KoulutusalaMerenkulku

  • 7 KNOP STOCKHOLM - att starta ett rederi 

   Hagbarth, Martin; Östlund, Rasmus (2019)
   I detta examensarbete skriver vi om uppstartandet och driften av rederi 7 Knop Stockholm. Bakgrunden är att vi har startat ett rederi och syftet med arbetet är att bilda oss en förståelse för de krav som ställs på företagare ...
  • 7 Knop Stockholm : Att registrera en båt 

   Kassman, Ivar; Sjöstedt, Erik; Mametaliyev, Shukhrat (2019)
   Under hösten 2018 föddes en idé om att starta ett småskaligt rederi, som skulle bedriva charterverksamhet i Stockholm. Men hur går man egentligen tillväga för att konvertera en liten fritidsbåt till en registrerad och ...
  • Arbetsplatser till sjöss : Vad styr valet av arbetsplats hos sjöfolk? 

   Samuelsson, Pelle (Högskolan på Åland, 2018)
   I det här arbetet undersöker jag hur sjöfolk tänker vid val av arbetsplatser till sjöss. I bakgrunden beskriver jag först kort hur sjöyrket har förändrats med tiden och sedan ägnas en stor del åt dagens arbetsplatser, det ...
  • Autonom vägfärja 

   Thiger, Markus; Nukari, Henry (Högskolan på Åland, 2016)
   I detta arbete har vi undersökt möjligheten att göra en vägfärja autonom. Studien undersöker dagens autonoma och automatiska system till sjöss och på land för att se vad som skulle vara överförbart till vägfärjorna. Kontakt ...
  • Azimuth Thruster Maneuvering : Training Vessel 

   Ramos, Adam (2020)
   Azimuth thrusters are increasing in use as the primary propulsion systems aboard ships. In order to more adequately prepare students in the operation of azimuth thrusters, smaller scale working models are proposed in this ...
  • Energieffektivisering enligt SEEMP : En studie av de åländska rederierna 

   Hansson, Håkan (Högskolan på Åland, 2017)
   Marina transporten står för 1000 miljoner ton Koldioxid CO2 eller ungefär 2,5% av världens årliga utsläpp av Växthusgaser. Sjöfarten beräknas öka utsläppen till år 2050 med mellan 50 och 250%, beroende på framtida utvecklingen ...
  • Det finländska däcksbefälets framtid 

   Rolin, Carl-Julius (Högskolan på Åland, 2016)
   Detta arbetes syfte är att göra en kartläggning över hur framtiden kan se ut för finländskt däcksbefäl. Med detta arbete vill jag hjälpa mig själv och andra att bättre förstå hurdan situationen är på arbetsmarknaden för ...
  • Hur fungerar befälspraktiken egentligen? : En studie av mål, styrmedel och utfall 

   Calmfors, Erik (2019)
   Detta examensarbete handlar om den handledda ombordpraktik på minst 360 dagar som krävs för att bli styrman på handelsfartyg i internationell fart. Uppsatsen undersöker i vilken utsträckning praktikens mål stämmer med ...
  • Investeringsbedömningar vid fartygsköp 

   Vihinen, Arnold; Nyholm, Casper (Högskolan på Åland, 2016)
   Detta examensarbete är en undersökning om rederiers investeringsbedömningsmetoder vid fartygsköp. Frågeställningarna vi tar upp är vad rederierna har för bedömningskriterier vid fartygsinvestering och vilka skillnader det ...
  • Livräddning i Norra ishavet : En analys av SAR-kapaciteten i Arktis 

   Ekberg, Ossian (Högskolan på Åland, 2018)
   Under de senaste decennierna har det skett en kraftig minskning av istäcket i det som kallas för polarområden, Arktis och Antarktis, på grund av klimatförändringen. Farvatten som varit täckta med is börjar nu öppna upp sig ...
  • Loxodrom- och ortodromsegling : Navigationsverktyg i Microsoft Excel 

