- Selaus julkaisuajan mukaan Julkaisut

  • Konenäkö putkiprofiilien dimensiomittauksissa : Materiaalien käytettävyyden tutkimusryhmän tekninen raportti 

   Sipola, Jani; Kauppi, Timo (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Raportissa esitellään FERRAK-projektin yhteydessä kehitetty putkiprofiilien dimensionmittausmenetelmä. Mittausympäristö käsitti harmaasävy kuvia tuottava Foculus NET FO442SB firewire -kameran ja dimensiomittaukseen kehitetyn ...
  • Kirjallisuusselvitys - ferriittiset ruostumattomat teräkset 

   Toppila, Rauno (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Kirjallisuusselvityksessä käydään lyhyesti läpi ruostumattomat teräkset ja niiden pääryhmät eli austeniittiset, ferriittiset, austeniittis-ferriittiset ja martensiittiset ruostumattomat teräkset. Ferriittiset ruostumattomat ...
  • Sosionomin ammatti ja työ 2010 - 2025 : Havaintoja ja päätelmiä sosionomien (AMK & ylempi AMK) profiilista Suomen hyvinvointiasiantuntijajärjestelmässä 

   Viinamäki, Leena (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämä on neljäs Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun koordinoimassa opetusministeriön rahoittamassa Sosiaalialan AMK -osaaminen alan työ kentällä -verkostohankkeessa (2007–2010) tuotettu artikkelijulkaisu. Julkaisussa ”Sosionomin ...
  • Sosionomi (AMK & ylempi AMK) kansainvälistyvillä koulutus- ja työmarkkinoilla 

   Viinamäki, Leena (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämä on kolmas Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun koordinoimassa opetusministeriön rahoittamassa Sosiaalialan AMK -osaaminen alan työkentällä -verkostohankkeessa (2007–2010) tuotettu artikkelijulkaisu. Julkaisussa tarkastellaan ...
  • Kemi-Tornion ammattikorkea­koulun toiminnan kehittäminen CAF-itsearvioinnin avulla : Korkeakoulujen laadunvarmistus -täydennyskoulutusohjelma, kehittämishanke 

   Keränen, Hannele (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Suomalaiset korkeakoulut voivat autonomiansa mukaisesti rakentaa omiin tarpeisiinsa parhaiten sopivan laatujärjestelmän, jonka tavoitteista, käytettävistä menetelmistä ja niiden kehittämisestä se päättää ja vastaa autonomiansa ...
  • Nyt reflektoidaan! : Toimintakykyinen fysioterapiakoulutus Kemissä 

   Jalosalmi, Ritva; Tiitinen, Pekka (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Fysioterapiakoulutus alkuvaiheineen kesti Kemissä yhteensä 24 vuotta. Fysioterapiakoulutus vahvistui toiminnan myötä ja kehittyi Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun vetovoimaisimmaksi koulutukseksi ennen lopettamispäätöstä. ...
  • Utsjoen kunnan hyvinvointiselonteko 2011 

   Viinamäki, Leena (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Utsjokelaisen hyvinvointipoliittisen päätöksenteon tueksi hyvinvointiselonteossa on haettu vastauksia makro- (tilastokatsaus) ja mesotasoilta (avaininformanttihaastattelut) utsjokelaisten elämänpoliittisiin päätöksiin ja ...
  • Maaseutuyrittäjien hyvinvointi : arviointiraportti 

   Paloste, Airi (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Maaseutuyrittäjien hyvinvointihankkeen tavoitteena oli maaseutuyrittäjien kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin, työhyvinvoinnin, työssäjaksamisen, työolosuhteiden ja ammattitaitoa ylläpitävän ja kehittävän toiminnan tukeminen ...
  • Ultralujien terästen käyttö ja konepajaprosessit : tekninen raportti 

   Rissanen, Tiina (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Raportissa tarkastellaan kuumavalssattujen ultralujien rakenne- ja kulutusterästen ominaisuuksia ja soveltuvuutta tyypillisimpiin konepajaprosesseihin. Tarkastelun kohteeksi on valikoitu Rautaruukin Optim QC -rakenneteräkset ...
  • Hajautetun zigbee-verkon luotettavuustestaus 

   Valtonen, Juha (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän testauksen tarkoituksena oli saada selville ZigBee-verkon luotettavuutta. Testaus tapahtui ZigBee-pinon 2006 versiolla. Testauksessa käytiin läpi neljä eri testitapahtumaa. Jokaisessa testin kesto oli yli viikon, ja ...
  • Lapin lisä – Pohjoisen tarinat elokuviksi 

