- Selaus julkaisuajan mukaan Opinnäytetyöt

  • FitWare-analyysiohjelman suunnittelu ja ohjelmointi Fit-Test Oy:lle 

   Ahvenranta, Mika (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 1997)
   TIIVISTELMÄ: Työni tarkoituksena oli toteuttaa FitWare-analyysiohjelma Winodws-ympäristöön Mikkeliläiselle Fit-Test Oy:lle. FitWare-ohjelma tarkentaa ja tekee helpommaksi ihmisen kestävyyskunnon mittauksen, ja sen avulla ...
  • Tulevaisuuden sauna 

   Harvia, Arto (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2007)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kehittää saunaa kokonaisuutena modernimpaan ja tulevaisuuden tarpeita vastaavaan suuntaan. Tutkimuksen tarkoituksena on kehittää saunasta tulevaisuuden vaatimuksien mukainen ja etenkin ...
  • JÄTEVESIPUMPPAAMOIDEN YLIVUODOT SAVONLINNAN KAUPUNGIN ALUEELLA 

   Niittylahti, Tuomo (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2007)
   Työn tarkoituksena oli selvittää Savonlinnan Veden jätevesipumppaamojen ylivuotokohdat. Työn tarkoituksena oli tuottaa Savonlinnan Vedelle tiedot selkeässä muodossa jokaisesta jätevesipumppaamosta. Jokaiselle pumppaamolle ...
  • ITE-taidetta etsimässä : Nykykansantaiteen luonne ja taiteen tekijät 

   Alatalo, Malla (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2008)
   ITE-taiteen juuret ulottuvat aina 1900-luvun alkupuolelle, jolloin ensimmäiset modernistit kiinnittivät huomiota mielenterveyspotilaiden taiteen esteetiikkaan. Ensimmäisen kokoelman mielenterveyspotilaiden taiteesta keräsi ...
  • Onks teilläkin Harrikka? : tutkielma lasten ja nuorten kokemasta yhtei-söllisyydestä Harley-Davidson maailmassa 

   Juvakka, Sanna (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tiivistelmä Tämä on tutkielma lasten ja nuorten kokemasta yhteisöllisyydestä, osallisuudesta ja niihin liittyvistä ilmiöistä. Tutkimus on laadullisen tutkimuksen periaatteita noudatteleva, jossa on käytetty apuna ...
  • Perehdyttämisen kehittäminen, Valintatalo Mertala Savonlinna 

   Makkonen, Kristina; Karhu, Tiina (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Perehdyttäminen on yrityksessä tärkeää ja sitä tarvitaan jatkuvasti, riippumatta siitä onko kyseessä uusi työntekijä, tehtäviään vaihtava työntekijä, sijainen tai työharjoittelija. Hyvin suunnitellusta perehdytyksestä ...
  • Rakennusten lämmitysenergianlaskentamalli : Kehityshankkeen esiselvitys 

   Aalto, Kirsi-Marja (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä esiselvitys Tilastokeskuksessa käytössä olevan rakennusten lämmitysenergian laskentamallin nykytilasta ja käytössä olevan menetelmän soveltumisesta tarvittavien tietojen tuotantoon. ...
  • Suunnitelma rajaamattomien maanteiden mittaamiseksi vuoteen 2012 mennessä Keski-Suomen maanmittaustoimiston alueella 

   Saarinen, Marko (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tässä työssä laaditaan suunnitelma Keski-Suomen maanmittaustoimiston alueella olevien rajaamattomi-en maanteiden (n. 1700 km) mittaamiseksi vuoteen 2012 mennessä. Työn alussa kerrotaan rajaamistoimitusprosessista sekä ...
  • Asiakastyytyväisyyskysely Cafe Biellaan 

   Ruhanen, Emilia; Virolainen, Anu (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa asiakastyytyväisyyden tilanne Cafe Biellassa sekä selvittää Cafe Biellan kilpailuetu suhteessa toisiin alueen kahviloihin. Cafe Biella tilasi tutkimuksen, koska yrityksessä ei ole ...
  • Hoitajien sitoutuminen työhön ja työyhteisöön ja sitoutumista edistävät ja ehkäisevät tekijät 

