Uusimmat viitteet

 • Puun pinnoitteiden kiihdytetyn ilmastorasituksen testauslaite 

  Ikonen, Tomi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja valmistaa kiihdytetyn ilmastorasitustestaukseen soveltuva laitteisto puupinnoitteille. Laitteisto tulee käyttöön Savonia Ammattikorkeakoulun materiaalitestauksen ...
 • Magnesiumin poistomahdollisuudet saostamalla prosessijätevedestä 

  Sonninen, Jari (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Savonia ammattikorkeakoulun Ympäristötekniikan TKI-yksikölle. Opinnäytetyön tarkoi-tuksena oli tutkia magnesiumin poistomahdollisuuksia teollisuuden prosessien ja vesikiertojen jätevesistä. ...
 • Potilaan hoito ja tarkkailu leikkauksen intraoperatiivisessa vaiheessa : Havainnointiopas leikkaussaliin opintokäynnille tulevalle hoitotyön opiskelijalle 

  Unkuri, Anu; Raatikainen, Eveliina (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kuopion yliopistollisen sairaalan kirurgian osastoilla harjoittelee vuosittain noin 300 hoitotyön opiskelijaa Savonia-ammattikorkeakoulusta. Osa opiskelijoista käy opintokäynnillä leikkaussalissa oman potilaan mukana osana ...
 • Toiminnanohjausjärjestelmän käytön analysointi ja siitä johdettava BI asiakasyrityksen johdolle 

  Horto, Tatu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia toimeksiantajan toiminnanohjausjärjestelmän käyttöä ja kehittää tutkimuksen pohjalta yhteenvetosovellus toimeksiantajan asiakkaiden käyttöön. Yhteenvetosovelluksen on tarkoitus toimia ...
 • Kiinalaiset matkailijat Kouvolassa – yritysten valmiudet, odotukset ja kehittämistarpeet 

  Kekäläinen, Helena (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tiivistelmä Opinnäytetyöni ’Kiinalaiset matkailijat Kouvolassa – yritysten valmiudet, odotukset ja kehittämistarpeet’ on tutkimustyö, joka käsittelee Kouvolan alueen matkailutoimijoiden nykytilaa, valmiuksia ja halukkuutta ...
 • Märän kierrätyspolttoaineen polttaminen leijupetikattilassa 

  Tontti, Anni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Savonia ammattikorkeakoulu. Työn tavoitteena oli selvittää millä tavoin märkää ylijäämäpolttoainetta, joka koostuu kuoresta, kantohakkeesta ja jätevedenpuhdistamolietteestä, voidaan ...
 • Tuotekehitysprosessin alkupään kehitysehdotus : Case: Meriteollisuuden tuotetoimittaja 

  Ruuskanen, Joonas (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä keskityttiin erään meriteollisuuden tuotetoimijan tuotekehitysprosessin alkupään tutkimukseen ja kehitykseen. Tuotekehitysprosessin alkupää on ensimmäinen vaihe innovaatioprosessia, johon kuuluu ...
 • Hautalanmäen maankäyttösuunnitelma 

  Patourina, Katri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella kolme luonnoksenomaista maankäyttösuunnitelmaa Hautalanmäen asuinalueelle. Kohde sijaitsee Muuramen kunnassa, noin kolmentoista kilometrin päässä Jyväskylän kaupungista. Hautalanmäki ...
 • IoT Service Based on BLE Technology 

  Bainak, Dmitrii (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  The purpose of this thesis was to create an IoT service capable of transmitting the temperature and the carbon dioxide measurements over BLE to a custom Android application. According to the plan, the Arduino platform, the ...
 • Vertaisarvioinnin käyttöönotto KNF-hoitajan työhön : Esimerkkinä aikuisen potilaan EEG-tutkimus 

  Hukkanen, Taina (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kliininen neurofysiologia on lääketieteen erikoisala, joka on keskittynyt keskus- ja ääreishermoston tutkimuksiin.Yksi kliinisen neurofysiologian perustutkimuksista on aivojen sähköistä toimintaa mittaava elektroenkefalografia ...
 • Matkailuohjelma aasialaisille matkailijoille Tahko Farmilla 

  Heinonen, Katja (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyöni aiheena oli suunnitella aasialaisille kohdennettu luonto- ja eläinavusteinen matkailuohjelma Tahko Farmille. Työn tavoitteena oli tehdä ohjelmasta erityisesti aasialaisia matkailijoita kiinnostava. Opinnäytetyöni ...
 • Kangaspainon varastoinnin kehittäminen 

  Kaatrasalo, Aleksi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Varastointi on tärkeä osa yrityksen toimintaa. Toimimaton varasto sitoo liikaa pääomaa, aiheuttaa turhaa työtä, sekä tuottaa hävikkiä. Hyvin organisoitu varastointi sen sijaan helpottaa yrityksen logistisia toimintoja ja ...
 • Varkauden Kampuksen Tietoverkon Päivitys 

  Töyrylä, Tuomas (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn aiheena oli Savonia-ammattikorkeakoulun Varkauden kampuksen tietoverkon päivittäminen. Tarkoituksena oli tutustua Varkauden kampuksen tietoverkkoon, löytää kohtia mitä parantaa, sekä suunnitella ratkaisu. Työn ...
 • Kassanhallinta - case Yritys X 

  Mäklin, Kati (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyöni analysoi Yritys X:n kassanhallintaa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä yrityksen maksuvalmiuteen yleisesti ja yrityksen maksuvalmiuden tunnuslukujen kautta. Tavoitteena oli saada tietoa siitä, ...
 • Käyttötavaraosaston muutos oman työn ja johtamisen näkökulmasta : Case, Prisma Kuopio 

  Korhonen, Rasmu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää kuinka käyttätavaraosastolla tapahtuvat organisaatio muutok-set vaikuttava henkilöstön omaan työhön ja johtamiseen muutostilanteessa. Opinnäytetyön toimeksiantajana on Kuopion ...

Näytä lisää