- Selaus julkaisuajan mukaan Laurea-ammattikorkeakoulu

  • Designing a Digital Service Concept for a Professional Business Service - Case Työeläkelakipalvelu 

   Nyyssönen, Sofia (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2004)
   The main purpose of the thesis is to study the design of a digital service concept for a professional service organization that provides business services. The Finnish Centre for Pensions is used as the case organization. ...
  • Tulitöiden paloturvallisuuden kehittäminen öljynjalostamolla 

   Salo, Marko (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2005)
   This study covers a practical development project based on real-life needs, designed to review current ‘hot work’ practices in use in the process areas and tank farms of Neste Oil Corporation’s refinery at Porvoo in Finland ...
  • Työturvallisuus Salon seudun terveyskeskuksen päivystysvastaanotolla hoitohenkilökunnan kokemana 

   Vähämäki, Anne (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2005)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on ollut tutkia Salon seudun terveyskeskuksen päivystysvastaanoton hoitohenkilökunnan kokemusta omasta työturvallisuudestaan ja siihen liittyvästä turvattomuuden tunteesta. Tutkimuksen ...
  • Asuntomessujen turvallisuussuunnitelman laatiminen 

   Haikonen, Juhapekka (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2005)
   Asuntomessut on Suomen suurin vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma. Asuntomessujen keskimääräinen kävijämäärä on vuosien varrella vakiintunut noin 150 000:n vieraaseen. Yleisötapahtumaa varten järjestäjän on laadittava ...
  • Yhdistyksen turvallisuusasiakirjan laatiminen 

   Pasi, Nuutinen (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2005)
   This thesis is functional and associated with working life. The purpose of the thesis was to plan and to produce a security document for the needs of Suomen Latu association. The completed security document compiles the ...
  • Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan kuntien hyvinvointipalveluiden ostopalvelukäytännöt 

   Räsänen, Riitta
   Laurea Julkaisut B7 (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2005)
   Tämä julkaisu on Leppävaaran Laurean Liiketalouden koulutusohjelman opiskelijan Riitta Räsäsen opinnäytetyönään tekemä tutkimus Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan kuntien hyvinvointipalvelujen ostopalvelukäytännöistä. Tutkimus ...
  • Ideasta toteutukseen : verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta 

   Mänty, Irma; Nissinen, Pasi
   Laurea Julkaisut C9 (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2005)
   Verkko-opetuksen toteuttaminen edellyttää tietoa, taitoja ja uusien toimintatapojen omaksumista. Julkaisussa annetaan eväitä opettajien kouluttamiseen sekä esitellään Laurean verkko-opetuksen suunnittelun ja hallinnan ...
  • From idea to implementation : planning and andministration of online learning 

   Mänty, Irma; Nissinen, Pasi
   Laurea Julkaisut C10 (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2005)
   The implementation of online learning requires know-how, skills and the assimilation of new work methods. This publication provides guidelines for teacher training and introduces Laurea’s model for the planning and ...
  • PROFESSIONALISATION OF NURSING IN ENGLAND AND SPAIN: A Comparative Study 

   Camaño-Puig, Ramón (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2005)
   The publication of this book is the result of the close collaboration,both in terms of research as well as in students and faculty exchanges that has existed for a long time between Laurea Polytechnic, in Finland, and the ...
  • Tutkiva oppiminen integratiivisissa oppimisympäristöissä, BarLaurea ja REDLabs 

   Fränti, Maarit; Pirinen, Rauno (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2005)
   Ammattikorkeakoulutuksen kehittäminen on haastava ja moniulotteinen tehtävä. Uuden ammattikorkeakoululain mukaan kokonaistehtävään sisältyy kolme keskeistä tehtävää: opetus, tutkimus- ja kehitystyö sekä aluekehitystyö. ...
  • Yhteisöturvallisuus 

   Peltonen, Jere (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2005)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on haastaa organisaatioiden turvallisuusasioiden hoitamista koskeva perinteinen yritysturvallisuuspainotteinen ajattelu. Tavoitteena on esittää erilaisten yhteisöjen toimintaan sovellettavissa ...
  • Kiinteistöturvallisuuden sanastohanke : termi-inventaario 

   Kulonen, Lauri (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2005)
   The objective of this thesis is to further special language in premises security to be made more uniform and give viewpoints how to apply terminological theory to the premises security. The purpose is to prepare a term ...
  • Turvallisuusjohtamisen integrointi tasapainotettuun arviointiin : näkökulma tasapainotettuun turvallisuusjohtamiseen 

   Viljamaa, Janne (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2006)
   Suurimmassa osassa suomalaisista yrityksistä turvallisuus nähdään yhtenä yritystoi-mintaa tukevana toimintona. Monet turvallisuusasiantuntijat puhuvat siitä, kuinka tur-vallisuus ja erityisesti turvallisuusjohtaminen tulisi ...
  • Varusmiesyksikön evakuointiharjoitus rakennusta uhkaavassa tulipalotilanteessa 

   Kelo, Jarno (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää varusmieskoulutusta antavan perusyksikön palo- ja pelastuskoulutuksen varusmiehille antamia valmiuksia toimia rakennusta uhkaavassa tulipalotilanteessa. Oppinäytetyön ...
  • Oviympäristö rakennusurakassa 

   Heiniö, Heidi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2006)
   Oviympäristön urakointiin liittyy useita toimijoita ja järjestelmiä. Mikäli rakentaminen aloitetaan puutteellisilla suunnitelmilla, on kustannuksia runsaasti lisäävien lisä- ja muutostöiden todennäköisyys suuri. Urakoiden ...
  • Standardityökalu turvasuojaukseen 

   Haapamäki, Katja (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen ja työelämälähtöinen turvasuojaukseen liittyvä kehittämishanke. Hankkeen tavoitteena oli luoda turvasuojausta koskevien standardien koulutusmateriaalia, jota voitaisiin hyödyntää ...
  • Puhevammaisten tulkkipalvelun laatu : Käyttäjän ääni kuuluville 

   DeTienne, Saara; Haikara, Pirjo (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena on tutkia, millaisia kokemuksia ja toivomuksia puhevammaisilla henkilöillä itsellään on puhevammaisten tulkkipalvelun laadusta. Tavoitteenamme on lisäksi löytää vastauksia siihen, kuinka ...
  • KOTOSA : Kotona asumisen tukeminen osaamista levittämällä 

   Hägg, Tina; Heinonen, Tuula; Niiniö, Hannele (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2006)
   KOTOSA-hankkeen tavoitteena on ollut kotihoidon asiakkaiden kotona asumisen mahdollistaminen kotihoidon henkilökunnan osaamista syventämällä ja laajentamalla. KOTOSA-hankkeessa on tavoiteltu myös työelämän ja koulutuksen ...
  • Ulkoasiainhallinnon henkilöstön turvallisuuskoulutuksen tarve 

   Tammi, Päivi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mistä aiheista ulkoasiainhallinnon henkilöstö omien näkemystensä mukaan tarvitsee turvallisuuskoulutusta. Lisäksi tutkimuksen avulla haluttiin hahmottaa henkilöstön ...
  • Laurea-ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman työn arviointi 

   Auvinen, Pekka; Mäkelä, Jarmo; Peisa, Seppo (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2006)
   Laurea-ammattikorkeakoulun opetusssuunnitelmatyön arviointi on Helia Ammatillisen opettajakorkeakoulun toteuttaman opetussuunnitelmaprosessin väliarvioinnin raportti. Raportti arvioi Laurea-ammattikorkeakoulun mittavaa ...