   Lappalainen, Kristiina; Pekkarinen, Marjo (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata hoitajien sitoutumista työhön ja työyhteisöön sekä antaa tietoa sitoutumista edistävistä ja ehkäisevistä tekijöistä hoitajien kokemana. Tutkimuksen lähestymistapa oli sekä ...
  • "Sun valinta... Kokeiletko?" : huumeilmiön ymmärtäminen vapaaehtoistoiminnssa 

   Luostarinen, Anniina; Halonen, Anita (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Huumeiden käyttö voidaan nähdä monipuolisena ilmiönä; erotettavissa on erilaisia käyttökulttuureja ja käyttäjiä. Käyttökulttuurit voidaan erotella sen mukaan ketkä käyttävät, missä käytetään ja mitä käytetään: kulttuurien ...
  • Ensihoitajien työssäjaksamiseen vaikuttavien tekijöiden kartoitus Sosterin alueella : "Uupumaton auttaja on auttamaton uupuja" 

   Pöyhönen, Hanna; Finér, Jaana (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän kvantitatiivisen opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa Sosterin alueella työskentelevien ensi-hoitajien työssäjaksamiseen vaikuttavia tekijöitä. Kysely toteutettiin lokakuussa 2009. Tutkimusaineisto kerättiin ...
  • Opetuksen tukipalvelujen kehittäminen : Mikkelin ammattikorkeakoulun opiskelijapalvelut 

   Autio, Sanna (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön aiheena on opetuksen tukipalvelujen kehittäminen Mikkelin ammattikorkeakoulun opiskelijapalveluissa. Opinnäytetyö perustuu tapaustutkimukseen, jonka tutkimusongelmana oli, miten opiskelijapalvelujen ja ...
  • Kiinteistöpumppaamon keskus 

   Karjalainen, Ari (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Työn tarkoituksena oli suunnitella kiinteistöpumppaamoihin parempia kotelointiratkaisuja. Näitä malleja voisi jatkossa käyttää muihinkin kohteisiin, joissa kaasun pääsy keskukseen on ongelmana. Toisena osiona työssä oli ...
  • Talviharvennnuskohteiden korjuu kesäaikana 

   Kekkonen, Hannu (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Puunkorjuussa on kausiluontoisuutta, koska korjuu keskittyy talviaikaan. Talvet ovat lyhentyneet,ja turvemailla puunkorjuu tulee lisääntymään. Puunkorjuun tulee olla lähes ympärivuotista ja tehokasta. Tässä työssä selvitetään ...
  • SILLEEN YHESSÄ MIETITTIIN, ETTÄ MIHINKÄ KUITESKI PYSTYTÄÄN, MUTTA EI OO KUITESKAAN LIIAN VAIKEETA : Avartin liikuntatoiminnon prosessi 

   Herttuainen, Assi (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tutkimus on haastattelututkimus siitä, kuinka Avarttia harrastavat nuoret ja heidän ohjaajansa kokevat Avartin liikuntatoiminnon käytännössä. Tutkimuksen empiirisen aineiston muodostavat haastattelut, jotka on tehty ...
  • Naisyrittäjien työterveyshuolto 

   Manninen, Anniina; Salo, Tanja (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena oli selvittää TYKES- hankkeeseen kuuluvien naisyrittäjien työterveys-huollon tilaa. Halusimme selvittää ostavatko yrittäjät työntekijöilleen kaikenkattavat, vai lakisääteiset työ-terveyshuollon ...
  • Kanta-asiakasedut ja asiakkaan sitouttaminen : kenkäkauppa Jessica K Oy 

   Liukko, Maini (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kenkäkauppa Jessica K:n kanta-asiakasetujen vaikutusta asiakkaan sitoutumiseen. Aihe syntyi yrityksen perustajien toiveista saada lisää kanta-asiakkaita, joita he kutsuvat ...
  • Heinäveden matkailun vetovoimatekijät 

   Kanninen, Taina (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyöni aiheena ovat Heinäveden matkailun vetovoimatekijät sekä Heinäveden matkailijat. Aihe sai alkunsa työharjoittelupaikassani Joensuun yliopiston matkailualan opetus- ja tutkimuslaitoksella, mis-sä pääsin ...
  • Nuorisovaltuuston perustaminen Jyväskylässä 

   Myller, Pekka (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee nuorten vaikuttamis- ja kuulemisjärjestelmiä ja niiden tehtäviä, mahdollisuuksia, haasteita sekä toimintaperiaatteita kunnissa. Työn tavoite oli löytää kehitystehtäviä ja ohjeita sekä tunnistaa ...