KoulutusalaSavonia-ammattikorkeakouluPuunjalostustekniikka

  • Alipaineinjektion hyödyntäminen puuveneteollisuudessa 

   Ryynänen, Tomi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Työssä tutkitaan epoksihartsin imeytymistä puuhun sekä hartsin kulkeutumista viilukerrosten välissä. Tutkimustulosten perusteella kehitetään viilurakenne, joka mahdollistaa alipaineinjektion soveltamisen puuviilurakenteissa. ...
  • CLT:n käyttömahdollisuudet tilaelementtituotannossa 

   Ahlberg, Aku (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia CLT:n - Cross Laminated Timber - käyttömahdollisuuksia tilaele-menttirakentamisessa. Työn tilaajana toimi Elemenco Oy, joka valmistaa puurankaisia tilaelementtejä ja rakentaa ...
  • CNC-koneiden tehokkuus ja kehittäminen 

   Mikkola, Joona (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Kuopion Woodi Oy:n tarpeisiin saada selville kolmen CNC-koneen kokonaistehokkuus. Opinnäytetyössä tutkittiin KNL-analyysin avulla koneiden tehokkuutta. Tulosten perusteella oli tarkoitus etsiä ja ...
  • Detaljikirjaston päivittäminen uusien rakennusmääräysten mukaiseksi 

   Happonen, Pekka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämä insinöörityö on tehty Rantasalmi Hirsitalojen toimeksiannosta. Työn tavoitteena oli yrityksen detaljikirjaston päivittäminen uusien rakennusmääräysten mukaiseksi. Uuden detaljikirjaston on tarkoitus auttaa suunnittelijoita ...
  • Havuviilun kosteuden tasaannuttamisen optimointi vanerin valmistuksessa 

   Pelkiö, Mikko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia havuvanerin viilun kosteuden tasaannuttamisen optimointia ja sitä kuinka se vaikuttaa puun käytön hyötysuhteeseen. Työ tehtiin UPM, Pelloksen vaneritehtaiden Pellos 2:lle. UPM ...
  • Hirsitalotehtaan ympäristölupaprosessi 

   Repo, Rauha (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli laatia ympäristölupahakemus omakoti- ja vapaa-ajantalojen sekä piharakenteiden valmistukseen erikoistuneelle puualan yritykselle, Honkarakenne Oyj:n Karstulan tehtaalle. ...
  • Höyläämön kokonaistehokkuuden kehittäminen 

   Holopainen, Jukka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän insinöörityön aiheena oli kehittää Tervaniemen Puu Oy:n tuotantotehokkuutta KNL-mittauksen avulla. Yritys pyrkii voimakkaaseen kasvuun, minkä vuoksi tämänhetkisen tuotantolin-jan toimintaa on parannettava. Tuotannon ...
  • Höyläämön materiaalihukan seuranta 

   Puumalainen, Jukka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän insinöörityön tavoitteena oli suunnitella Varkauden Puu Oy:lle materiaalihukan seurantajärjestelmä, jossa otetaan huomioon saha- ja höylätavarahukka. Lisäksi tehtävänä oli toteuttaa Excel-pohjainen raportointijärjestelmä, ...
  • Höyläämön toiminnanohjausjärjestelmän uudistaminen 

   Gröhn, Harri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli päivittää Kuhmon AA-Puu Oy:n toiminnanohjausjärjestelmä. Yrityksellä ei ollut käytössään laajaa tietojärjestelmää toiminnanohjaukseen, vaan ainoastaan tilausten tekoon käytetty ohjelma. ...
  • Kannattavuuden arviointityökalu kyllästettyjen parrujen valmistukseen 

   Lindgrén, Aku (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämä opinnäyte on tehty Pin Arctic Oy:n toimeksiannosta. Työn tavoitteena oli tutkia kyllästettyjen parrujen valmistuksen kannattavuutta. Erityisesti keskityttiin erikoismittaisten, yli 6,1 metriä pitkien parrujen ...
  • Kertopuuviilujen esikuivauksen hyödyt ja vaikutus lopputuotteeseen 

   Lappalainen, Miika (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tarkoitus oli tutkia kertopuun valmistukseen käytettävien puuviilujen esikuivausta. Työn tavoitteena oli selvittää mitä hyötyjä esikuivauksen avulla voidaan saavuttaa ja mikä vaikutus sillä on lopputuotteen ...
  • Laatujärjestelmän kehittäminen : Oy SWM-Wood Ltd. 

