Högskolan på Åland - Selaus nimekkeen mukaan

  • 7 KNOP STOCKHOLM - att starta ett rederi 

   Hagbarth, Martin; Östlund, Rasmus (2019)
   I detta examensarbete skriver vi om uppstartandet och driften av rederi 7 Knop Stockholm. Bakgrunden är att vi har startat ett rederi och syftet med arbetet är att bilda oss en förståelse för de krav som ställs på företagare ...
  • 7 Knop Stockholm : Att registrera en båt 

   Kassman, Ivar; Sjöstedt, Erik; Mametaliyev, Shukhrat (2019)
   Under hösten 2018 föddes en idé om att starta ett småskaligt rederi, som skulle bedriva charterverksamhet i Stockholm. Men hur går man egentligen tillväga för att konvertera en liten fritidsbåt till en registrerad och ...
  • Affärsplan - Hotell Elvira 

   Vuoriluoto, Ruut (Högskolan på Åland, 2017)
   I mitt examensarbete skriver jag om teorier för en affärsplan och en affärsplan för ett hotell. Syftet med detta examensarbetet är att skriva en affärsplan för hotell Elvira i Eckerö. Resultatet baseras på följande ...
  • Airbnb : Faktorer som påverkar beslutet att välja Airbnb som boendealternativ istället för traditionella alternativ inom turism 

   Estlander, Annika (Högskolan på Åland, 2017)
   Airbnb är en internationell marknadsplats där man kan annonsera, upptäcka eller boka ett unikt boende via nätet. Syftet med arbetet är att ta reda på vilka faktorer som påverkar beslutet att välja Airbnb som boende ...
  • Alkoholmonopolet i Finland : en kvalitativ studie om detaljhandeln på Åland 

   Aho, Johnny (Högskolan på Åland, 2016)
   Syftet med arbetet är att undersöka hur företagare inom detaljhandeln på Åland förhåller sig till att sälja vin och öl (över 4,7vol). Arbetet grundar sig på ett lagförslag att luckra upp monopoliseringen av alkoholdrycker ...
  • Anhörigas närvaro på akutmottagningen - ur sjukskötarens perspektiv : En intervjustudie 

   Danielsson, Paulin; Eriksson, Amanda; Sundblom, Sebastian (2019)
   Bakgrund: Arbetssituationen på akutmottagningen kan vara pressad. Tidigare internationell forskning visar att sjukskötare på akutmottagningar kan ha delade åsikter om de anhöriga ska vara närvarande i vården eller inte. ...
  • Ansvar, risker och försäkringar vid landtransporter 

   Hansen, Emil (Högskolan på Åland, 2017)
   Vid transporter av varor har både säljaren och köparen ett ansvar och båda kan beroende på avtal bära olika stora delar av risken vid transporten. Även transportören har ett ansvar vilket är begränsat. För att skydda sig ...
  • Ansvarsfulla investeringar : En kvalitativ undersökning om ESG och hållbarhetsredovisning 

   Dahlén, Bodil (Högskolan på Åland, 2017)
   För att kunna investera ansvarsfullt behöver investerare ha kunskap och verktyg för att ta ansvarsfulla investeringar i beaktande. ESG (environmental, social and governance) är ett begrepp som innebär att man tar i beaktande ...
  • Arbetsplatser till sjöss : Vad styr valet av arbetsplats hos sjöfolk? 

   Samuelsson, Pelle (Högskolan på Åland, 2018)
   I det här arbetet undersöker jag hur sjöfolk tänker vid val av arbetsplatser till sjöss. I bakgrunden beskriver jag först kort hur sjöyrket har förändrats med tiden och sedan ägnas en stor del åt dagens arbetsplatser, det ...
  • Arbetsrelaterad stress inom Hospitality industrin : En fallstudie om chefers arbete för medarbetares välmående på arbetsplatsen 

