Högskolan på Åland - Selaus syöttöajan mukaan

  • Utvärdering av utbildningsprogrammet Mental Health First Aid (MHFA) : En litteraturstudie 

   Lindqvist, Fredrik (2020)
   Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett växande samhällsproblem som innebär lidande som dessutom förvärras av stigma och bristande benägenhet hos allmänheten att ingripa. Syfte: Att utvärdera effektiviteten av interventionen ...
  • Prototyp mobilapp: för Crosskey Banking Solutions 

   Söderlund, Maiken (2020)
   Syftet med uppdraget var att utveckla en demomobilapplikation som kan demonstrera funktionalitet och design för potentiella kunder. Uppdraget var beställt av Crosskey Banking Solutions. Kraven för vad som skulle ingå togs ...
  • Att finnas där : Kvinnors upplevelse av vårdpersonalens stöd vid missfall 

   Johansson, Josefine; Mattsson, Emeli (2020)
   Bakgrund: De flesta kvinnor får uppleva graviditet i sitt liv. Runt hälften av alla graviditeter slutar i missfall. Det är en traumatisk upplevelse för kvinnan, som då kan känna sorg, skuld och skam. Kvinnan behöver få ...
  • Alandia Bostäder : Hemsida 

   Häggblom, Daniel (2020)
   Syftet med examensarbetet var att skapa en ny separat hemsida åt en kund baserat på en del av en befintlig hemsida. Orsaken till detta var att kunden vill ha en tydligare linje mellan sina affärsområden. Arbetet skulle ...
  • KOL-patienters erfarenhet av lungrehabilitering 

   Axelsson, Nina (2020)
   Bakgrund: Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en kroniskt, långsamt progressiv lungsjukdom som påverkar individens fysiska, emotionella och sociala funktion i olika utsträckning vilket leder till en reducerad ...
  • Kvinnors erfarenheter av klimakteriet 

   Österman, Annelie; Eriksson, Liselott (2020)
   Bakgrund: Klimakteriet är en naturlig fas som innebär både psykiska och fysiska förändringar för kvinnan. Denna period kan upplevas som en stor omställning och leda till stress, oro och ångest. Syfte: Syftet med denna ...
  • Livsstilsförändring vid övervikt : Patientens erfarenhet av hinder och möjligheter 

   Gröning, Bettina; Johansson, Sandra (2020)
   Bakgrund: Övervikt och fetma är ett tillstånd som drabbar många vuxna människor och kan leda till följdsjukdomar. Olika hälsofrämjande åtgärder ses som viktiga för att få en positiv inverkan på individens hälsa. Syfte: ...
  • Det levda lidandet : Kvinnors erfarenheter av postpartumdepression 

   Gustafsson, Mia; Friberg, Johannes (2020)
   Bakgrund: Postpartumdepression är ett sjukdomstillstånd som kan drabba nyblivna föräldrar. Enligt flera källor drabbas ungefär var åttonde nybliven mamma av postpartumdepression. Syfte: Syftet med studien är att belysa ...
  • Hjärtstillestånd: Sjukskötarens erfarenheter av omvårdnadssituationen 

   Behm, Nina; Engström, Amanda (2020)
   Bakgrund: Vid hjärtstillestånd som sker inom sjukhusmiljö är det oftast sjukskötaren som är först på plats. Sjukskötare är ofta de första som måste ta initiativ och påbörja återupplivningsförsök, kalla på hjälp och se till ...
  • Nutritionsvården: en utmaning med många möjligheter 

   Nyberg, Louise; Gustafsson, Emilia (2020)
   Bakgrund: Undernäring är ett vanligt tillstånd hos patienter inom vården och kan leda till olika negativa konsekvenser på både individ- och samhällsnivå. Nutritionsvården är viktig i kampen mot undernäring. En god ...
  • Ljudisolering samt hälsorisker vid förlängd vistelse vid förhöjda ljudnivåer 

   Nordqvist, Niklas (2020)
   Detta examenarbete har utförts på begäran av Godby Shipping Ab. Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilka ljudnivåer en fartygsmaskinist kan utsättas för runt om på olika typer av fartyg, samt hälsoriskerna man ...
  • Mörk turism : Närvaro samt marknadsföring på Åland 

   Engman, Janina; Westerlund, Matilda (2020)
   Syftet med denna avhandling är att undersöka om attraktioner relaterade till mörk turism finns på Åland, och hur de marknadsförs. Vi har undersökt detta ämne genom att intervjua representanter från åländska ...
  • Safarijakt i Tanzania : En turismprodukt för framtiden? 

   Stenroos, Samuel (2020)
   Arbetets inleds med en kort introduktion till ämnet och hur jaktturismen utvecklats och dess betydelse för Tanzania följt av frågeställningen om detta är en turistprodukt för framtiden. Examensarbetet är byggt på en ...
  • Safari Zone på Åland : Kan Pokémon Go användas för att öka inresande till Åland? 

   Weckman, Katarina (2020)
   Detta examensarbete är en kvantitativ studie, som ämnar kartlägga ifall man kan gynna turismen på Åland med hjälp av mobilspelet Pokémon Go, med dess virtuella evenemang Safari Zone. Den kvantitativa studien har utförts ...
  • Affärsplan vid startande av eget företag 

   Sundelin, Anna-Maria (2020)
   I mitt examensarbete skriver jag om vad en affärsplan innehåller och hur startandet av eget företag går till. Bakgrunden och syftet med arbetet är att ta reda på teorin bakom affärsplanen och hur brett respondenterna hade ...
  • Azimuth Thruster Maneuvering : Training Vessel 

   Ramos, Adam (2020)
   Azimuth thrusters are increasing in use as the primary propulsion systems aboard ships. In order to more adequately prepare students in the operation of azimuth thrusters, smaller scale working models are proposed in this ...
  • Automatisering av ventilations laboratorium 

   Salmelin, Mikael; Schauman, Milio (2020)
   Detta arbete handlar om automatiseringen av ett befintligt ventilationslaboratorium för Högskolan på Åland. Syftet med ventilationsanläggningen är att verka som en simulator för ventilationsteknik. Arbetet beskrivs ...
  • Kan den låga åländska arbetslösheten förklaras med effektiv arbetsmarknadsmatchning? 

   de Oliveira, Heidi (2020)
   Detta arbete undersöker den åländska arbetsmarknadens matchningseffektivitet och vill belysa en del av det fenomen som den låga arbetslösheten på Åland är. Syftet med arbetet är att undersöka den åländska arbetsmarknaden ...
  • GDPR i praktiken 

   Kahrimanovic, Arnel; Mesic, Selma (2020)
   Till följd av den nya tekniska utvecklingen kom dataskyddsförordningen mer känd som GDPR. Regelverket togs i bruk den 25 maj 2018 med syfte att förstärka kontrollen för privatpersoners uppgifter eftersom EU inte längre ...
  • Energieffektivisering M/S Eckerö 

   Laine, Calle; Karlsson, Björn (2020)
   Syftet med detta arbete är att undersöka om det går att få ner bränsleförbrukningen genom att installera batteripaket och variabla frekvensomriktare ombord på passagerarfärjan M/S Eckerö. För att undersöka detta projekt ...