- Selaus nimekkeen mukaan Högskolan på Åland

  • Hjärt-lungräddning och fria luftvägar på barn : en enkätstudie om föräldrars kunskap på Åland 

   Rusk, Anders; Gironès Aragó, Manel (Högskolan på Åland, 2017)
   Bakgrund: Då barnet råkat ut för en olycka som kan orsaka stopp i luftvägarna är det viktigt att föräldrar har kunskap i att fria luftvägar och hjärt-lungräddning för att kunna hjälpa barnet innan professionell hjälp ...
  • Hjärtstillestånd: Sjukskötarens erfarenheter av omvårdnadssituationen 

   Behm, Nina; Engström, Amanda (2020)
   Bakgrund: Vid hjärtstillestånd som sker inom sjukhusmiljö är det oftast sjukskötaren som är först på plats. Sjukskötare är ofta de första som måste ta initiativ och påbörja återupplivningsförsök, kalla på hjälp och se till ...
  • Hur används ekonomistyrning i praktiken? - En studie av små- och mikroföretag i byggbranschen på Åland 

   Pettersson, Elin (2019)
   Ekonomistyrning handlar främst om att styra företaget för att kunna förverkliga de ekonomiska mål som har satts. Man antar inom ekonomistyrningen att det främsta målet är att maximera företagets vinst. Ekonomistyrningen ...
  • Hur fungerar befälspraktiken egentligen? : En studie av mål, styrmedel och utfall 

   Calmfors, Erik (2019)
   Detta examensarbete handlar om den handledda ombordpraktik på minst 360 dagar som krävs för att bli styrman på handelsfartyg i internationell fart. Uppsatsen undersöker i vilken utsträckning praktikens mål stämmer med ...
  • Hur integrera matproduktion med turismen på Jurmo, Åland? 

   Karlström, Marianne (2019)
   Mitt examensarbete handlar om hur man kan integrera matproduktion med turism på Jurmo, en ö i den åländska skärgården. Matturismen är en växande trend både i Finland och i Sverige. Båda länderna har tagit fram strategier ...
  • Hur ser resebyråernas framtid ut? : En kvalitativ undersökning bland reseföretag på Åland 

   Metsik, Linda (2020)
   Syftet med denna avhandling är att undersöka hur resebyråer hanterar digitalisering och hur framtiden ser ut för deras fortsatta verksamhet. Jag har använt mig av en kvalitativ metod och gjort undersökningen bland åländska ...
  • Hur turismen påverkar en kommun -Case Pargas 

   Essén, Matilda (2019)
   Detta arbetet är baserat på en fallstudie, sedan förstärka med kvalitativa intervjuer och dessutom en webbenkät med kvantitativ karaktär. Syftet med arbetet är att fördjupa sig i hur turismen påverkar en kommun. Bisyftet ...
  • Hur upplever högskolestuderande varumärket av olika lunchrestauranger i Mariehamn 

   Malmström, Tony (Högskolan på Åland, 2017)
   I detta arbete undersöks hur eleverna i Högskolan på Åland upplever varumärket av olika lunchrestauranger i Mariehamn. Vad påverkar dem med val av lunchrestaurang? Teorier som jag har använt i detta arbete är teorier om ...
  • Hästturism : Tjänstekvalitet och upplevelser i Norden 

   Hellström, Frida (2020)
   Syftet med detta examensarbete är att få fram hur företag inom hästturismbranschen arbetar med tjänstekvalitet samt hur de skapar bra upplevelser för sina kunder. Forskningen riktar in sig på de nordiska länderna. ...
  • Hållbart arbete i praktiken : Hur ser de anställda på matsvinnet ombord på M/s Rosella? 

   Lindh, Sandra (Högskolan på Åland, 2018)
   I mitt arbete skriver jag om matsvinn. Syfte är att genom en kvalitativ undersökning ta reda på hur matsvinnet kan minskas ombord på Viking Lines fartyg M/s Rosella. Frågeställningen jag baserar arbetet på är tankarna ...
  • I skuggan av mitt forna jag : Unga kvinnors upplevelser av våldsutsatthet 

   Hellgren, Åsa; Nordström, Alexandra (Högskolan på Åland, 2016)
   Bakgrund: Våld i parrelationer hos ungdomar har ökat de senaste åren och blivit ett stort problem. Våldet kan leda till att de utsatta unga kvinnorna kan få både fysiska och psykiska hälsoproblem som påverkar deras ...
  • Implementering & distribution av ett 2D-spel 

   Magnusson, John (2019)
   Syftet med detta examensarbete är att skapa ett enkelt och intuitivt musikspel där användaren skall använda en datormus i varje hand. I detta arbete kommer det förklaras hur resultatet har åstadkommits med hjälp av olika ...
  • Inköpsstrategi : leverantörsrelationer 

   Stenlund, Marie; Andersson, Christina (Högskolan på Åland, 2017)
   Inköpsstrategi används i företag i olika utsträckning. Men det är en viktig fråga, för inköpsfrågor påverkar starkt hela företagets vinst. Vi har undersökt hur man analyserar sina leverantörer, hur man katalogiserar produkter ...
  • Integration of Messaging Systems 

   Flankkila, Simon; Sundman, Johnny (2021)
   This essay serves as documentation for the development of a messaging system for Crosskey Banking Solutions. Our mission was to create a standalone application for message management. The application was developed using ...
  • Intern kommunikation - inom ett småföretag 

   Byman, Alexandra (2019)
   Det här är ett kvalitativt examensarbete om hur den interna kommunikationen fungerar inom ett litet familjeägt företag på Åland. Tre medarbetare är intervjuade för att få reda på hur de tycker kommunikationen fungerar ...
  • Intern kommunikation : Att leda och kommunicera på distans i ett mikroföretag 

   Danielsson, Emma; de Mander, Josefine (2020)
   Intern kommunikation och ledarskap har en betydande roll för att skapa en effektiv verksamhet. Kommunikationen och ledarskapet ser annorlunda ut på distans då det inte finns möjlighet till fysiska träffar. Detta är en ...
  • Intern styrning och kontroll 

   Sundberg, Malin (2019)
   Efter flera företagsskandaler som skett runt om i världen har fler fått upp ögonen för intern kontroll. Intern styrning och kontroll är viktigt hos företag för att hålla ordning och reda inom företaget men även för att ...
  • Introduktion till arbetet i restaurangbranschen 

   Höglund, Robin (2019)
   Detta examensarbete är en kvantitativ undersökning med syftet att lära mig hur introduktion till arbetet borde gå till inom restaurangbranschen. Bisyftet i undersökningen är att forska i hur introduktion i arbetet går till ...
  • Investeringsbedömningar vid fartygsköp 

   Vihinen, Arnold; Nyholm, Casper (Högskolan på Åland, 2016)
   Detta examensarbete är en undersökning om rederiers investeringsbedömningsmetoder vid fartygsköp. Frågeställningarna vi tar upp är vad rederierna har för bedömningskriterier vid fartygsinvestering och vilka skillnader det ...
  • Investigation of the Software Profound UI for Interface Modernization 

   Jansson, Isak (Högskolan på Åland, 2016)
   The purpose of this thesis is to investigate whether the software for interface modernization Profound UI can be integrated and used for modernizing Crosskey’s existing backend system. Profound UI is a tool for interface ...