- Selaus julkaisuajan mukaan Lahden ammattikorkeakoulu

  • Extranet-järjestelmän merkitys sähköisessä kumppani-liiketoiminnassa : case: PartnerNet 

   Sirén, Janne (Lahden ammattikorkeakoulu, 2004)
   Tämä tutkielma keskittyy case-yrityksen, Oy Heltel Ab – Elisa Communications, extranetin hyödyntämismahdollisuuksiin ja kehittämiseen jälleenmyyjähaastatteluiden pohjalta. Extranet on edelleen tänä päivänä edistyksellinen ...
  • "Yrittänyttä ei laiteta" 

   Kalinen, Johanna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2005)
  • Logistics outsourcing: solution for small and medium enterprises in Vietnam 

   Nguyen, Hoang Bao Khuyen (Lahden ammattikorkeakoulu, 2005)
   After officially becoming the 150th member of World Trade Organization, Vietnam has been witnessed to rapidly grow. Together with the growth of the economy, the logistics market in Vietnam also operates ebulliently. Recently, ...
  • Vesienhallinta ja raportointi jätekeskuksissa 

   Pakarinen, Mirva (Lahden ammattikorkeakoulu, 2005)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli vesienhallintajärjestelmien, ympäristölupien ja raportointitapojen vertailu jätekeskuksissa ja Kujalan jätekeskuksen vesienhallintajärjestelmän kehittäminen.; Työ tehtiin keräämällä tietoa ...
  • SolidWorks-työympäristön kehittäminen 

   Niveri, Samuli (Lahden ammattikorkeakoulu, 2005)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee SolidWorks 3D -suunnitteluohjelmiston ja sen yhteyteen kytketyn SmarTeam PDM -järjestelmän muodostaman työympäristön kehittämistä. SolidWorksin ja SmarTeamin käyttö Roxon Oy:ssä kohdistuu ...
  • Asiakastyytyväisyyden merkitys : tapaustutkimus: Aten marja-aitta tmi 

   Paunonen, Olli (Lahden ammattikorkeakoulu, 2005)
   Tässä opinnäytetyössä käsitellään asiakastyytyväisyyttä sekä Aten Marja-Aitta Tmi:n asiakastyytyväisyystutkimusta. Teoriaosassa selvitetään asiakastyytyväisyyden käsitettä. Asiakastyytyväisyyteen vaikuttavat asiakkaan ...
  • Venäjän federaation innovaatiotoiminnan käytännön ongelmien järjestelmäanalyysi : metodologia pk-yritysten innovaatiotoiminnan järjestelmien luomiseksi - järjestelmäinnovaatioiden toteuttamisen käytännön edellytykset 

   Salmi, Anne-Marie (toim.)
   Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut osa 27 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
  • Radiohäiriöiden vaimentaminen hakkuriteholähteessä 

   Kumpulainen, Samuli (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin radiohäiriöiden vaimentamista hakkuriteho-lähteessä. Työn tavoitteena oli tutkia johtuvia ja säteileviä sähkömagneettisia häiriöitä sekä niiden syntyä, toimintaa ja vaimentamista. Käytännön ...
  • Voimavarakoulu 

   Paananen, Hanne (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tässä opinnäytetyössä käsitellään Omaiset mielenterveystyön tukena Päijät-Hämeen yhdistys ry:n kehittämää tukimuotoa, Voimavarakoulua. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, millaisena tukimuotona omaiset ovat ...
  • Päijät-Hämeen maisemaselvitys 

   Aarrevaara, Eeva; Uronen, Carita; Vuorinen, Tapani
   Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 22 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Päijät-Hämeen maisemaselvitys kuvaa maakunnallisen maiseman toisistaan erottuvia osa-alueita tarkentaen valtakunnallista maisema-aluejakoa. Maakunnan maisematyyppien erot perustuvat niin maiseman hallitseviin piirteisiin ...
  • Reklamaatiojärjestelmä www-ympäristössä 

   Imponen, Sanna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyön aihe on www-ympäristöön tehty reklamaatiolomakejärjestelmä. Työ toteutettiin www-ohjelmoinnilla ja tietokannalla. Kohdeyrityksenä on Starckjohann Steel Oy. Tavoitteena oli saada aikaan toimiva kokonaisuus, ...
  • Maanäytteen kosteuden vaikutus XRF-kenttälaitteen tuloksiin 

   Ruotsalainen, Inka (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee kosteuden vaikutusta XRF-kenttälaitteella maanäytteistä mitattuihin tuloksiin. Maanäytteet kerättiin Hollolassa Hälvälän ampumaradalta, jossa suoritettiin myös kenttämittaukset. Laboratoriokokeet ...
  • Mikä miellyttää lasta päiväkodissa? 

   Boman-Luostarinen, Helmi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus on perehtyä lapsen maailmaan päiväkodissa. Tutkimusongelmamme on selvittää mikä miellyttää lasta päiväkodissa. Lisäksi tavoitteenamme on antaa etenkin oman kunnan varhaiskasvattajille hyödylliset ...
  • Teinimeininkiä ja itsetuntokiemuroita 

   Iso-Metsälä, Hanna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee nuorten itsetunnon tukemista toiminnallisten menetelmien avulla. Opinnäytetyö on toteutettu hankkeistettuna projektina eräälle eteläsuomalaisessa kaupungissa nuorisotyötä tekevälle kolmannen ...
  • FAS - turha vamma 

   Vuorenpää, Miia (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tutkimuksemme tavoitteena on selvittää fetaalialkoholisyndrooma-nuorten kokemuksia sosiaalisesta tuesta. Millaista sosiaalista tukea fas-nuoret ovat saaneet ja kokevatko he tarvitsevansa lisää tukea. Tutkimus on tehty ...
  • Haja-asutusalueen jäteveden puhdistusjärjestelmän valinta 

   Ylimäki, Riku (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee haja-asutusalueen jätevedenpuhdistusjärjestelmän valintaa. 1.1.2004 voimaan tulleen asetuksen mukaan jokaisen haja-asutusalueella olevan kiinteistön on puhdistettava omat jätevetensä. Vanhoille ...
  • Pienyrityksen tietohallintostrategia 2006-2010 

   Herkepeus, Sami (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kehittää Fennoscan Systems Oy:lle tietohallintostrategia. Työssä kartoitetaan yrityksen nykytilannetta sekä sitä, kuinka jo olemassa olevia resursseja voitaisiin hyödyntää tehokkaammin ...
  • Tuotannon parantaminen 

   Heino, Petri (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee Puusepänliike Tamminen Oy:n tuotannon parantamista. Työn tarkoituksena oli koota yrityksen puuntyöstöosastolle työohjeet ja asete- ja ohjelmakansiot. Työohjeisiin tuli sisällyttää myös turvallisuus- ...
  • PC:n väylät ja liitäntäpiirit 

   Nironen, Markus (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tässä insinöörityössä tarkastellaan teoriassa tämän päivän vaatimusten mukaista PC-kokoonpanoa ja sen sisältämiä piirejä ja väyliä, sekä analysoidaan myös niiden toimintaperiaatteita ja merkityksiä osana koko mikron ...