- Selaus julkaisuajan mukaan Opinnäytetyöt

  • Hub Turku Liiketoimintasuunnitelma 

   Janhonen, Minna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2001)
   Hub Turku Liiketoimintasuunnitelma kiteyttää Turkuun 2012 suunnitteilla olevan yrittäjä yhteisön toimenkuvan ja liikeidean. Liiketoimintasuunnitelman teko on tutustuttanut muun muassa Varsinais- Suomen alueen mahdollisiin ...
  • Latvahukkapuun hyödyntäminen energiapuuksi koneelliseen puunkorjuuseen integroituna männikön ensiharvennuksella 

   Vesisenaho, Tero; Niemi, Marjo; Wickstrand, Heidi; Vääräsmäki, Markku (10 / 2002)
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Saarijärven metsänhoitoyhdistyksen alueelta energiapuuksi hankittavissa olevan, toistaiseksi hyödyntämättömän latvahukkapuun määrä ja hankintakustannukset koneellisesti korjattavilta ...
  • Latvahukkapuun hyödyntäminen energiapuuksi koneelliseen puunkorjuuseen integroituna varttuneen männikön harvennuksessa 

   Vesisenaho, Tero (10 / 2002)
   Tutkimuksessa tarkastellaan Saarijärven metsänhoitoyhdistyksen alueelta energiapuuksi hankittavissa olevan, toistaiseksi hyödyntämättömän latvahukkapuun määrää ja hankintakustannuksia koneellisesti korjattavilta männiköiden ...
  • ISS Suomi Oy:n toiminnan kehittäminen 

   Kylmälahti, Piia (Jyväskylän ammattikorkeakouluJAMK University of Applied Sciences, 2003)
   Työn tarkoituksena oli muodostaa ISS Suomi Oy:nperusasiakkaista asiakasryppäitä, joiden asiakaspalvelu siirretään ISS Suomi Oy:n tytäryhtiön franchising -yrittäjille. Työ tehtiin ISSSuomi Oy:n toimeksiantona ja yhteistyössä ...
  • Pilkkeen keinokuivauksen vaihtoehdot kaupallisessa pilketuotannossa 

   Vääräsmäki, Markku (05 / 2003)
   Työssä on tarkasteltu olemassa olevia ratkaisuja pilkkeen keinokuivaukseen. Tällä hetkellä Suomessa ei ole kovin paljon pilkeyrittäjiä, jotka käyttävät keinokuivausta pilkkeen kuivaamisessa. Pilkkeen tuotannossa ongelma ...
  • Kaupallisen pilketuotannon vaihtoehdot 

   Vääräsmäki, Markku (08.09.2003)
   Työn tilaajana oli Pohjoisen Keski-Suomen bioenergiaverkoston kehittämishanke. Tavoitteena työssä oli selvittää pilkotun polttopuun eli pilkkeen tuotantoketju ja sen vaiheet kaupallisessa tuotannossa. Tutkimus rajattiin ...
  • Kantomurskeen käytettävyys Saarijärven Kaukolämpö Oy:n leijupetikattilassa 

   Tanskanen, Heidi (12 / 2003)
   Työssä kokeiltiin kantomurskeen käytettävyyttä Saarijärven Kaukolämpö Oy:n 4,5 MW:n leijupetikattilassa. Kantomurske paloi kattilassa hyvin, muttei soveltunut sellaisenaan laitoksen kuljettimille pitkien puutikkujen suuren ...
  • Vapon turvepelletin käyttökoe Saarijärven Kaukolämpö Oy:llä 

   Siivola, Johanna (05 / 2004)
   Käyttökokeen tarkoituksena oli selvittää Vapon turvepelletin käyttömahdollisuuksia kosteiden polttoaineiden (mm. kuoren ja purun) seassa nostamassa palamislämpötilaa, vähentämässä tehon vaihtelua, ja sitä kautta nostamassa ...
  • Paikalliseen PK-yrittäjyyteen pohjautuvat energiapuun hankintamallit kunnostusojitusalueilla 

   Rahikainen, Okko; Vesisenaho, Tero (06 / 2004)
   Työssä tutkittiin kahta erilaista kevyttä koneketjua kunnostusojitukseen tulevan suoalueen yhdistetyssä aines- ja energiapuun harvennuksessa.
  • Nuoren metsän koneellisen puunkorjuun vaihtoehdot 

