- Selaus syöttöajan mukaan Metropolia Ammattikorkeakoulu

  • Leikkauspotilaiden tupakoimattomuutta edistävien käytäntöjen kartoitus Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin operatiivisilla aloilla 

   Mannerkoski, Anna (2021)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) erikoissairaanhoidon operatiivisten yksiköiden tämänhetkiset käytännöt tupakoimattomuuden edistämiseksi leikkauspotilailla. ...
  • BMW:n M30B35-moottorin alkuperäisen ja turboahdetun version hyötysuhdetarkastelu 

   Maununen, Jimi (2021)
   Tässä opinnäytetyössä muutetaan vapaasti hengittävä BMW-henkilöajoneuvon M30B35-ottomoottori moottoriurheilukäyttöön soveltuvaksi turboahdetuksi moottoriksi. Kohdeajoneuvon moottorikokonaisuus kuvataan keskeisimpien ...
  • Asiakaslähtöinen kuntoutuminen sairaalassa 

   Kyngäs, Päivi (2021)
   Ikääntyessä terveydenhuollon palvelujen käyttö lisääntyy. Myös sairaalahoitojaksoja saattaa olla useampia. Tässä opinnäytetyössä on tarkoituksena kartoittaa, miten asiakaslähtöisyys toteutuu ja millä hoitotyön toiminnoilla ...
  • Tietopohja peruselintoiminnan häiriöistä 

   Määttä, Antti; Järvinen, Tero (2021)
   Mielestämme ensiavun toteuttaminen ja ymmärtäminen siitä milloin ensiapua pitää antaa hätätilapotilaalle, on tärkeä taito kaikille sosiaali- ja terveysalan toimioille. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli parantaa Helsingin ...
  • Opettajuutta etsimässä 

   Jäänvirta, Sanna (2015)
   Tämän työn tarkoituksena oli etsiä keinoja aloittelavan pop & jazz-laulajan opettamiseen. Pyrin esittelemään monipuolisesti yksilöopetuksessa eteen tulevia haasteita. Käsittelen esimerkiksi tunti- ja lukukausisuunnitelmien ...
  • Esimiehien työhyvinvointi optisella alalla 

   Isomäki, Nadja (2021)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaiseksi optisella alalla toimivat esimiehet kokevat oman kokonaisvaltaisen työhyvinvointinsa. Samalla pyrittiin saamaan selville, mitkä asiat edistävät ja mitkä puolestaan ...
  • Kehitystyö: Chatbotti osaksi Terveyskylä.fi -palveluja lapsettomuushoidoissa 

   Uusihakala, Emma (2021)
   Työn tavoitteena oli selvittää, miten chatbot toimii ja voisiko se osana lapsettomuuspotilaiden OmaPolun viestitoimintoa parantaa sähköisellä kanavalla tapahtuvaa asiakaspalvelua ja helpottaa hoitajien työtä. Tarkoituksena ...
  • Henkilöstöpalvelut digimurroksessa 

   Salonen, Richard (2021)
   Opinnäytetyö käsittelee henkilöstöhallinnon digitalisoitumista ja sen tuomien mahdollisuuksien hyödyntämistä. Opinnäytetyö on käytännönläheinen katsaus erilaisiin puoliautomaatio- ja ohjelmistorobotiikkaratkaisuihin. ...
  • Sähköauton latauspisteen sekä akkupalon huomiointi sähkösuunnittelussa 

   Ala-Lipasti, Joona (2021)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena oli tehdä Hepacon Oy:lle kattava tietopaketti sähköauton latauspisteen vaatimuksista ja suosituksista sähkösuunnittelun näkökulmasta, sekä käsitellä, kuinka sähköauton mahdollinen akkupalo ...
  • HEMS-ensihoitajan työhön perehdytys : FinnHEMS 10 Vantaa 

   Hartikainen, Matvei; Nieppo, Joni; Ahti, Simo (2020)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää ehdotus uudesta koulutusmallista FinnHEMS Vantaan tukikohtaan HCM:n (Helicopter crew member = HEMS-pelastaja tai -ensihoitaja) tukikohtaperehdytyksestä. Työn ongelmina oli selvittää, ...
  • Monivaiheinen liittymisprosessi : Case: Ammattiliiton sähköinen liittyminen 

