- Selaus nimekkeen mukaan Saimaan ammattikorkeakoulu

  • : ) 

   Lahtinen, Salla (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tutkielman tavoite oli havainnoida taiteilijoiden tapoja esiintyä omissa teoksis-saan, omakuvien ja laajennettujen omakuvien näkökulmasta. Aihetta lähestyttiin semiotiikan, psykologian, sekä taiteilijaesimerkkien näkökulmasta. ...
  • 1. Askel -hyvinvointiloman seurantajakson kustannuslaskenta : Case: Imatran Kylpylä 

   Saajanlehto, Maija (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli laskea Imatran Kylpylän yhden palvelutuotteen eli 1. Askel -hyvinvointiloman seurantajakson kustannukset. Toisena tavoitteena oli kustannuslaskennan pohjalta luoda kustannuslaskennan työkalu, ...
  • 10–14 –vuotiaiden jalkapalloilijoiden alaraajojen MET -venyttelyharjoittelu 

   Härkönen, Iiro (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia 3 kuukauden MET (Muscle Energy Technique) -venyttelyharjoittelun vaikutuksia 10–14-vuotiaiden jalkapalloilijoiden lihaskireyksiin, ponnistusvoimaan ja subjektiiviseen tuntemukseen ...
  • 1900-luvun kerrostalojen yleisimmät rakenteet ja niissä ilmeneviä ongelmia 

   Paajanen, Tomi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Korjaustöitä suunniteltaessa tarvitaan tietoa siitä, mitä rakennuksen pinnan alla on, mitä materiaaleja siinä on mahdollisesti käytetty ja mikä on haluttu lopputulos. Jos tarvittavaa tietoa ei kuitenkaan ole saatavilla ...
  • 1960- ja 1970-lukujen pientalojen maanvaraisen kaksoislaattaperustuksen ongelmat ja niiden korjaaminen 

   Pekonen, Aimo (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää 1960- ja 1970-luvuilla yleisesti pientalorakentamisessa käytettyä maanvaraista kaksoislaattaperustusratkaisua, kyseisen rakenteen ongelmia ja niiden korjausmenetelmiä. ...
  • 1960-lukua aiemmin rakennetun kivirunkoisen kerrostalon peruskorjauksen ongelmakartoitus työnjohdon näkökulmasta 

   Korhonen, Paavo (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämä opinnäytetyö perehtyy peruskorjauksen ongelmiin, joihin tulisi varautua peruskorjauksen aikana. Erityiskohteena tässä työssä on käsitelty 1960-lukua aiemmin rakennetun kivirunkoisen kerrostalon peruskorjauksen ...
  • 1970-luvun pientalon riskirakenne : valesokkeli 

   Eilers, Jukka (2019)
   Tässä työssä selvitettiin 1970-luvun omakotitalon riskirakennetta sekä raken-teen rakennushistoriaa ja sen aikaista rakennustapaa. Lisäksi työssä käytiin läpi riskirakenteen aiheuttamat ongelmat liittyen asumisterveyteen ...
  • 2D- ja 3D-suunnittelutöiden kustannusvertailu ja 3D-järjestelmän hyödyt työmaalla 

   Palkama, Tomi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tietomallit ja koneohjaus ovat tulossa nykypäivänä rakentamisessa arkipäiväiseen käyttöön. Tietomalli ja koneohjaus vaativat toimiakseen 3Dmallin, joka voidaan tuottaa suunnitteluvaiheessa. Tämän opinnäytetyön tarkoitus ...
  • 3-6-vuotiaiden lasten motoristen perustaitojen ja fyysisen aktiivisuuden muutokset musiikkiliikunnan avulla 

   Viitala, Anna; Lepistö, Laura; Rantanen, Joanna; Laakkonen, Siiri (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten musiikkiliikunta vaikuttaa 3–6-vuotiaiden lasten motorisiin perustaitoihin sekä fyysiseen aktiivisuuteen. Lisäksi tutkittiin lasten kokemuksia musiikkiliikunnasta. ...
  • 3D printing: technology and processing 