   Eliasson, Felix (2020)
   Arbetets ändamål är att undersöka möjligheten att sammanställa ett datoriserat navigationsverktyg som klarar av att utföra både elementära och mer avancerade navigationsberäkningar. En kvantitativ studiemodell i konjunktion ...
  • Rotorsegel på fartyg 

   Eriksson, Simon (Högskolan på Åland, 2017)
   Rotorsegel på fartyg är ett alternativ att få ner bunkerförbrukningen. Det här arbetet handlar om just rotorsegel och dess användning ombord på fartyg i dagsläget samt hur de kan komma att användas i framtiden. Arbetet ...
  • Sjöbefälsutbildning på Filippinerna och på Åland : -En jämförande studie 

   Friberg, Jonas (Högskolan på Åland, 2017)
   Det har varierat kraftigt var den största delen av sjömännen kommer ifrån. Dock är det ett land som under en längre period har varit överrepresenterat, Filippinerna. Andelen filippinska sjömän runt om i världen är hög. ...
  • Sjöfartsspråk : ursprung och släktskap 

   Leman, Karl; Boman, Fredrik (Högskolan på Åland, 2017)
   Syftet med vårt arbete var att visa på sjöfartsspråkets internationella ursprung och släktskap. Ett delsyfte var att väcka intresse för detsamma, och för främmande språk i allmänhet. Vi har på så sätt valt ut vissa språk, ...
  • Solenergi inom sjöfarten : Idag och i framtiden 

   Boman, Anna (Högskolan på Åland, 2016)
   I det här arbetet hanteras frågor som varför vi behöver förnybara energikällor, vad som händer med vårt klimat till följd av farliga utsläpp och hur vi till sjöss kan dra nytta av energi utvunnen ur solen. Bakgrunden till ...
  • Storcirkelnavigering : Från gnomoniska kort till Excel och ECDIS 

   Grote, Benjamin; Thorsell, Marcus (Högskolan på Åland, 2017)
   Syftet med detta arbete var att skapa en beräkningskalkyl som grundar sig på storcirkelnavigering, främst för att underlätta storcirkelberäkningar inom utbildningen för både lärare och studerande. Manuell beräkning av ...
  • Studerandes synpunkter på utbildningen i ECDIS : Är ECDIS-utbildningen tillräcklig? 

   Nordman, Alexander; Backman, Fredrik (Högskolan på Åland, 2016)
   I flera århundranden har man navigerat fartyg med hjälp av klassiska papperssjökort. Men för omkring trettio år sedan, kom den första versionen av vad som skulle komma att förändra navigationen ombord på fartygen, det ...
  • Surrningsmetoder med stöttor för virkesdäckslaster – en jämförande studie med modellförsök 

   Norlander, Daniel (2019)
   Fartyg som kör virkesdäckslaster är olycksdrabbade och många virkesdäckslaster förloras överbord. Trots detta är lastsäkring av virkesdäckslaster en relativt outforskad del av sjöfartsindustrin. Här testas därför effektiviteten ...
  • Säkerhet vid ensamarbete : teknologi som kan visa en besättningsmedlems position ombord 

   Dahlgren, Toft; Granholm, Leo (Högskolan på Åland, 2017)
   I det här arbetet undersöker vi hur man kan förbättra sjömäns säkerhet vid ensamarbete med hjälp av personlig positionsövervakning. Bakgrunden till arbetet var en händelse där en däcksvakt som utförde en brandrond blev ...
  • Utbildning och behörigheter i yachtbranschen 

   Hallingström, David; Johansson, Linus (Högskolan på Åland, 2018)
   I detta arbete har vi försökt att klargöra vad kraven är för utbildning av yachtbefäl begränsade till arbete på yachter och yachtdäcksbefälens behörigheter. Syftet med det här examensarbetet är att fördjupa vår kunskap ...