• Suojelualuekiinteistöjen muodostamiset 

   Hiitola, Olli (Lapin ammattikorkeakoulu, 2019)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kerätä tietoa toimituksista, jotka olivat osana Maanmittauslaitoksen ja Metsähallituksen yhteistyöhanketta 2016–2018 välisenä aikana. Tavoitteena oli toimituksien tietojen avulla tutkia, mitä ...
  • Inframittaus koneohjausmaailmassa 

   Lehtonen, Antti (Lapin ammattikorkeakoulu, 2019)
   Opinnäytetyöni tavoitteena oli tutkia, miten työkoneautomaatio on vaikuttanut perinteiseen mittaustoimintaan infrarakentamisen saralla, ja millä tavalla toimin-tatavat ja itse työn suorittaminen on muuttunut. Käsittelin ...
  • Kehopositiivisuus pin-upissa : Pin-upin historia ja kehopositiivinen näkökulma 

   Pasanen, Paula (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyössäni teen alkuun katsauksen pin-upin historiaan ja kehitykseen. Kerron myös muutamista aiheeseen linkittyvistä feminismin ilmiöistä, joiden pohjalta sen nykyisyyttä voidaan paremmin tarkastella. Pin-upista ja ...
  • Ultralujien kuumavalssattujen rakenneterästen hitsattavuus - kirjallisuustutkimus 

   Latypova, Renata; Kauppi, Timo (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Myötölujuudeltaan yli 700 MPa olevat teräkset luokitellaan erikoislujiksi tai ultralujiksi teräksiksi lähteestä riippuen. Niiden tärkein ominaisuus on teräksen korkea lujuus, mutta niillä on myös suuri kovuus, hyvä ...
  • Toimitusinsinööri lainhuudon myöntäjänä 

   Rissanen, Lari-Antti (Lapin ammattikorkeakoulu, 2019)
   Maanmittauslaitoksessa määräalan lainhuudon käsittely ja lohkominen yhdistyivät yhdeksi prosessiksi vuoden 2018 alussa. Muutoksen myötä toimitusinsinöörit ovat myöntäneet määräalojen lainhuudot osana lohkomisen valmistelua. ...
  • Yrityksen laatujärjestelmän kehittäminen 

   Kaarre, Joni (Lapin ammattikorkeakoulu, 2019)
   Tämä opinnäytetyö on tehty raahelaiselle Maint-Time Oy:lle. Tavoitteena oli sekä suunnitella että toteuttaa yritykselle laatukäsikirja ISO 9001:2015 laadun-hallintajärjestelmän mukaan. Maint-Time Oy on vuonna 2015 perustettu ...
  • Eteisvärinäpotilaan ohjaus 

   Holma, Jani; Ketopaikka, Nina (Lapin ammattikorkeakoulu, 2019)
   Eteisvärinä on yleisin sairaalahoitoa vaativa rytmihäiriö. Suomessa on arviolta yli 100 000 eteisvärinäpotilasta, ja odotettavissa olevan eliniän pitenemisen myötä määrä todennäköisesti lisääntyy. Eteisvärinään liittyy ...
  • Tulenkestävät teräkset : Kirjallisuustutkimus 

   Kauppi, Timo (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tulenkestäviä teräksiä käytetään useissa käyttökohteissa prosessi-, kaivos- ja energiateollisuudessa. Tähän kirjallisuusselvitykseen on koottu tietoa standardissa SFS-EN 10095 esitetyistä tulenkestävistä teräksistä, niihin ...
  • E-hyvinvointipalveluiden nykytila ja tulevaisuus Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnissa : ”…ne antaa kuitenkin enemmän mahdollisuuksia…” 

   Lappi, Hanne (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön lähtökohtana on tarkastella Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntien e-hyvinvointipalveluiden nykytilaa ja tulevaisuutta vuonna 2020 saamelaisulottuvuus huomioiden. E-hyvinvointipalvelut eli internetin ja/tai ...
  • Sähköasemarakennusten Salamasuojaus 

   Kuukasjärvi, Tommi (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä opinnäytetyössä keskitytään sähköasemarakennusten salamasuojaustarpeen arviointiin sekä itse suojaustoimenpiteisiin. Työ tehtiin ABB:n Vaasan Power Grids- yksikköön.
  • Näe minut : Nuoren sukupuoli-identiteetin tukemisen opas vanhemmille 