   Kurinov, Ilya (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2016)
   The objective of the research was to improve the process of 3D printing on the laboratory machine. In the study processes of designing, printing and post-print-ing treatment were improved. The study was commissioned by ...
  • 3D-koneohjauksen kannattavuus pienissä maarakennuskohteissa 

   Mäntykivi, Jari (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tiivistelmä Jari Mäntykivi 3D-koneohjauksen kannattavuus pienissä maanrakennuskohteissa, 33 sivua Saimaan ammattikorkeakoulu Tekniikka Lappeenranta Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma Infratekniikka Opinnäytetyö ...
  • 3D-koneohjaus kaivinkoneenkuljettajan näkökulmasta 

   Rasanen, Veijo (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli käsitellä 3D-koneohjauksen käyttöä maanrakennustyömaalla kaivinkoneenkuljettajan silmin työnjohdollisia näkökulmia painottaen. Työssä käytiin läpi koneohjauksen hyödyntämistä työnjohdon ...
  • 3D-koneohjausjärjestelmän hyödyntäminen talonrakennustyömaalla 

   Tiihonen, Markus (2019)
   Opinnäytetyön lähtökohtana oli All in one Rakennus Oy:n maarakennuskaluston päivittäminen 3D-koneohjausjärjestelmällä osana maarakennustoimintojen kehittämistä sekä kilpailukyvyn parantamista. Teoriaosuudessa käytiin ...
  • 3D-laserskannauksen käyttö NDT-tarkastuksessa 

   Oksanen, Jani (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutustua 3D-laserskannaukseen ja tutkia sen käyttömahdollisuuksia osana NDT-tarkastusta. Työ tehtiin Dekra Industrial Oy:lle, joka on kolmanneksi suurin tarkastus- ja testausyhtiö koko ...
  • 3D-mallien hyödyntäminen tuotannon aikatauluissa 

   Kallio, Joonas (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Työn tavoitteena oli tutkia 3D-mallien hyödyntämistä tuotannon aikatauluissa. Työn tilaajana toimi Skanska Talonrakennus Oy. Työssä oli tarkoitus tutkia työmaan näkökulmasta, mitä hyötyä aikataulun visualisoinnista on ja ...
  • 3D-mallinnus ja animaatiot 

   Ahola, Tomi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön asiakas on lieksalainen LVI-alan tuoteinnovaatioyritys Innotek Oy, joka tarjoaa kiinteistöjen LVI-järjestelmien kuntokartoituspalveluja sekä suunnittelee ja valmistuttaa kestäviä, taloudellisia ja ...
  • 3D-mallinnus ja hyödyntämismahdollisuudet 

   Knaapi, Ville; Juvani, Juho (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli opetella luomaan 3D-malleja käyttäen 3ds Max Design 2010 -ohjelmistoa. Työn kohteena oli Lappeenrannassa sijaitseva Wolkoffin talomuseo, joka oli tarkoitus mallintaa virtuaalista esittelyä ...
  • 3D-poravaunun toteumatiedon hyödyntäminen räjäytyssuunnitelmassa 

   Hämäläinen, Juho (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin 3D-poravaunun tuottaman toteumatiedon hyödyntämisen mahdollisuuksia eri ohjelmistoilla. Tavoite oli löytää ohjelma, jonka avulla toteumatiedosta saataisiin hyötyä työmaille. Opinnäytetyössä ...
  • 3D-skannauksen käyttö vedenalaisrakenteiden tarkastuksissa 

   Nyrönen, Simo (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tavoite oli testata ja ottaa käyttöön 3D-skannaukseen perustuvia menetelmiä vedenalaisrakenteiden tarkastuksiin Subreering Ammattisukellustyöt Oy:ssä. Työ tehtiin Liikennevirastolle, joka halusi esimerkkikohteiden ...
  • 7-8 -vuotiaiden lasten kehonhallinnan harjoittaminen liikuntakerhossa 

   Hyytiäinen, Virpi; Lehti, Jenni (2019)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia liikuntakerhon vaikutusta 7–8-vuotiaiden lasten kehonhallintaan. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää testiradan avulla lasten taitotaso ketteryydessä, tasapainossa, nopeudessa ...