- Selaus syöttöajan mukaan Karelia-ammattikorkeakoulu

  • 5S:n käyttöönotto käyttäjäkunnossapidossa 

   Pihlapuro, Olli (2023)
   Stora Enso Oyj:n Enocellin tehtaan puuosastolla otettiin 5S-menetelmä käyttöön tuotantotilojen selkeyden, työturvallisuuden ja viihtyisyyden parantamiseksi. Työssä tutkittiin, miten toimintamalli siisteyden ja järjestyksen ...
  • Perehdytysopas Imatran Kylpylään 

   Muukkonen, Anni (2023)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda uusi perehdytysopas Imatran Kylpylän hotellin vas-taanottoon. Sähköisen perehdytysoppaan avulla voidaan helpommin perehdyttää uusia työntekijöitä vastaanottotyöhön. Perehdytysopas ...
  • Visuaalisen zinen luomisprosessi 

   Kervinen, Katja; Mankinen, Saana (2023)
   Vastaamme opinnäytetyössä kysymyksiin: Millainen on visuaaliseen ilmaisuun painottuvan zinen luomisprosessi? Millaisia työkaluja visuaalisen zinen luomiseen tarvitaan? Julkaisemme Adobe InDesignilla taitetun zinen digitaalisena ...
  • Vähähiiliset teräsbetonirakenteet 

   Karttunen, Soile (2023)
   Rakentaminen ja rakennukset tuottavat kolmanneksen Suomen hiilidioksidipäästöistä, joita pyritään hillitsemään vuoden 2025 alusta voimaan tulevalla rakentamislailla. Vähähiiliset materiaalit ovat olennainen osa ...
  • Advancing sustainable fashion, collaboration between retailers and clothing brands 

   Aatamila, Lauri (2023)
   The commissioning company for this thesis was the Finnish clothing retailer Kekäle Oy. Kekäle sells clothing for kids, women and men and it has a strong vision and desire to make a positive impact regarding sustainability ...
  • Palvelutuotteen laadun mittarin testaus 

   Taponen, Jarkko (2023)
   Tutkimuksen tavoitteena oli testata Yritys X:n pyynnöstä heidän käyttöönsä soveliasta palvelunlaadun mittaria sekä samalla koostaa tietoa palvelunlaadun mittaamisesta. Yritys X:llä ei ole ollut käytössä tarkoituksenmukaista ...
  • Parkinson-potilaiden tasapainon edistäminen – systemaattinen kirjallisuuskatsaus 

   Koponen, Susa; Hämäläinen, Milla (2023)
   Parkinsonin tauti on yleinen, neurologisesti etenevä sairaus, joka lisää merkittävästi kaatumisriskiä. Parkinsonin taudissa tasapaino- ja asennonsäätelyjärjestelmä rappeutuvat etenevästi, jolloin tasapainon harjoittamisen ...
  • Yksilön ammatillisen itsetunnon kehittäminen organisaatiossa 

   Turunen, Marjo (2023)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia yksilön ammatillisen itsetunnon kokemusta ja sen kehittämistä organisaatiossa. Tavoite oli selvittää, kuinka työntekijöiden hyvä tai heikentynyt ammatillinen itsetunto näkyy työyhteisön ...
  • Analysis of Limbic® Types in Finnish Company X Compared to Germany 

   Kähkönen, Jasu (2023)
   This thesis examines Finnish Company X’s new marketing tool, Limbic®, that could be used to divide its customer base into seven more defined groups. The necessity for this research came from the want to implement the same ...
  • Terveyttä taiteesta - taide- ja kulttuuritoiminta ikääntyneen terveyden tukena 

   Timonen, Jimi (2023)
   Taide- ja kulttuuritoiminnan harrastamisella kuten musisoinnilla, tanssilla, visuaalisilla taiteilla ja teatterilla on havaittu olevan lukuisia terveyden ja hyvinvoinnin kannalta edullisia vaikutuksia ikääntyneille. Toiminnan ...
  • Hedelmällisyyteen vaikuttavia tekijöitä – Teams-koulutus terveydenhoitajille 

