- Selaus nimekkeen mukaan Högskolan på Åland

  • Automatisering av ventilations laboratorium 

   Salmelin, Mikael; Schauman, Milio (2020)
   Detta arbete handlar om automatiseringen av ett befintligt ventilationslaboratorium för Högskolan på Åland. Syftet med ventilationsanläggningen är att verka som en simulator för ventilationsteknik. Arbetet beskrivs ...
  • Autonom vägfärja 

   Thiger, Markus; Nukari, Henry (Högskolan på Åland, 2016)
   I detta arbete har vi undersökt möjligheten att göra en vägfärja autonom. Studien undersöker dagens autonoma och automatiska system till sjöss och på land för att se vad som skulle vara överförbart till vägfärjorna. Kontakt ...
  • Autonomt bevattningssystem 

   Karlberg, Jonatan (2019)
   Detta arbete beskriver konstruktionen och designen såväl hårdvaru- som mjukvarumässigt för ett autonomt bevattningssystem ämnat för växter. Genom att använda sig av olika sensorer kan systemets huvudenhet få en generell ...
  • Azimuth Thruster Maneuvering : Training Vessel 

   Ramos, Adam (2020)
   Azimuth thrusters are increasing in use as the primary propulsion systems aboard ships. In order to more adequately prepare students in the operation of azimuth thrusters, smaller scale working models are proposed in this ...
  • Batteripack 

   Rundberg, Hannes; Sjögren, Lucas (2019)
   Syftet är att undersöka potentialen att installera ett batteripack på M/S Cinderella. Konsekvenserna av att åtgärder gjorts på M/S Cinderella för att minska elförbrukningen har i sin tur uppdagat problem med låg belastning ...
  • Betydelsen av basala hygienrutiner : - vårdarens följsamhet och ansvar 

   Pettersson, Rido; Czajkowski, Ilona (Högskolan på Åland, 2017)
   Syftet med studien är att beskriva vårdarens följsamhet (compliance) beträffande den basala hygienen i vårdarbetet inom Ålands hälso- och sjukvård. Enligt Europeiska Unionen (2009) orsakar vårdrelaterade infektioner 37 ...
  • Betydelsen av kommunikation och ledarskap vid en kommunsammanslagning 

   Zetterman, Tiina (2019)
   Kommunsammanslagningar på Åland är väldigt aktuellt i dagsläget och om lagen säger att 1.1.2022 kommer Åland att bestå av fyra kommuner. När det sker organisationsförändringar som en kommunsammanslagning är så kommer man ...
  • Branding - en kvalitativ studie av Åland Posts varumärkesarbete 

   Manner, Helmiina; Söderberg, Simon (Högskolan på Åland, 2016)
   Idag måste man differentiera sig på något sätt när konkurrensen är stor och produkterna är väldigt homogena. Detta kan lättast göras med branding då det också fungerar som en kvalitetsgaranti. Ett starkt varumärke ökar den ...
  • Byggbranschen : Etablering utanför Åland 

   Rumander, Jan-Marco; Blomberg, Tom (Högskolan på Åland, 2016)
   Byggbranschen och den åländska industrin inom småhus har under en längre tid haft goda tider med goda förutsättningar att verka. Nya regler kring bankkrediter för kundsegment småhusproduktion har införts vilket har gjort ...
  • Byte av filtreringssystem för bränslet ombord på fartyget Birka Stockholm 

   Blomberg, Richard; Englund, Thomas (2019)
   Examensarbetet handlar om att undersöka om det är lönsamt att byta ut nuvarande filtreringssystem för bränslet ombord på MS Birka Stockholm. Detta arbete har gjorts ombord på fartyget Birka Stockholm som trafikerar mellan ...
  • Datalogiskt tänkande i grundskolan : Kartläggning av de åländska grundskolornas förutsättningar för programmering i undervisningen 

   Solax, Charlotta (2019)
   Studien kartlägger förutsättningarna för grundskolorna på Åland att undervisa i datalogiskt tänkande. Arbetet gjordes i tre steg - en litteraturstudie av styrdokument, kvantitativa enkäter samt kvalitativa intervjuer med ...
  • Den ekonomiska betydelsen av ett strategiskt HR-arbete 

   Himmelroos, Ida; Lindholm, Pia (2019)
   Det finns idag en ökande nyfikenhet och intresse av att strategiskt arbeta kring Human Resource och ekonomiska resultat i organisationen. Här vill vi undersöka om och hur ett gynnsamt HR-arbete genererar positiva ekonomiska ...
  • Den gyllene länken : en affärsplan för konsultverksamhet som stärker de åländska företagens kundnöjdhet 

   Lindberg, Hanna; Grönlund, Johanna (2020)
   Detta arbete formades utifrån en egen affärsidé om ett konsultföretag inom kundservice. Inom arbetet har vi bearbetat utvalda delar av de teoretiska bitarna för en affärsplan och delvis utformat en egen affärsplan för ett ...
  • Den växande kryssningsindustrin : De främsta motivationsfaktorerna vid val av kryssning som resform 

   Palmgren, Marcus; Palmgren, Princess (2019)
   Examensarbetet inleds med frågeställningen kring vilka som är de främsta motivationsfaktorerna vid valet av en kryssning som resform. Arbetet har genomförts med hjälp av en kvalitativ intervjustudie, samt även genom ...
  • Det levda lidandet : Kvinnors erfarenheter av postpartumdepression 

   Gustafsson, Mia; Friberg, Johannes (2020)
   Bakgrund: Postpartumdepression är ett sjukdomstillstånd som kan drabba nyblivna föräldrar. Enligt flera källor drabbas ungefär var åttonde nybliven mamma av postpartumdepression. Syfte: Syftet med studien är att belysa ...
  • Development of a Back Office Customer Info Application 

   Brandtberg, Mathias; Söderlund, William (Högskolan på Åland, 2016)
   This thesis serves as a documentation of the development of a backoffice application made for Crosskey Banking Solutions. The task was to create a new application that provided previously hidden information about end ...
  • Development of a Task Management Application: a Progressive Web Application 

   Hampf, Kåre (2021)
   The purpose of this thesis is to document the development of a cross-platform application for managing tasks stored in a specific plaintext formatted file residing on a server. The application has been developed in ...
  • Digital marknadsföring : Marknadsföring på sociala medier inom hotell- och restaurangbranschen på Åland 

   Granroth, Cecilia (2020)
   Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur hotell och restaurangbranschen på Åland använder de sociala medierna Facebook och Instagram som ett marknadsföringsverktyg. Undersökningen baserar sig på kvalitativa ...
  • Djurturism - moraliskt rätt? 

   Sandström, Camilla (Högskolan på Åland, 2017)
   Det här examensarbetet är en litteraturstudie med syftet att undersöka ifall djurturism är moraliskt rätt samt att informera läsaren om den bristfälliga kunskapen angående djurturism. Teoridelen består av förhållandet ...
  • Djurvänlig turism : Hur kan man vara en djurvänlig turist? 

   Jägerskiöld, Emma (2020)
   Examensarbetet är en litteraturstudie och undersöker ämnet djurvänlig turism. I dagens läge är det mycket vanligt med djurturism, till exempel besöker väldigt många människor djurparker. Djurplågeri förekommer inom ...