Uusimmat viitteet

 • Connections of wall precast concrete elements 

  Artemeva, Mariia (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  This study was commissioned by Pöyry Finland Oy. The purpose of the thesis was to study how to choose the right capacity of the fixing devices and to research different types of connections of the wall precast concrete ...
 • Kankaanmäen alueen katurakenteiden ja vesihuollon suunnittelu 

  Taavila, Joonas (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee katurakenteiden ja vesihuollon suunnittelua Kankaanmäen alueelle Orimattilaan. Työn tavoitteena oli saada valmiit rakennussuunnitelmat, joiden avulla pystytään rakentamaan uusi asuinalue. Työssä ...
 • Palvelusetelin ja ostopalvelusopimuksen erot yksityiselle päiväkodille 

  Heikkeri, Juulia (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä on tutkittu palvelusetelin ja ostopalvelusopimuksen erojen vaikutuksia yksityiselle päiväkodille. Opinnäytetyössä on pyritty tutkimaan yksityisten päiväkotien toiminnan yleisimpien asioiden erilaisuutta ...
 • Markkinoinnin juridiikka suhteessa blogimarkkinointiin 

  Laihanen, Nelli (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin markkinoinnin juridiikkaa suhteessa blogimarkkinointiin. Blogit ovat ajankohtainen ilmiö ja yhteistyökampanjoita esiintyy blogeissa viikoittain. Työssä haluttiin selvittää, kuinka ...
 • Kaiseki workshop 

  Aalto, Milka (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  The objective of this thesis was to develop a workshop around the Japanese Kaiseki cui-sine and create a product that could be sold forward later on. The work was done in part-nership with Saimaa University of Applied ...
 • Eläkeläisten matkakohteen valintaan vaikuttavat tekijät 

  Reinikainen, Antti (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää mitkä tekijät vaikuttavat eläkeläisten matkakohteen valintaan. Tutkimuskysymys muodostui mielenkiinnosta matkailua ja eläkeläisiä kohtaan. Opinnäytetyön teoriaosuus ...
 • Polikliinisen fysioterapian mittarit : Mittariston kehittäminen Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveyspiirille 

  Jukkala, Sami; Rask, Tiia (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli kehittää polikliinisen fysioterapian laatu-, vaikuttavuus-, ja uudistumiskykymittarit Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirille. Työn pitkän ajan tavoite on parantaa polikliinisen fysioterapian ...
 • "Ensin lapset ja sit katotaan mitä itelle jää"- lapsiperheiden kokemuksia köyhyydestä 

  Hakulinen, Miina; Lehtonen, Laura; Sirjala, Eeva (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössämme tutkittiin lapsiperheköyhyyttä Suomessa. Aihetta lähestyttiin perheiden omien kokemusten kautta. Työssä tuotiin esiin, miten perheen taloudellinen tilanne näyttäytyi aikuisten ja lasten arjessa perheen ...
 • Yhden hengen liikkuvan päivystysyksikön perehdytysprosessin kehittäminen työntekijöiden näkökulmasta 

  Ansas, Katarina; Nuorti, Elina; Papinkivi, Sanni (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän (Eksote) Lappeenrannassa aloittaneen ensihoidon yhden hengen liikkuvan päivystysyksikön työntekijöiden perehdyttämisen ...
 • Haavanhoidon verkkokurssi kotihoitoon 

  Pöyhiä, Liisa (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää haavanhoidon verkko-oppimisympäristö kotihoitoon. Tavoitteena oli parantaa haavanhoidon osaamista kotihoidossa. Opinnäytetyö on tutkimuksellinen kehittämistehtävä jonka tuotoksena ...
 • Taidekenttään katkeroituneet kuvataiteilijat 

  Kajo, Risto (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössäni pohdin, mitä katkeruus tarkoittaa ja miten katkeruus vaikuttaa luovan henkilön ajatteluun ja työskentelyyn. Pohdinnassani käytän populaarikulttuuria kuten laulun sanoja, sarjakuvia ja tv-viihdettä, ...
 • Maria - meret : Reunahuomautuksia luonnosta, ajasta ja taiteesta 

  Vekkeli, Enni (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön taiteellinen osuus oli kolmikanavainen animaatioprojisointi Maria. Teoksen kokoavaksi teemaksi nousi pohdinta ajasta. Stop-motion-animaatioissa vuoropuhelua käytiin ajassa tapahtuvan rakentumisen ja katoamisen ...
 • Kauneutta varjoista: kuvia elämänmittaisesta surusta 

  Juvakka, Taru (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia wabi-estetiikkaan perustuvaa surun kokemuksen kuvaamista sekatekniikan keinoin. Wabi-estetiikassa korostuvat ilmaisun yksinkertaisuus, hienovaraisuus, herkkyys ja harkittu ...
 • Jälki : Maalauksen prosessi ja abstraktio 

  Takkinen, Onni (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössäni käsitellään maalauksen prosessia, taiteen tekemisen etenemistä. Aiheesta kerrotaan subjektiivisesti, käyden läpi taiteilijan omia kokemuksia. Taiteellinen osuus koostuu vapaasti installoiduista maalauksista ...
 • Nudes - maalauksen, materian ja naiseuden välisistä suhteista 

  Kaipio, Sanna-Mari (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli purkaa maalauksen kuvallisuutta ja optista katsetta korostavia, maskuliinisia konventioita ja korvata ne maalauksen aineellisuutta, moniaistisuutta ja feminististä näkökulmaa painottavalla ...

Näytä lisää