   Hyttinen, Norja; Penttinen, Elina (2023)
   Nuoret saavat usein tietoa seksistä ja raskauden ehkäisystä, mutta hedelmällisyydestä kerrotaan heille liian vähän. Tutkimusten mukaan nuorten hedelmällisyystietoisuus on heikkoa, eikä esimerkiksi iän tuomia vaikutuksia ...
  • Työhyvinvointi organisaation menestystekijänä 

   Räsänen, Soile (2023)
   Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan työhyvinvointia osana organisaation toimintaa. Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, mitä työhyvinvoinnilla tarkoitetaan, mitkä asiat siihen vaikuttavat sekä antaa konkreettisia ...
  • Vinkkejä arkiliikunnan lisäämiseen: esite Joensuun Nuorisoverstas ry:lle 

   Tanskanen, Kiia; Valtonen, Jutta (2023)
   Liikkumattomuus ja istuminen ovat lisääntyneet viime aikoina huomattavasti. Arkiliikunnan määrä on vähentynyt, työ on usein fyysisesti kevyttä sekä vapaa-ajalla istutaan paljon. Suomalaiset istuvatkin keskimäärin noin ...
  • Palkka-aineiston oikeellisuuden parantaminen sisäisen viestinnän tehostamisella 

   Lyytikäinen, Matilda (2023)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia erään suomalaisen kaupan alan konserniyhtiön palkka-aineiston ja palkkasaatteiden oikeellisuutta sekä niissä esiintyvien virheiden syitä. Opinnäytetyön tutkimus kohdistui ...
  • Varhainen puuttuminen tyttöjen ympärileikkaukseen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa 

   Pippola, Elina; Pääkkönen, Anni (2023)
   Ympärileikkauksesta ei ole terveydellisiä hyötyjä. Se voi aiheuttaa vakavia verenvuotoja, virtsaamisongelmia, infektioita sekä synnytyskomplikaatioita. Se lisää myös vastasyntyneiden kuoleman riskiä. Naisen ympärileikkauksesta ...
  • Elämys luonnosta keskellä kaupunkia: perheiden kokemuksia Sinkkolan kotieläinpihasta 

   Hyle, Kati (2023)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää lapsiperheiden kokemuksia Sinkkolan kotieläinpihasta. Opinnäytetyössä haluttiin selvittää, mistä perheet ovat saaneet tiedon Sinkkolasta, kuinka tuttu Sinkkola on ja minkälaisia ...
  • Joensuun Virran tapahtumien markkinointi 

   Nuutinen, Tuuli (2023)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli koota yhtenäinen kokonaisuus Joensuun Virran tapahtumien markkinoinnista. Opinnäytetyö on tehty toimeksiantona Joensuun Kaupunkikeskustayhdistys Virralle. Tavoitteena oli selvittää ...
  • Neuvolaikäisten suunterveys: opas SPR:n Joensuun vastaanottokeskuksen asiakkaille 

   Hyökki, Liisa; Tuunanen, Suvi (2023)
   Suunterveyden tottumukset omaksutaan jo lapsuudessa, mitkä mahdollistaa suun ja hampaiden terveenä pysymisen. Vanhemmilla on vastuu neuvolaikäisten suun hoidosta ja siihen totuttamisesta. Päivittäinen suunhoito ja terveelliset ...
  • Vanhempien mielenterveyshäiriöiden tunnistaminen: posteri alakouluokäisille lapsille 

   Leppäkangas, Milla; Vesterinen, Milja (2023)
   Mielenterveyden häiriötä käytetään yleisnimityksenä erilaisille psykiatrisille häiriöille. Mielenterveyden häiriöihin liittyy merkittäviä psyykkisiä oireita, joihin puolestaan liittyy kärsimystä ja haittaa. Mielenterveyden ...
  • Kuuman huomioiminen katto- ja mastotyössä: opas mobiiliasentajille 

   Tuomaala, Maria (2023)
   Kuuma sää on terveysriski, jolle altistutaan monissa ulkotöissä. Kuumuus kuormittaa ihmisen sydän- ja verenkiertoelimistöä sekä heikentää elimistön neste- ja suolatasapainoa. Terveysriskejä lisää fyysisesti raskas työ ...