- Selaus syöttöajan mukaan Opinnäytetyöt

  • Ambulanssjuksköterskans upplevelse av prehospitala förlossningar 

   Roshult, Cecilia; Skogberg, Marie (2023)
   Bakgrund: Centralisering av förlossningsvården innebär fler prehospitala förlossningar. Detta väcker känslor som stress och hjälplöshet hos en ambulanssjuksköterska. Syftet med studien var att belysa ambulanssjuksköterskans ...
  • Autonoma fordon på Åland: en allmän litteraturstudie om mobilitet och framtida trafiksystem 

   Pärnänen, Robin; Pärnänen, Robin (2023)
   Det här examensarbetet utreder möjligheterna att införa autonoma fordon på Åland. Arbetet baserar sig på en allmän litteraturstudie i kombination med en intervju. Bakgrunden till arbetet är att undersöka behovet av nya ...
  • Simuleringsbaserat lärande inför traumalarm : en kvalitativ litteraturstudie 

   Granlund, Lara; Johansson, Matilda; Råstedt, Monika (2023)
   Bakgrund: På en akutmottagning är arbetstempot högt och traumateamet möter patienter med olika tillstånd som kan bli livshotande. Sjukskötare på akutmottagningar behöver vara trygga i sin yrkesroll samt ha och upprätthålla ...
  • Främjande av psykisk hälsa hos ungdomar - en litteraturstudie 

   Ocampo-Fajardo, Jelliffe; Shanturskovska, Gergana (2023)
   Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett av de största hälsoproblemen globalt. Bland ungdomar har psykisk ohälsa ökat de senaste åren. Det finns flera riskfaktorer som påverkar ungdomars psykiska hälsa. Dessa är sociala medier, ...
  • Närståendevårdares upplevelser av att vårda en person med demens: en litteraturstudie som identifierar transitionen 

   Hagström, Johanna; Nordlund, Johanna (2023)
   Förekomsten av demenssjukdom förväntas öka och närstående är de som i första hand möter stödbehovet. Progressionen av demenssjukdomen leder till ökad börda hos närståendevårdare, vilket påverkar deras psykiska hälsa. ...
  • Att nå en trygg hamn : en litteraturstudie om sjukskötarens kompetens att stödja patienter i krissituationer 

   Hellberg, Louise; Soininen, Milla (2023)
   Bakgrund: En kris är följden av en händelse som inverkar på livets gång, det är ett tillstånd som de flesta upplever. En kris påverkar såväl vuxna som barn och ger upphov till känslor såsom ilska, glädje, rädsla, sorg och ...
  • DESIGN OCH IMPLEMENTERING AV ETT FJÄRRVIKTMÄTNINGSSYSTEM 

   Wärnström, Anton (2023)
   Syftet med det här examensarbetet är att skapa en design- och implementera ett trådlöst viktövervakningssystem. Målet med systemet är att kunna övervaka viktdatan i realtid och analysera viktdatan över en tidsperiod.
  • Att färdas mellan längtan och lidande: kvinnors upplevelser av IVF-processen 

   Svahn, Anna; Hellström, Nathalie (2023)
   Bakgrund: Infertilitet är ett ökande problem i samhället och beror på diverse faktorer. Det är ungefär vart sjätte par som upplever infertilitet någon gång. Därmed har det blivit vanligare att använda IVF som ett ...
  • Covid-19-pandemin : Patienters psykiska upplevelser av isoleringsvård på sjukhus 

   Anne, Sundström; Sarah, Hägglund (2023)
   Bakgrund: Covid19 medförde svårigheter för samhället, människan och sjukvården. Patienter som insjuknar försätts i isoleringsvård, detta skapar psykiska upplevelser. Syfte: Att identifiera patienternas psykiska upplevelser ...
  • Att våga se: en litteraturstudie om kvinnor som utsätts för partnervåld 

   Nordas, Amanda; Bergqvist, Malin (2023)
   Bakgrund: Partnervåld är ett globalt samhällsproblem. Kvinnor är mer utsatta än män. Dessa kvinnor vårdas oftare än resten av populationen och sjukskötaren har en viktig roll i att vårda dessa kvinnor och förebygga ...
  • Faktorer som påverkar en planerad organisationsförändring 

   Haqués, Linnea; Forselius, Nellie (2023)
   Syftet med vårt examensarbete är att undersöka de faktorer som påverkar en planerad organisationsförändring. Under examensarbetet kommer vi att gå igenom hur faktorerna utbildning, kommunikation, motivation och ...
  • Folkhögskolans roll i samhället: den unika gruppdynamiken 

   Bergens, Belinda Rose (2023)
   Examensarbetet beskriver hur folkhögskolans påverkan gör en skillnad i samhället. Det finns olika faktorer att ta upp när det kommer till folkhögskolans verksamhet, däremot kommer examensarbetets inriktning att vara ...
  • Development of a Serverless RESTful API 

   Hagelberg, Thomas (2023)
   The purpose of this thesis is to illustrate the development process of a new serverless RESTful API for managing document-related privileges. The API is hosted in the AWS ecosystem, and based on the serverless compute ...
  • Teknologi inom turismbranschen 

   Schild, Emilia (2023)
   I mitt examensarbete skriver jag om teknologins inverkan på turismbranschen. I arbetet avgränsar jag mig till teknologierna VR, AR och robotar. Syftet med mitt arbete är att ta reda på hur teknologierna VR, AR och ...
  • Lazarus: en digital gravbok 

   Björkman, Erik (2023)
   Det här projektet är ett samarbete med Norra Ålands församling där jag utvecklar en applikation som de kan använda för att hantera sina uppgifter om begravda människor. Målet med applikationen är att det ska finnas en ...
  • Kan en arbetsgivare påverka arbetstagarnas arbetsförmåga?: en medarbetarundersökning 

   Nouwen, Els (2023)
   Arbetet har som syfte att redogöra för hur en specifik åländsk arbetsgivare förhåller sig till begreppet arbetsförmåga, samt hur medarbetarna uppfattar detta. Arbetet avhandlar också på vilket sätt denna arbetsgivare ...
  • Aktiebolag i Finland och Brasilien: att starta ett aktiebolag 

   Hykkyrä, Malin; Andersson, Priscilla (2023)
   Syftet med det här examensarbetet är att se hur man går tillväga för att starta ett aktiebolag och beskattningen av aktiebolag i Finland och Brasilien. Undersökningen går ut på att jämföra ländernas definition av aktiebolag ...
  • Visionen om Chop Up: hitta problemet för lösningen - att bekräfta ett behov och skapa ett värdeerbjudande 

   Mattsson, Jack; Bergström, Jonathan (2023)
   Det här arbetet har sin grund i en affärsidé för ett fiktivt startup bolag kallat Chop Up som bearbetar lokalt producerade grödor för försäljning till lokala restauranger och storkök. Arbetet kretsar kring att undersöka ...
  • Optimering av driftprofil M/S Viking Grace 

   Westerberg, Andreas; Linte, Gheorge; Sjölund, Lars (2023)
   Syftet med detta examensarbete är att undersöka möjligheten för att minska bränsleförbrukningen på M/S Viking Grace och räkna ut eventuella besparingar. Resultatet baseras på datainsamling, beräkningar och analys av ...
  • Hållbarhet inom IT-sektorn 

   Sjöberg, Filip (2023)
   I mitt examensarbete kommer jag att utforska IT-sektorns miljöpåverkan med fokus på molntjänster. Problemet är den konsumtion av el och vatten som dessa medför. Jag kommer även utforska vad företag gör för att minimera sin ...