- Selaus syöttöajan mukaan Opinnäytetyöt

  • Biosuotimet metsätalouden vesiensuojelussa 

   Salo, Atso (2016)
   Mikkelin ammattikorkeakoulu toteuttaa vesiensuojeluhanketta yhdessä Tapio Oy:n kanssa. Hanketta rahoittavat Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta, RKP-Hiili Oy ja Tapio Oy. Työssä tutkittiin ja kehitettiin ...
  • Lähiomaisten kokemuksia rauhanturvaajien psyykkisestä toimintakyvystä Afganistanista kotiutumisen jälkeen 

   Kallionalusta, Hanna (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli kartoittaa, miten Afganistanissa palvelleen kantahenkilökuntaan kuuluvan rauhanturvaajan lähiomaiset kokevat rauhanturvaajan psyykkisen toimintakyvyn rauhanturvaoperaation jälkeen. ...
  • Kansallisen tapahtuman markkinointiviestintä alueellisella tasolla : Case Asuntomessut Mikkeli 2017 

   Parkkinen, Sari (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Mikkelin kaupunki järjestää kesällä 2017 Asuntomessut yhteistyössä Suomen Asuntomessut Osuuskunnan kanssa. Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Mikkelin Asuntomessutoimisto. Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia vuodelle 2017 ...
  • Osaamiskartoitus esimiestyön kehittämisen tukena 

   Rantanen, Pia (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä opinnäytetyö on toteutunut tutkimuksellisena kehittämistyönä, mikkeliläisessä palveluasumisyksikössä. Opinnäytetyön tarkoitus on ollut tehdä osaamiskartoitus, joka kohdentuu esimiestyön osaamiseen. Osaamiskartoituksella ...
  • Uudet markkinoinnin muodot uusien asiakasryhmien tavoittamisessa : Mikkelin Teatteri 

   Mäkinen, Jukka-Pekka (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyöni tarkoituksena oli tuoda esiin uusia markkinoinnin muotoja, joiden avulla tavoitetaan nuorempiin ikähaarukkoihin kuuluvia kohderyhmiä. Työni toimeksiantajana oli Mikkelin Teatteri, jonka perinteinen kohderyhmä ...
  • Biokaasulaitoksen merkitys luomutilojen näkökulmasta 

   Kuukka, Pauliina (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyössä selvitettiin biokaasulaitoksen merkitystä luomutilojen näkökulmasta. Työn teoriaosuudessa tarkastellaan kirjallisuuden pohjalta luonnonmukaisen viljelyn periaatteita sekä biokaasutuotantoa ilmiönä Suomessa. ...
  • Säiliökemikaalien purkupaikkojen turvallisuus Stora Enson Imatran tehtailla 

   Luukkonen, Nina Elisa (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön lähtökohtana oli Stora Enson Imatran tehtaiden tarve kartoittaa purkupaikkojen turvallisuuden nykytilaa. Työn selkeyden vuoksi opinnäytetyö rajattiin koskemaan pelkästään Kaukopään ja Tainionkosken ...
  • Tunne oikeutesi! : Seksuaaliterveyttä yläkouluikäisille 

   Tolmunen, Ilona; Hokkanen, Elina (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena oli tuottaa seksuaaliterveysesite yläkouluikäisille. Tavoitteenamme on kasvattaa yläkouluikäisten tietämystä heidän seksuaalioikeuksistaan sekä seksuaalisuutta loukkaavasta häirinnästä ja ...
  • Taloudellinen ja ekologinen kestävyys hotelli-, ravintola- ja catering-alan koulutuksessa 

   Laaksonen, Tarja (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tiivistelmä Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää taloudellisen ja ekologisen kestävyyden opetusta hotelli-, ravintola- ja catering-alalla. Toimeksiantajana opinnäytetyössä oli Koulutuskeskus Salpaus. Työllä selvitettiin, ...
  • Liiketoimintasuunnitelma 

