• Pitopalvelun tuotteistaminen ja markkinointi, case: Cafe Charlotta 

   Tiusanen, Anu (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön päätavoitteena oli lahtelaisen yrityksen, Cafe Charlottan, pitopalvelutoiminnan tuotteistamisen ja markkinoinnin kehittäminen. Työn tuotoksina syntyi suunnitelma yrityksen Internet-sivujen pitopalveluosiosta ...
  • Lapsiperheiden hyvinvointi Lappeenrannassa 

   Hämäläinen, Leena; Kolehmainen, Liisa; Räsänen, Mikko (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Nykypäivän yhteiskunnassa panostetaan lapseen ja hyvän lapsuuden turvaamiseen. Yhteiskunta tukee perheitä tässä työssä erilaisten sosiaalipalvelujen avulla. Palveluja pyritään koko ajan kehittämään paremmin perheitä tukeviksi ...
  • Perintöverotuksen kehitys 1919-2009 

   Havo, Jussi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tutkimuksen aiheena oli perintöverotuksen kehitys Suomessa lähinnä itsenäisyyden aikana. Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään perintö- ja lahjaverolain erilaisten muutosten vaikutuksia erityisesti perintöveron ankaruuteen ...
  • Venäjän talouden kehitys ja venäläisten matkailu Suomeen vuosina 1998–2008 

   Mölsä, Antti (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön aiheena on Venäjän talouden kehitys ja venäläisten matkailu Suomeen vuosina 1998–2008. Tutkimuksen tavoite on kertoa Venäjän talouden kehittymisestä ja sen vaikutuksesta venäläisten matkailuun Suomeen. Vuonna ...
  • Lapsiperheiden elämä maaseudulla : Selvitysalueena Ylämaa 

   Nokka, Minna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tässä opinnäytetyössä tarkoituksena oli selvittää, millaista on lapsiperheiden elämä maaseudulla. Opinnäytetyön selvitysalue oli Ylämaa ja kunnassa asuvat lapsiperheet, joilla on alle kouluikäisiä lapsia. Selvityksen ...
  • Safety of the Computer Network 

   Strelchenko, Alexander (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   The purpose of the work was to develop recommendations, and guide of actions to support the necessary safety level of a computer network. The tasks were: - The analysis of the literature and informational sources devoted ...
  • Ryhmäytymisprosessi ja siihen vaikuttavat tekijät Lastensuojeluyksikkö X:ssä 

   Lenruth, Margareetta; Kalinainen, Emma (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata sitä, miten asiakkaiden ryhmäytymisprosessi eteni eräässä vasta perustetussa lastensuojeluyksikössä. Lastensuojeluyksiköstä käytettiin nimeä Lastensuojeluyksikkö X ja myös ...
  • Isän syli - Tutkimus isyydestä ja varhaisesta vuorovaikutuksesta 

   van den Arend, Elina; Liukkonen, Jenni (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tässä opinnäytetyössä tarkoituksena on tutkia isyyttä ja varhaista vuorovaikutusta isien näkökulmasta. Merkittävin tavoite on antaa 0-3 -vuotiaiden lasten isille mahdollisuus tuoda esiin oma näkemyksensä isyydestä ja ...
  • Interpretaatio Wolkoffin talomuseossa 

   Poutiainen, Hanna; Hinkkanen, Inka (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön aiheena oli tutkia Wolkoffin talomuseon oppaiden kulttuuriperinnön tulkinnan vaikutuksia asiakkaisiin, ja millä interpretaation keinoin asiakkaat saavutetaan. Opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Wolkoffin ...
  • Etelä-Karjalan keskussairaalaan tuotavien aivoverenkiertohäiriöpotilaiden hoitopolku 

   Hynninen, Anna-Liisa; Teräväinen, Tytti (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia aivoverenkiertohäiriöpotilaan hoitopolun toimivuutta Etelä- Karjalan keskussairaalassa. Tutkimuksessa selvitettiin, mil-laista apua hoitopolkusuunnitelmasta on aivoverenkiertohäiriöpotilaan ...
  • "Niin lähdit, enkeli kultainen, luo taivaan omien enkelten" - Vanhempien tukeminen lapsen kuoleman jälkeen 

