Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu) - Selaus nimekkeen mukaan

Viitteet 3505-3524 / 5201

  • Pylväiden työstöaseman modernisointi 

   Suutarinen, Jussi (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa Iivari Mononen Oy:n Höljäkän yksikön pylväiden työstöaseman modernisointitarpeet ja tehdä niiden toteuttamiseksi vaadittavat mekaniikkasuunnitelmat. Tavoitteena oli parantaa ...
  • Pylvässorvin modernisointi 

   Ilkko, Antti (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Tiivistelmä Opinnäytetyön tavoitteena oli modernisoida pylvässorvi, jota käytetään puupylväiden valmistukseen. Työllä haettiin kasvua tuotannon tehokkuuteen, pyrittiin pienentämään korjaavan kunnossapidon tarvetta ja ...
  • Pyrolyysilaitoksen ennakkohuoltojen ja kunnonvalvonnan kehittäminen 

   Mähönen, Simo (2019)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää pyrolyysiöljylaitoksen nykyisiä ennakkohuoltoja ja kunnonvalvontaa toimivammaksi kokonaisuudeksi. Toimeksianto tuli Maintpartner Oy:ltä, jolle ennakkohuolto-ohjelman päivitys tuli ...
  • Pyrolyysilaitteiston suunnittelu ja toteutus 

   Tukiainen, Olli; Nisula, Otto (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa laitteisto, jolla voidaan havainnollistaa pyrolyysiprosessia opetuskäytössä. Tavoitteena oli tehdä laitteisto, joka on helppokäyttöinen, havainnollinen ja ...
  • Pystyakselituulivoimalan suunnittelu 

   Kankkunen, Samuli (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on suunnitella pystyakselituulivoimala, jota käytetään apuna Suhmuran Metalli Ky:n hallin lämmityksessä. Voimala pystytetään tehtaan takana olevien peltojen keskelle myöhemmin tänä vuonna. ...
  • Pysäköinnin Vaikutukset Klariksentie Kolmosen Työmaalla 

   Peltoniemi, Jussi (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia pysäköinnin sijoittelun vaikutuksia Klariksentie 3 kohteessa. Aluksi työssä selvitettiin Klariksentie 3:lle rakennetun maanalaisen parkkihallin lähtökohtia niin arkkitehti- ja ...
  • Python ja Django webkehityksessä 

   Portimo, Henri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Opinnäytetyössä tarkastellaan Pythonia ja Djangoa web-sovelluskehityksessä Linux-käyttöjärjestelmällä. Työn tavoitteena on selvittää Pythonin, Djangon ja Linuxin käyttöä aloittelevan käyttäjän näkökulmasta sekä löytää etuja ...
  • PYÖREÄN PÖYDÄN SENIORIT – PÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMINEN KOTONA ASUVILLE IKÄIHMISILLE 

   Vihervuori, Jutta; Pehkonen, Sari (2019)
   Ikääntyvien määrä kasvaa koko ajan ja yhä useampi heistä asuu itsenäisesti kotihoidon tukemana. Tämä luo kehittämistarvetta palvelujärjestelmään ja palveluihin, joiden tulee tukea ja turvata mahdollisimman terve ja ...
  • Pyöröhirsihuvilan sisustussuunnitelma 

   Korkalainen, Anna (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön aiheena on sisustussuunnitelma pyöröhirsihuvilaan. Aluksi raportissa selvitetään lähtökohdat kohteesta, esimerkiksi millaisesta kohteesta on kyse ja missä se sijaitsee. Alkukartoituksessa käydään läpi ...
  • Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden sosiaaliohjaus 

   Kukkonen, Hanne; Leppänen, Sanna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaista päihde- ja mielenterveys-asiakkaiden sosiaaliohjauksen tulisi olla uuden sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaan. Tämä on ajankohtainen aihe, koska päihde- ja ...
  • Päihdeasennekartoituslomakkeen kehittäminen Joensuun vastaanottokodille 

