Högskolan på Åland: viimeistä lisäystä

Viitteet 1-15 / 167

  • Organisationsförändringar : Från flera små skolor till en central myndighet 

   Bergman, Maria; Råstedt, Susann (2020)
   Vårt examensarbete är en undersökning om organisationsförändringen inom Ålands Gymnasium hösten 2011, då 6 gymnasieskolor blev en myndighet. Huvudsyftet med vårt arbete är att från ledarskapets perspektiv se hur det ...
  • Intern kommunikation : Att leda och kommunicera på distans i ett mikroföretag 

   Danielsson, Emma; de Mander, Josefine (2020)
   Intern kommunikation och ledarskap har en betydande roll för att skapa en effektiv verksamhet. Kommunikationen och ledarskapet ser annorlunda ut på distans då det inte finns möjlighet till fysiska träffar. Detta är en ...
  • Webbaserade formulär för Ålands Landskapsregering 

   Petra, Ådjers (2019)
   En redogörelse över mitt arbete med att skapa digitala webbaserade formulär för Plan- och Bygglagsingenjören på Allmänna avdelningen vid Ålands landskapsregeringen. En genomgång av projektets olika delar, planeringen av ...
  • Hur fungerar befälspraktiken egentligen? : En studie av mål, styrmedel och utfall 

   Calmfors, Erik (2019)
   Detta examensarbete handlar om den handledda ombordpraktik på minst 360 dagar som krävs för att bli styrman på handelsfartyg i internationell fart. Uppsatsen undersöker i vilken utsträckning praktikens mål stämmer med ...
  • Vilka är EMSA? : Europakommissionens ögon 

   Eneroth, Anton (2019)
   EU-kommission har givit European Maritime Safety Agency (EMSA) uppdraget att kontrollera att länderna inom EU införlivar och efterföljer internationell lagstiftning. Till sitt förfogande har EMSA bland annat olika typer ...
  • Att skapa en lärande organisation : En fallstudie 

   Bertell, Amanda (2019)
   En organisation lär sig genom förmågan hos dess medlemmar, alla medlemmar inom en organisation kan lära sig. Organisatoriskt lärande är inte summan av allt som dess medlemmar har kunskap om, snarare dess gemensamma förmåga ...
  • Den ekonomiska betydelsen av ett strategiskt HR-arbete 

   Himmelroos, Ida; Lindholm, Pia (2019)
   Det finns idag en ökande nyfikenhet och intresse av att strategiskt arbeta kring Human Resource och ekonomiska resultat i organisationen. Här vill vi undersöka om och hur ett gynnsamt HR-arbete genererar positiva ekonomiska ...
  • Modernisering av schemaläggare för batchjobb 

   Backas, Conny; Norrsjö, Mikael (2019)
   Syftet med examensarbetet var att på begäran av uppdragsgivaren modernisera en modul i deras system till en REST-tjänst med vilken resten av systemet skulle kunna kommunicera med genom HTTP-kommunikation. Modulens ansvarsområde ...
  • Autonomt bevattningssystem 

   Karlberg, Jonatan (2019)
   Detta arbete beskriver konstruktionen och designen såväl hårdvaru- som mjukvarumässigt för ett autonomt bevattningssystem ämnat för växter. Genom att använda sig av olika sensorer kan systemets huvudenhet få en generell ...
  • Web Application for customer- , account- and card register : The Enfuce Portal 

   Alm, Carl Sebastian (2019)
   My project is a web portal for Enfuce Financial Services. With the portal, the user is able to search for internal customers and see their information clearly displayed. It’s also possible to list all the customer's accounts, ...
  • 7 Knop Stockholm : Att registrera en båt 

   Kassman, Ivar; Sjöstedt, Erik; Mametaliyev, Shukhrat (2019)
   Under hösten 2018 föddes en idé om att starta ett småskaligt rederi, som skulle bedriva charterverksamhet i Stockholm. Men hur går man egentligen tillväga för att konvertera en liten fritidsbåt till en registrerad och ...
  • Den växande kryssningsindustrin : De främsta motivationsfaktorerna vid val av kryssning som resform 

   Palmgren, Marcus; Palmgren, Princess (2019)
   Examensarbetet inleds med frågeställningen kring vilka som är de främsta motivationsfaktorerna vid valet av en kryssning som resform. Arbetet har genomförts med hjälp av en kvalitativ intervjustudie, samt även genom ...
  • Nordiskt samarbete och unga vuxnas engagemang i Norden-frågor 

   Ljung, Sofia; Åkerlund, Fanny (2019)
   Syftet med denna avhandling är att undersöka hur det nordiska samarbetet ser ut idag och hur unga vuxna ser på detta samarbete. Vi börjar med att se vad visionen är för det fortsatta samarbetet. Vi undersöker nordiskt ...
  • Kommunikation i ledarskapet : En fallstudie om chefers styrkor och utmaningar i kommunikationen med medarbetare 

   Herlin, Josefin; Kalvik, Merilii (2019)
   I detta examensarbete använder vi kvalitativa studier för att undersöka hur kommunikationen på arbetsplatsen fungerar med hjälp av möten och förändringar samt vilka digitala verktyg chefer och medarbetare använder sig av ...
  • Rymdturism : en kvalitativ intervjustudie om rymdturismen och dess position i det kommande årtiondet 

   Sandberg, Jakob; Spring, Casimir (2019)
   En kvalitativ intervjustudie om rymdturism och dess position i den nära framtiden. Syftet med arbetet är att beskriva hur sakkunniga experter tror rymdturismen kommer se ut inom tio år. I arbetet används olika teorier ...