   Vesisenaho, Tero; Tuikkanen, Jari (06 / 2004)
   Tämä hankeraportti liittyy Keski-Suomen Metsäenergia II –projektin ’nuorten metsien energiapuun korjuumenetelmien vertaileva tutkimus ja demonstrointi’ –osioon, jonka tavoitteena on selvittää valittujen pienpuun tuotantoketjujen ...
  • Biomassapohjaiset mikro-CHP-tekniikat 

   Hintikka, Johannes (07 / 2004)
  • Peruskoululaisten mielikuvia puhtaanapitoalasta 

   Lehtinen, Ville (Jyväskylän ammattikorkeakouluJAMK University of Applied Sciences, 2005)
   Työn tavoitteenaoli selvittää Joensuun ja sen lähinkuntien peruskoulun ylä-astelaisten mielikuvia puhtaanapitoalasta ja toimitilahuoltajan työstä. Työ liittyi opetushallituksen tammikuussa 2003 käynnistämään projektiin, ...
  • Puhdistuspalveluala - vetovoimaisuutta mielikuvista 

   Hämäläinen, Petri; Parkman, Jari-Pekka (Jyväskylän ammattikorkeakouluJAMK University of Applied Sciences, 2005)
   Kehittämishankkeen tavoitteena oli etsiä toimintamalleja puhdistuspalvelualan kiinnostavuuden lisäämiseksi. Selvitimme, miksi puhdistuspalvelualan perustutkinto ei kiinnostanuoria ja onko jotain tehtävissä alan koulutuksen ...
  • Intranet : virtuaalinen orientaatioperusta 

   Räsämäki, Pasi (Jyväskylän ammattikorkeakouluJAMK University of Applied Sciences, 2005)
   Yksi tapa ymmärtää Internetiä mediana on käyttää sitä jatkuvasti hyödykseen. Omalta Av-viestinnän osastoltani on tähän saakka puuttunut työkalu jollaopiskelijat pysyisivät paremmin ajan tasalla opintoihinsa liittyvistä ...
  • "Yhdessä lapsen parhaaksi" : päivähoito lastensuojeluntukitoimenpiteenä -hankkeen väliarviointi ja kehittämisehdotukset hankkeen uudelleen suuntaamiseksi 

   Teppo, Anne (Jyväskylän ammattikorkeakouluJAMK University of Applied Sciences, 2005)
   Nykyään lapsiperheiden kasautuneet ja yhä moninaisemmat ongelmat edellyttävät työntekijöiltä moniammatillista yhteistyötä. Päivähoidon ja perhesosiaalityön yhteistyön kehittämiseksi Espoonlahden alueella on meneillään ...
  • "Käsikopelolla" : tutkimus sokean naisen seksuaalisesta kehityksestä 

   Minkkinen, Päivi (Jyväskylän ammattikorkeakouluJAMK University of Applied Sciences, 2005)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella syntymästään sokean naisen seksuaalista kehittymistä sekä selvittää, onko siitä löydettävissä tekijöitä, joita näkövammaisten,erityisesti lasten ja nuorten parissa työskentelevät ...
  • Täydennyskoulutuksen merkitys seksuaaliterveyden edistämiselle ja ammatilliselle kasvulle 

   Ratia, Tarja (Jyväskylän ammattikorkeakouluJAMK University of Applied Sciences, 2005)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tarkastella seksuaalikasvattaja- ja seksuaalineuvojakoulutukseen osallistujien kokemuksia täydennyskoulutuksen merkityksestä seksuaaliterveyden edistämisen osaamisen kehittymiselle ja ...
  • Transvestisuus perheessä 

   Leinonen, Eeva-Kaisa (Jyväskylän ammattikorkeakouluJAMK University of Applied Sciences, 2005)
   Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan transvestisuuteen liittyviä näkemyksiä ja kokemuksia perheessä ja osana vanhemmuutta. Tutkimus toteutettiin laadullisin menetelmin. Aineisto kerättiin kahdessa vaiheessa. Pääaineisto ...
  • Ilmasotakoulun tutkimus- ja kehittämisosaston toimintamalli 

   Penttinen, Riitta (Jyväskylän ammattikorkeakouluJAMK University of Applied Sciences, 2005)
   Ilmasotakoulu organisoitiinuudelleen vuoden 2005 alussa, jolloin koulutuksen kehittäminen eriytettiin omaan yksikköönsä tutkimus- ja kehittämisosastolle (T&K-osasto). Samalla määritettiin osaston yleiset tavoitteet. Osaston ...