   Hartikainen, Terhi; Martikainen, Mirva (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää päihdeasennekartoituslomake vastaanottokotiin sijoitetuille nuorille. Toimeksiantajana oli Joensuun kaupungin vastaanottokoti. Opinnäytetyö oli toiminnallinen ja tuotoksena ...
  • Päihdehoitotyö perusterveydenhuollossa : Joensuun kaupungin alueen aluesairaanhoitajien näkemyksiä päihdehoitotyön käytännöistä 

   Karvinen, Laura; Karttunen, Laura (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Päihdeongelmien kasvu ja päihdyttävien aineiden laaja kirjo aiheuttavat paineita ennaltaehkäisevän työn lisäämiseen ja moniammatillisen yhteistyön sekä palvelurakenteen kehittämiseen. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli ...
  • Päihdekuntoutujien kokemuksia päihdepalveluista 

   Kosonen, Hannele; Hokkanen, Eveliina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää toimeksiantajan, Kuntoutusyksikkö MiunElämä Oy:n, toimintaa. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää toistuvasti palveluihin hakeutuvien päihdekuntoutujien kokemuksia ja ajatuksia ...
  • Päihdekuntoutujien ohjaus osana hoitotyötä: ratsastusvaelluksen järjestäminen päihdekuntoutujille 

   Kerkkänen, Maisa; Mertanen, Jonna-Mari; Turunen, Iina (2019)
   Ohjaus hoitotyössä perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöön, ammattietiik-kaan, erilaisiin toimintaa ohjaaviin laatu- ja hoitosuosituksiin sekä terveys- ja hyvinvointi-ohjelmiin. Laki määrää, että asiakkaalle ...
  • Päihdemuistisairaan hoitotyö - Opas uuden työntekijän perehdyttämiseksi 

   Parjanen, Ville; Kekkonen, Topias (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Alkoholin käyttäminen ikääntyneiden keskuudessa on ollut jatkuvassa kasvussa. Tämä on aiheuttanut sen, että yhä useampi ikääntynyt sairastuu alkoholin aiheuttamaan muistisairauteen. Alkoholin takia muistisairastuneet ...
  • Päihdepotilaan tunnistaminen päivystyksessä : Oppimateriaalia sairaanhoitajaopiskelijoille täydentäviin opintoihin 

   Laitinen, Karoliina; Vallius, Päivi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Päihteet ovat yhä kasvava ongelma Suomessa ja sen vuoksi myös terveydenhuollossa. Päihteiden käyttäjän tunnistaminen voi olla hankalaa kokeneellekin sairaanhoitajalle. Päihteiden käytön tunnistaminen on tärkeää oikean ...
  • Päihderiippuvaisen hoitoonohjaus : Palveluiden esite Siun soten Päihdepalvelukeskukselle 

   Westman, Aleksi; Nylander, Henri (2020)
   Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen teettämien tutkimusten mukaan suomalaisten alkoholinkäyttö on vähentynyt viime vuosina, mutta huumeiden käyttö ja kokeilu ovat yleistyneet. Päihderiippuvuus syntyy käyttäjälle useiden ...
  • PÄIHDETYÖ – esite päihdetyöstä sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille ja työyhteisöille 

   Holopainen, Mervi (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Päihteet ja päihdetyö ovat aina ajankohtainen aihe suomalaisessa yhteiskunnassa. Päihteiden käyttöön liittyvät haitat ovat yhteiskunnallisesti mittavia ja ne ovat kansataloudellisesti ja – terveydellisesti suuri ongelma. ...
  • Päihdetyön kehittäminen työpajatoiminnassa ja etsivässä nuorisotyössä 

   Korhonen, Jenna (2020)
   Nuorten päihteiden käyttö on viime vuosina lisääntynyt, joten nuorten kanssa toimivien tahojen päihdetyön osaamisen kehittäminen on tärkeää muuttuvan tilanteen hallitsemiseksi. Opinnäytetyön tavoitteena oli vahvistaa ...
  • Päihdetyön verkostoitujien työryhmän osaamisen vahvistaminen ja jakaminen 

   Stenberg, Irmeli (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä on Suomessa muuttumassa muun muassa kuntarakenneuudistuksen myötä. Julkisessa keskustelussa on esillä huoli siitä, miten tulevaisuudessa pystytään tuottamaan riittävät ...