   Okunoye, Laura; Taari, Ruut (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Lapsen kuoltua vanhemmat tarvitsevat paljon tukea, sillä lapsen kuolema on tutkimusten mukaan yksi elämän raskaimmista kokemuksista vanhemmille. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata vanhempien kokemuksia saamastaan ...
  • Hoitovelvoitteisten sairaankuljettajien perehdytys ja työnantajan antama lisäkoulutus Helsingin, Pohjois-Savon ja Etelä-Karjalan pelastuslaitoksissa 

   Rytkönen, Kimmo (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyössä selvitettiin kuinka pelastuslaitokset antavat lisäkoulutusta ja perehdytystä. Kyselyyn valikoitui eri kriteereiden pohjalta kolme pelastuslaitosta ja valittujen pelastuslaitosten hoitovelvoitteiset valikoituivat ...
  • SEPA-valmiuden selvittäminen Saimaan ammattikorkeakoulussa 

   Matilainen, Juho (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Eurooppalaisten pankkien liikkeelle laittama hanke yhtenäisestä euromaksualueesta, SEPA:sta, on edennyt jo varsin pitkälle. Myös Euroopan unionin toimielimet ovat olleet mukana SEPA:ssa luomalla tarvittavan lainsäädännön. ...
  • Vesipelastuksen kohdekortisto Etelä- Karjalan pelastuslaitokselle 

   Jaako, Toni (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Etelä-Karjalan pelastuslaitos tuottaa pelastuspalveluja koko Etelä-Karjalan alueella ja ensihoitopalveluja Lappeenrannassa, Ylämaalla ja Taipalsaaren eteläosissa. Pelastuslaitoksen toimintaan kuuluu myös lakisääteisen ...
  • Lappeenrannan kaupungin päiväkotien varhaiskasvatuspalvelun laatu ja sen kehittäminen kasvatus- ja opetushenkilökunnan näkökulmasta 

   Lapakko, Laura (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytteen aiheena on Lappeenrannan kaupungin päiväkotien varhaiskasvatuspalvelun laatu ja sen kehittäminen kasvatus- ja opetushenkilökunnan näkökulmasta. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena. Tutkimusaineisto ...
  • Lainsäädäntö koulukiusaamisen ehkäisijänä 

   Pöllänen, Tuula; Huhtala, Sari (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tässä opinnäytetyössä selvitettiin kiusaamisilmiötä, kouluyhteisön kiusattuja ja kiusaajia. Tarkasteltiin YK:n lapsen oikeuksien julistuksen ja sopimuksen ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen kiusaamista koskevia näkökohtia ...
  • Kylkiäiset kuluttajan ja markkinaoikeuden näkökulmasta 

   Kauppinen, Iida; Kokkonen, Anna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia kylkiäisiä markkinointikeinona kuluttajien näkökulmasta ja antaa kuluttajille enemmän tietoa kylkiäistä sekä kertoa, minkälaisia oikeuksia heillä on niihin. Teoriaosuudessa ...
  • Viipurilaisten lapsiperheiden hyvinvointi 

   Kettunen, Tiia; Lehtinen, Pia (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää lapsiperheiden elinoloja ja hyvinvointia Viipurissa. Opinnäytetyö liittyi Saimaan ammattikorkeakoulun, Viipurin kaupungin ja Viipurin piirin yhteistyönä toteutettavaan Hyvä nuoruus ...
  • "Samassa veneessä" - vertaisryhmän tuki muistisairaan omaiselle 

   Niemi-Enovaara, Eija (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, millaista tukea muistisairaan omainen saa vertaisryhmästä. Tavoitteena oli myös, että Etelä-Karjalan Demen-tiayhdistys saisi laadullista tietoa vertaisryhmätoiminnan onnistumisesta ...
  • Ravintola Totemin baaritiskin uudelleen järjestely 

   Leinonen, Anna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön aiheena oli baaritiskin uudelleen järjestely Ravintola Totemissa. Työn avulla haluttiin parantaa baaritiskin toimivuutta ja sen kautta tehostaa myyntiä ja henkilökunnan työskentelemistä. ...