   Virkkunen, Juuli; Meriläinen, Niina (Lapin ammattikorkeakoulu, 2019)
   Toiminnallisen opinnäytetyömme tavoitteena oli koota tietoa sukupuolen moninaisuudesta, sukupuoli-identiteetistä ja vanhemman keinoista tukea lastaan tämän pohtiessa omaa sukupuoltaan. Opinnäytetyön tilaajana toimii Oulun ...
  • Paljon sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tarvitsevat asiakkaat : Oulun terveysasemien toimintamallin kehittäminen 

   Heikka, Laura; Lievonen, Katri (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Paljon sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tarvitseva asiakas ilmiönä on moniulotteinen. Yleensä hän käy lääkärin vastaanotolla vähintään kahdeksan kertaa vuodessa. Paljon palveluja tarvitseva asiakas on useimmiten ...
  • Onnistunut organisaatiomuutos työntekijän näkökulmasta 

   Ahlsved, Sari; Kukkola, Päivi (Lapin ammattikorkeakoulu, 2019)
   Tekijät Sari Ahlsved Vuosi 2019 Päivi Kukkola Ohjaaja Outi Törmänen Toimeksiantaja Lapin sairaanhoitopiiri Työn nimi Onnistunut organisaatiomuutos työntekijän näkökulmasta Sivu- ja liitemäärä 45 + 10 Tämä muutosjohtamista ...
  • Liikunnan vaikutukset työhyvinvointiin 

   Leppäkangas, Sonja (Lapin ammattikorkeakoulu, 2019)
   Työhyvinvoinnilla voidaan vaikuttaa organisaation työntekijöiden hyvinvointiin, tuloksellisuuteen, menestykseen ja maineeseen. Työhyvinvointi on yksi tärkeimmistä pilareista yrityksen menestymisessä, joten se on merkittävä ...
  • Rantojen mittaamisen uudet menetelmät : Selvitystyö vesivoimayhtiölle soveltuvista mittausmenetelmistä 

   Ylihurula, Helena (Lapin ammattikorkeakoulu, 2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää uusia toimintatapoja ja mittausmenetelmiä vesivoimayhtiö Kemijoki Oy:n rantojen mittaamiseen ja kartoittamiseen. Kemijoki Oy:llä on rantoja omistuksessaan yli 1000 kilometriä. ...
  • Kaupunkimallinnuksen keinot 

   Sinervo, Jussi (Lapin ammattikorkeakoulu, 2019)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, millä tavalla kaupunkimalleja on tuotettu Trimble Locusta paikkatietojärjestelmänä käyttävien kaupunkien keskuudessa sekä löytää niistä kustannustehokas tapa tuottaa 3D-kaupunkimallia. ...
  • Asiakas- ja kilpailija-analyysi elektroniikkaromun kierrätyksessä 

   Karjalainen, Jyrki (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli asiakas- ja kilpailija-analyysin laatiminen Tapojärvi Oy:lle. Asiakasanalyysissä pyrittiin löytämään potentiaalisia asiakkaita sähkö- ja elektroniikkaromusta saataville metallikonsentraateille ...
  • Ensimmäinen matkailuporoni : tietoa ja ohjeistusta ostopäätökseen 

   Maijala, Veikko; Majuri, Karoliina (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä opas on tuotettu porojen ja niiden hoitajien hyvinvoinnin turvaamiseksi. Oppaassa on perustietoa porosta eläimenä ja sen hoitamisesta, sekä ohjeistusta lisätiedon hankkimiseksi. Opas auttaa hahmottamaan huomionarvoisia ...
  • My first reindeer used for tourism : information and guidelines for the purchase decision 

   Maijala, Veikko; Majuri, Karoliina (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
   This guide has been produced to ensure the well-being of reindeer and their handlers. The guide provides basic information about reindeer as a species, their care and where to find more information. The guide helps identify ...
  • IFC-TIETOMALLIEN HYÖDYNTÄMINEN PIENTALOJEN SÄHKÖSUUNNITTELUSSA 

   Riekkinen, Lauri (Lapin ammattikorkeakoulu, 2019)
   Opinnäytetyössä selvitettiin työn tilaajalle, voidaanko IFC-malleja hyödyntää osana pientalojen sähkösuunnittelua ja pystytäänkö mallien käytöstä saada lisää hyötyä sähkösuunnittelussa. Työssä käytiin läpi tietomallinuksen ...