   Laiho, Krista (2021)
   Enemmistö suomalaisista palkansaajista kuuluu ammattiliittoon. Useat ammattiliitot tarjoavat sähköisiä palveluja jäsenilleen. Näihin palveluihin kuuluu sähköinen ammattiliittoon liittyminen. Jäseneksi liittymisen pitäisi ...
  • PSD2-rajapintojen käyttö sovelluskehittäjien näkökulmasta 

   Naukkarinen, Ville (2021)
   Insinöörityössä oli tavoitteena tutkia, mitä tietoa pankit jakavat vuonna 2018 voimaan tulleen uuden maksupalveludirektiivin eli PSD2-direktiivin edellyttämien rajapintojensa kautta, sekä selvittää, mitä rajapintojen käyttö ...
  • Korjausvelkalaskentaohjelmiston jatkokehitys ja refaktorointi 

   Turunen, Noora (2021)
   Tämän insinöörityön aiheena oli Rapal Oy:n Fore-tuotteen korjausvelkalaskentaohjelmiston, Koven, jatkokehitys ja refaktorointi. Tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa käyttäjien toivomat lisäominaisuudet Koveen ja samalla ...
  • Auton akkujen kierrätys 

   Peltola, Akseli (2021)
   Tämän työn tarkoituksena oli selvittää litiumioni- ja lyijyakkujen kierrätystä nyt ja tulevaisuudessa. Työ on suoritettu kirjallisuustutkimuksena. Työssä käytettiin lähteenä artikkeleja, katsauksia ja valmistajien antamia ...
  • Yhteiskehittämällä Muistiluotsin vaikuttamistyötä edistämässä 

   Arvio, Mari; Närhi, Kaisu (2021)
   Monimuotoisen opinnäytetyön tavoitteena oli edistää vaikuttamistyötä muistityön kentällä. Tarkoituksena oli toteuttaa Päijät-Hämeen Muistiluotsin käyttöön yhteiskehittämisen menetelmää käyttämällä tuotos, jota Päijät-Hämeen ...
  • Tuulivoima ja tuulen ennustaminen 

   Haapio, Otto (2021)
   Tämän insinöörityön tavoitteina on tutustuttaa lukija tuulivoimatekniikkaan esittelemällä yleisimmät käytössä olevat maalle rakennettavat tuulivoimalaratkaisut ja niiden toimintatavat, sekä esitellä ja vertailla yleisimpiä ...
  • Miehittämättömän noutovaraston suunnittelu ja testaus 

   Malinen, Arttu (2021)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin mobiilirobotiikkaa ja sen käyttöä miehittämättömässä noutovarastossa. Työ tehtiin kylmätekniikan yritykselle nimeltä Refair Oy. Tavoitteena oli kehittää automaattinen noutojärjestelmä, jossa ...
  • Työuupumus av-alalla – Jos innostus vaihtuu ahdistukseen 

   Koivulahti, Janne (2021)
   Opinnäytetyö pohtii intohimon vaihtumista uupumukseen tai kehon pettämiseen. Siinä käydään läpi työuupumuksen syitä ja millä toimilla sitä voisi välttää. Työssä tuodaan haastattelujen kautta esille miksi av-alalla uuvutaan ...
  • Hyvät käytännöt kuntoutuksessa toimintakyvyn edistämiseksi 

   Vänttilä, Miia (2021)
   Tämän tutkimuksellisen kehittämistyön tarkoituksena oli kehittää hyviä käytäntöjä kuntoutuksessa sisätautien osastolla. Tavoitteena oli potilaan toimintakyvyn edistäminen. Tutkimuksen toimintaympäristönä toimi HUSin ...
  • Omaisen kohtaaminen sairaanhoitajan kanssa päivystyshoitotyössä 

   Mähönen, Oliver; Huusko, Henri (2021)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvailla omaisen kohtaamista sairaanhoitajan kanssa päivystyshoitotyössä. Tavoitteena on, että saatua tietoa voidaan hyödyntää omaisen ja sairaanhoitajan kohtaamisessa päivystyshoitotyössä. ...