   Kiviö, Pasi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Insinöörityön tavoitteena oli laatia Oy SWM-Wood Ltd:lle kirjallinen prosessikuvaus ja vuokaavio yrityksen toiminnasta. Yrityksellä on tarve käyttää dokumentteja apuna yhtiön laatujärjestelmän kehittämisessä, FPC-manuaalissa ...
  • LIRA-ohjelmiston analyysi 

   Joki, Mikhail (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän insinöörityön aiheena oli tutkia Venäjällä käytettävän rakenteiden laskentaoh-jelmiston ominaisuuksia ja käyttökelpoisuutta. Tässä työssä analysoitiin LIRA-ohjelmaa ja verrattiin sitä FEM-ohjelmaan. Rakennussuunnit ...
  • Lämpökäsittelyn vaikutus puun liimattavuuteen 

   Räsänen, Ville (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia lämpökäsittelyn vaikutusta puun liimattavuuteen ja pH-arvoon, sekä puun pinnan pH-arvon vaikutusta liimattavuuteen. Työn tilaajana toimi Savonia-ammattikorkeakoulu ja työ ...
  • Lämpöpuukomposiitin mekaaninen testaus 

   Niilo-Rämä, Eeva (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän insinöörityön tavoitteena oli testata lämpöpuun purusta valmistetun puukestomuovikomposiitin ominaisuuksia. Puukestomuovikomposiitti on yleistynyt viime vuosina Suomessa terassimateriaalina. Maailmalla sitä on ...
  • Materiaalihukan pienentäminen CLT-elementtien valmistuksessa 

   Tervo, Jari (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä CLT-tuotantoon ja tarkastella elementin työstövaiheessa muodostuvien aukkopalojen aiheuttamaa hukkaa. Opinnäytetyön aihe saatiin Lappia amattiopiston kiintopuurakenteiden ...
  • MDF-Puuvalmiin Kalusteoven Tasohiominen : Leveänauhahiomakoneella 

   Heiska, Niklas (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämä opinnäytetyö on tehty Mellano Oy:n Lapinlahden tehtaalle. Työn keskeisimpiä tavoitteita oli kuvata uuden pintakäsittelylinjan hiontaprosessi ja mitata sen nykytila, sekä löytää ne hionnassa vaikuttuvat tekijät, joilla ...
  • Palosuoja-aineiden ominaisuuksien vertailu 

   Mustonen, Markus (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän työn tavoitteena oli vertailla puuteollisuudessa käytettävien palosuoja-aineiden ominaisuuksia. Vertailu suoritettiin käytännön testien avulla Savonia-ammattikorkeakoulun puulaboratorion tiloissa. Työ on osana Tekesin ...
  • Palosuojatun ulkoverhouksen CE-merkinnän hankintaprosessi : Palotestit 

   Eskola, Susanna (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli käynnistää CE-merkinnän hankintaprosessi Kuhmon AA-Puu Oy:n valmistamalle palosuojatulle ulkoverhoukselle. CE-merkintä tulee pakolliseksi 1.7.2013 alkaen, kun uusi rakennustuoteasetus ...
  • Perehdyttämisoppaan ja työkortin laatiminen huonekalutehtaalle 

   Rissanen, Ville (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tiivistelmä Opinnäytetyössä oli tavoitteena luoda yritykselle kattava perehdytysohje työntekijöiden perehdyttämiseen ja työpistekohtaiseen ohjeistukseen. Työn tilaajana toimi Kuopion Woodi Oy, jonka toimitilat sijaitsevat ...