• 3D-mallin käyttö prosessijäähdytys-putkiurakassa 

   Köngäs, Sami (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän tutkielman tavoitteena on kertoa, miten 3D-mallin käyttö on yleistynyt työmaalla ja miten sen hyödyntäminen onnistuu teollisuuusrakentamisessa. Työn alussa käsitellään tietokoneavusteisten malliohjelmistojen historiaa ...
  • Akustisia LVI-ratkaisuja 

   Jäntti, Markus (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyöaiheeni on akustiset ratkaisut LVI:ssä. Työn tavoitteena on saada hyvä käsitys akustiikan peruskäsitteistä ja LVI-akustiikan suunnittelusta, ratkaisuista ja ongelmista. Aiheen valintaan päädyin edellisen työmaan ...
  • Alihankinnan kustannusvaikutus vuosikorjauksessa 

   Jusslin, Jan-Erik (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän mestarityön aihe oli alihankinnan kustannusvaikutuksen selvittäminen vuosikorjauksessa. Työn tilaajana on ollut YIT Rakennus Oy:n Asuntorakentaminen kerrostalot pääkaupunkiseutu ARK-yksikön vuosikorjausosasto. Selvitys ...
  • Aliurakoitsijoiden itselleluovutus 

   Olkkonen, Aku (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin YIT Rakennus Oy:n asuntorakentaminen kerrostalot pääkaupunkiseutu -yksikölle. Opinnäytetyön tarkoituksena oli saada aliurakoitsijat tekemään itselleluovutuksensa paremmin ja huolellisemmin ja tätä ...
  • Alueinfrahankkeen kustannussuunnittelu 

   Mehtälä, Erkka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda Skanska Infra Oy:n käyttöön Sipoonrannan alueinfrakohteen käyttöön soveltuva litteralistaus. Litteralistaus koskee Sipoonrannan alueen itäpuolta, joka on vielä rakentamatta. Alueen ...
  • Aluesuunnitelman merkitys rakennustyömaan sujuvuuteen 

   Lehtelä, Ossi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämä opinnäytetyö toteutettiin Lujatalo Oy:n toimeksiantona. Opinnäytetyössä oli tavoitteena selvittää, miten aluesuunnitelma laaditaan ja miten se vaikuttaa työmaan sujuvuuteen eri rakentamisvaiheissa. Työssä tutkittavana ...
  • An Approach Towards Energy Efficient Buildings for Sub-tropical Climate of Nepal 

   Kandel, Jyoti (2019)
   The main aim of the final year project was to study about maintaining good thermal comfort in a residential house without consuming much energy. Both traditional and modern houses built with different materials in a ...
  • Application of BIM in Sustainable Design and Its Benefits for Proprietors 

   Emamikoorabbasloo, Neda (2019)
   This research will discuss the Application of BIM in Sustainable Design and Its Benefits for Proprietors, which combines both Building Information Modelling (BIM) and concepts in Sustainable Design process to increase the ...
  • Arvokiinteistön välipohjan kaksoislaattarakenteen vaatimat tuotannon toimenpiteet ja kustannukset jälkilaskentaa varten 

   Mäenranta, Antti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä mestarityö käsittelee arvokiinteistön betonista kaksoislaattarakenteista välipohjaa ja sen tuotannon toimenpiteitä, kustannusten jälkilaskentaa ja aikataulutusta. Työn tilaajana toimi Lemminkäinen Talo Oy ja työssä ...
  • Asematason allianssi, käyttöönottoprosessin suunnittelu ja toteutus 

   Pitkänen, Linda (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä Asematason allianssin infrarakennushankkeen käyttöönottoprosessiin ja laatia siitä työopas Destia Oy:lle suunnittelun ja toteutuksen tarpeisiin. Hanke on laaja ja vaativa, ...
  • Asennustarkastusten mobiilityökalut LVI-työnjohtajalle 

   Pekkinen, Janne (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää ja tutkia tablettipohjaisen sovelluksen soveltuvuutta kohdeyrityksen käyttöön sekä pohtia, miten sovellusta voisi parantaa tulevaisuudessa. Opinnäytetyö jaettiin kolmeen osaan: ...
  • Asfaltointikauden pidentämisen mahdollisuudet pääkaupunkiseudulla 

   Kainulainen, Joonas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Suomen Energia-Urakointi Oy:lle ja sen tarkoituksena oli kartoittaa asfaltointikauden pidentämisen mahdollisuuksia pääkaupunkiseudulla. Työssä oli tarkoitus selvittää eri menetelmiä asfaltointikauden ...
  • Asfaltointiprojektin vaiheiden kehitys 

   Puikkonen, Aki (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin City-Miksa Oy:lle. Opinnäytetyössä selvitettin pihojen asfaltointiprojektin vaiheet sekä kartoitettiin erityisiä kehityskohteita projektin läpiviennin tehostamiseki ja seuraamiseksi. Opinnäytetyön ...
  • Asiakasportaalin käyttöönoton vaikutukset asiakaspalvelussa ja sen sidosryhmissä 

   Karvinen, Mari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Rakennusliikkeiden asiakkaiden tilaaminen lisä- ja muutostöiden määrä on tasaisessa kasvussa. Jotta kysyntään pystyttäisiin vastaamaan, on asiakaspalveluun panostettava nykyistä enemmän. Yhtenä ratkaisuna voidaan pitää ...
  • Asuinkerrostalon sääsuojaus 

   Hellsten, Jere (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyö koostuu teoriaosuudesta ja tutkimuksesta. Teoriaosuudessa tutustutaan sääsuojaukseen ja sen hyötyihin sekä haittoihin. Asuinkerrostalon sääsuojaukseen liittyy olennaisesti kosteudenhallinta ja kosteus, joten ...
  • Asuinkerrostalon työjärjestyksen ja aikataulun ohjeistus 

   Skants, Markku (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella työjärjestystä ja aikataulua asuinkerrostalon sisävaiheessa. Työjärjestyksen suunnittelulla ja aikataulutuksella luodaan puitteet hallittavalle rakentamiselle. Työvaiheiden ...
  • Asuinkerrostalotyömaan kustannus- ja kalustonkäyttövertailu 

   Leinonen, Vesa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Käyttö- ja yhteiskustannukset ovat suuri kuluerä asuinkerrostalorakentamisesta. Näihin kulueriin voidaan vaikuttaa hyvillä ennakkosuunnitelmilla. Yhteinen toimintamalli työmaan ja rakennuskonevuokraamon välillä luo oikeat ...
  • Asukasystävällinen linjasaneeraus 

   Raunisto, Riku (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön aiheena on perinteisen linjasaneerauksen toteuttaminen asukasmyönteisenä prosessina. Asukasmyönteisyydellä tarkoitetaan osakkaiden ja asukkaiden toiveista ja tarpeista lähtevää hankkeen suunnittelua ja ...
  • Asunto Oy Nurmijärven Harjun putkisaneeraus 

   Kokko, Kauri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miksi Asunto-osakeyhtiö Nurmijärven Harjun kupariset vesijohdot jouduttiin vaihtamaan jo 12 vuoden jälkeen, kun putket yleensä kestävät noin 40–50 vuotta. Työssä selvitettiin, ...
  • Avolouhinnan toimintasuunnitelma 

   Louhisto, Jaakko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä mestarityö esittelee kaikki ne luvat ja työvaiheet, jotka tulee huomioida ennen louhintatyön aloittamista sekä töiden aikana. Lisäksi mestarityössä avataan eri räjähdystarvikkeiden eroja sekä porauskaluston valintaan ...