj inför ett politiskt val handlar om att marknadsföra kandidatens och partiets tankar och idéer. Det ...
  • kampen mot sexturism : vad aktörer inom turismbranschen gör för att stoppa barnsexturism och trafficking av barn 

   Eriksson, Emilia (Högskolan på Åland, 2018)
   Mitt examensarbete handlar om hur aktörer inom turismbranschen arbetar för att minska på det kommersiella sexuella utnyttjandet av barn i samband med resandet. Jag har valt att skriva om detta ämne eftersom mänskliga ...
  • Kan myndigheter och organisationer på Åland motivera och leda alla generationer? 

   Mårtensson, Malin; Sten Lindqvist, Maria (2019)
   Vi vill lyfta frågan om vikten av att trivas på sin arbetsplats. Detta är något som vi anser att man allmänt pratar för lite om. Ofta kommer det negativa mer fram än det positiva. För att få fram yrkesglädje och yrkesstolthet, ...