   Mäntynen, Terhi
   elokuvat, tuotanto, hankkeet (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Useat pohjoisen käsikirjoittajat ovat olleet mukana Lapin Lisän toiminnassa alusta alkaen työstäen sinnikkäästi omia elokuvahankkeitaan. Moni pitkäjänteisen työn tuloksista on palkittu, osa kantaa hedelmää vielä tulevaisuudessa. ...
  • Suomen kaivostoiminnan toimialakatsaus 2010 

   Rissanen, Tiina (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Kaivosala tukitoimineen on laaja kokonaisuus. Tämän raportin tarkoituksena on antaa lukijalle perustietoa Suomen kaivoksista, kaivosprosessista sekä siellä tarvittavasta tekniikasta ja tukitoiminnoista, kuten kunnossapidosta. ...
  • Pk-yritysten ruostumattoman teräksen jatkojalostusmahdollisuudet Suomessa 

   Apilo, Tiina; Corander, Henrik; Huikuri, Tapani; Huovinen, Taina; Karhu, Miikka; Kauppi, Timo; Kujanpää, Veli; Larkiola, Jari; Linna, Juhani; Savinainen, Timo; Sirén, Mika; Toppila, Rauno (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Raportissa kuvataan ruostumattoman teräksen jatkojalostamisen tarvetta ja haasteita Suomessa. Lisäksi annetaan ehdotuksia siitä, miten koulutuksessa, tiedotuksessa ja ruostumattoman teräksen eri jatkojalostusvaiheissa ...
  • SSAB:n ultralujien terästen käyttö ja konepajaprosessit : tekninen raportti 

   Rissanen, Tiina (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Raportissa tarkastellaan ruotsalaisen teräsvalmistajan Svenskt Stål AB:n (SSAB) kuumavalssattujen ultralujien rakenne- ja kulutusterästen ominaisuuksia ja soveltuvuutta tyypillisimpiin konepajaprosesseihin. Tarkastelun ...
  • Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa : Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti 

   Saloniemi, Kirsi (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Millaisia ovat tulevaisuuden avoimet oppimisympäristöt? Millaisia tietoja ja taitoja aktiivinen kansalainen tarvitsee kehittääkseen omaa asiantuntijuuttaan tulevaisuuden avoimissa oppimisympäristöissä? Tulevaisuuden ...
  • Tutor’s Guide 

   Sipilä, Maria (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2011)
   The early stage of studies and the first semester has a great impact on how the student will settle down to his new home and how he will catch on studying. Within this guide are described the most important tasks of a ...
  • Opiskelijatuutorin opas 

   Sipilä, Maria (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opintojen alkuvaiheella ja ensimmäisellä opiskeluvuodella on suuri merkitys sille, miten opiskelija kotiutuu uudelle paikkakunnalle ja miten hän saa kiinni opiskelusta. Oppaassa on kuvattu opiskelijatuutorin tärkeimmät tehtävät.
  • Lapin etäopetuksen tukipalvelut : omalla tyylillä, samoilla välineillä, kohti yhteistä maalia 

   Kokkonen, Sirpa; Mehtälä, Marko (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Lapin etäopetuksen tukipalvelut -hanke toteutettiin yhdessä Ammattiopisto Lappian, Lapin ammattiopiston, Itä-Lapin ammattiopiston, Saamelaisalueen koulutuskeskuksen, kaikkien Lapin kuntien lukioiden, Kemi-Tornion ...
  • Sosiaalinen hyvinvointi ja kunta hyvinvoinnin tukijana : Kemi terveeksi 2015 -kuntalaiskyselyn tuloksia sosiaalisen hyvinvoinnin näkökulmasta 

   Tomperi, Johanna (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyöni käsittelee sosiaalista hyvinvointia sekä kuntien roolia kuntalaisten hyvinvoinnin tukemisessa. Opinnäytetyöni avulla etsin vastauksia kysymyksiin, millaisiksi Kemin kuntalaiset arvioivat sosiaalisen ...
  • Tutkimus yritysten tapaustutkimusten läpiviennistä soveltavassa tutkimusprojektissa : opinnäytetyö 

   Kalliosalo, Heidi (Kemi-Tornion ammattikorkeakouluLapin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Työn tavoitteena oli luoda yhtenäinen toimintamalli Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun tekniikan TKI:n MKT-ryhmän julkisrahoitteisten projektien yritysten tapaustutkimusten toteuttamiseen. Lisäksi tarkoituksena oli kartoittaa ...