   Nordlund, Cassandra; Johansson, Sophie (Högskolan på Åland, 2018)
   Denna fallstudie har som syfte att forska vidare hur ett och samma hospitality företag jobbar med att motarbeta arbetsrelaterad stress och psykisk ohälsa bland sina anställda. Samt hur en bra arbetsmiljö byggs upp där ...
  • Att kämpa mot lidandet - livet med långvarig neuropatisk smärta : En litteraturstudie 

   Lundin, Antonia; Johansson, Pamela (2019)
   Bakgrund: Långvarig neuropatisk smärta är ett tillstånd som är svårdiagnostiserat och svårbehandlat. Neuropatisk smärta har tydliga karaktäristiska drag som kännetecknas av brännande, elektrisk, huggande, stickande smärta ...
  • Att leva med sitt beslut : Kvinnors erfarenheter av abort 

   de Haas, Moa; Holmström, Julia (2019)
   Bakgrund : Abort är en rättighet som varje kvinna i Finland har enligt lagen. Åland har procentuellt högst antal aborter i Finland. När en kvinna väljer att göra en abort kan hon mötas av olika attityder och stigmatisering ...
  • Att skapa en lärande organisation : En fallstudie 

   Bertell, Amanda (2019)
   En organisation lär sig genom förmågan hos dess medlemmar, alla medlemmar inom en organisation kan lära sig. Organisatoriskt lärande är inte summan av allt som dess medlemmar har kunskap om, snarare dess gemensamma förmåga ...
  • Attityder, erfarenheter och kunskaper av att vårda personer med psykisk ohälsa i den somatiska vården 

   Gulbrandsen, Tiia; Nylund, Victoria (2019)
   Bakgrund: Attityder hos omvårdnadspersonal kan ha påverkan för vården av personer med psykisk ohälsa, vilket kan resultera i att personen upplever negativa känslor som rädsla, ångest, utstötning och skuld. Omvårdnadspersonalen ...
  • Autonom vägfärja 

   Thiger, Markus; Nukari, Henry (Högskolan på Åland, 2016)
   I detta arbete har vi undersökt möjligheten att göra en vägfärja autonom. Studien undersöker dagens autonoma och automatiska system till sjöss och på land för att se vad som skulle vara överförbart till vägfärjorna. Kontakt ...
  • Autonomt bevattningssystem 

   Karlberg, Jonatan (2019)
   Detta arbete beskriver konstruktionen och designen såväl hårdvaru- som mjukvarumässigt för ett autonomt bevattningssystem ämnat för växter. Genom att använda sig av olika sensorer kan systemets huvudenhet få en generell ...
  • Batteripack 

   Rundberg, Hannes; Sjögren, Lucas (2019)
   Syftet är att undersöka potentialen att installera ett batteripack på M/S Cinderella. Konsekvenserna av att åtgärder gjorts på M/S Cinderella för att minska elförbrukningen har i sin tur uppdagat problem med låg belastning ...
  • Betydelsen av basala hygienrutiner : - vårdarens följsamhet och ansvar 

   Pettersson, Rido; Czajkowski, Ilona (Högskolan på Åland, 2017)
   Syftet med studien är att beskriva vårdarens följsamhet (compliance) beträffande den basala hygienen i vårdarbetet inom Ålands hälso- och sjukvård. Enligt Europeiska Unionen (2009) orsakar vårdrelaterade infektioner 37 ...
  • Betydelsen av kommunikation och ledarskap vid en kommunsammanslagning 

   Zetterman, Tiina (2019)
   Kommunsammanslagningar på Åland är väldigt aktuellt i dagsläget och om lagen säger att 1.1.2022 kommer Åland att bestå av fyra kommuner. När det sker organisationsförändringar som en kommunsammanslagning är så kommer man ...
  • Branding - en kvalitativ studie av Åland Posts varumärkesarbete 

   Manner, Helmiina; Söderberg, Simon (Högskolan på Åland, 2016)
   Idag måste man differentiera sig på något sätt när konkurrensen är stor och produkterna är väldigt homogena. Detta kan lättast göras med branding då det också fungerar som en kvalitetsgaranti. Ett starkt varumärke ökar den ...