   Nishimura, Akiko (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää millaisia japanilaisia tuotteita kannattaa myydä suomalaisille. Tarkoitukseni on perustaa yritys Savonlinnaan vuoden 2017 aikana. Yritykseni tulee olemaan monialayritys jossa japanin ...
  • Opas videoiden hyödyntämiseen pk-yritysten sisältömarkkinoinnissa 

   Hyvönen, Salla (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön aiheena ovat videot osana pienten ja keskisuurten yritysten sisältömarkkinointia. Työn toimeksiantajana on Mikkelin Ammattikorkeakoulun hallinnoima Digitaalisuudella ja prosessien hallinnalla tuottavuuteen ...
  • Nuoret Suomen kannabisuutisoinneissa vuonna 2014 

   Jääskeläinen, Lauri; Erkintalo, Jonna (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Kannabis näyttäytyi mielipiteitä jakavana aihealueena vuonna 2014 Suomen uutismediassa. Yhdysvaltojen eri osavaltioissa tapahtunut kannabiksen laillistaminen kiihdytti laillistamiskeskustelua myös Suomen uutisissa. Yleisten ...
  • Jälkihuolto nuorten huumekuntoutuksessa 

   Valli, Maija (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Nuorten huumekuntoutusten maksusitoumukset ovat lyhentyneet merkittävästi. Ennen nuorten huume-kuntoutukset kestivät 4-6 kuukautta, nykyään ne ovat 3- 4 kuukautta. Lyhentyneiden kuntoutusjaksojen tuomaa haittaa voidaan ...
  • TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN YKSIKÖSSÄ 

   Koulu, Mari (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyöni tilaajana on työhyvinvointiakatemia-hanke. Työhyvinvointiakatemia-hankkeen tarkoitus on luoda eteläsavolaisille laadukkaampaa työelämää ja kehittää työntekijöiden jaksamista tukevia toimintamalleja. Erityisenä ...
  • User Experience Design (UX Design) in a Website Development : Website redesign 

   Orlova, Mariia (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   The purpose of the study was to implement an approach of user experience for a website design. Mostly, I concentrated on revealing and understanding the concepts of UX design which include usability, visual design and human ...
  • Responsive Scrollable Dynamic User Interface on iOS 

   Topchii, Richard (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   The purpose of this thesis was to investigate new ways of programming the user interfaces on iOS, so that they would satisfy both the performance requirements and would be convenient to use for developers. Nowadays the ...
  • Asuinrakennuksen energiatehokkuus ja energiankulutukseen vaikuttaminen 

   Vaskelainen, Lasse (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin kaukolämmöllä lämmitettävän pientalon energiatehokkuutta. Työssä vertailtiin rakennuksen energiankulutukseen vaikuttavien rakenteiden ja LVI-järjestelmien vaikutusta E-lukuun, energialuokkaan ...
  • Hakepolttimen ohjauskeskus 

   Saalasti, Kari (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tässä opinnäytetyössä rakensin ohjauskeskuksen pienelle, noin 20kW hakepolttimelle. Yritin tehdä polttimen toiminnan mahdollisimman automaattiseksi ja vähentää tarvetta käsisäädölle. Samalla polttimen taloudellisuutta ...
  • Markkinointiviestintäsuunnitelma tunnettuuden lisäämiseksi ja uusien asiakkaiden hankkimiseksi : case Tilitoimisto X 

   Niemelä, Kati (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa parhaimmat ja tehokkaimmat markkinointiviestinnän keinot näkyvyyden ja tunnettuuden parantamiseksi pk-yrittäjien keskuudessa ja uusien asiakkaiden hankkimiseksi sekä selvittää, ...
  • Ikäihmisen kotiutumisprosessi : Ammattilaisten kokemuksia kotiutumisesta 

   Hänninen, Mirja (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Vuonna 2015 yli 65 -vuotiaiden määrä koko Suomen väestöstä oli 20,4 % eli ikäihmisiä oli 1 123 103. Ennuste vuodelle 2020 ikääntyneiden määrästä nousee 22,6 %, joka tarkoittaa yli miljoonaa kahtasataatuhatta ikäihmistä (1 ...