- Selaus julkaisuajan mukaan Opinnäytetyöt

  • Lainsäädäntö koulukiusaamisen ehkäisijänä 

   Pöllänen, Tuula; Huhtala, Sari (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tässä opinnäytetyössä selvitettiin kiusaamisilmiötä, kouluyhteisön kiusattuja ja kiusaajia. Tarkasteltiin YK:n lapsen oikeuksien julistuksen ja sopimuksen ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen kiusaamista koskevia näkökohtia ...
  • Ravintola Totemin baaritiskin uudelleen järjestely 

   Leinonen, Anna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön aiheena oli baaritiskin uudelleen järjestely Ravintola Totemissa. Työn avulla haluttiin parantaa baaritiskin toimivuutta ja sen kautta tehostaa myyntiä ja henkilökunnan työskentelemistä. ...
  • Toimittajatyytyväisyyskartoitus, case: Nordkalk Oyj Abp 

   Ahonen, Juha (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Työn tavoitteena oli kartoittaa ja tutkia Nordkalk Oyj Abp:n osto-osaston toimintaa ja imagoa toimittajien perspektiivistä. Lisäksi tutkittiin Nordkalkin omien tuotanto-osastojen näkemystä osto-osaston ja keskusvaraston ...
  • Osastonhoitajien ja kehittämishoitajien käsityksiä terveyden edistämisestä hoitotyössä 

   Pienmunne, Mari; Parkkinen, Riina (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata Etelä-Karjalan keskussairaalan vuodeosastojen osastonhoitajien ja kehittämishoitajien käsityksiä terveyden edistämisestä hoitotyössä. Tutkimuksen tavoitteena oli saada esille, miten ...
  • Tupakoinnin lopettaneiden ja lopettamisyrityksessään epäonnistuneiden lopettamisprosessien kuvausten vertailu 

   Roschier, Anne (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää erot tupakoinnin lopettamisprosessin kuvauksissa tupakoinnin lopettaneiden ja tupakointia lopettamisyrityksen jälkeen jatkaneiden 50-64 –vuotiaiden savitaipalelaisten miesten ...
  • Perintöverotuksen kehitys 1919-2009 

   Havo, Jussi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tutkimuksen aiheena oli perintöverotuksen kehitys Suomessa lähinnä itsenäisyyden aikana. Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään perintö- ja lahjaverolain erilaisten muutosten vaikutuksia erityisesti perintöveron ankaruuteen ...
  • Heatset-painovärin liuottimen haihtumisen tutkiminen 

   Lehto, Lauri (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämä opinnäytetyö on osa TEKESin rahoittamaa ”Heatset-offsetpainatuksen kuivatusolosuhteiden hallinta” tavoitetutkimushanketta. Työssä keskitytään heatset-painoväreihin ja erityisesti sen sisältämän liuottimen käyttäytymiseen ...
  • India as a Market Area for Finnish Granite 

   Ahokainen, Mari (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   The purpose of the research was to examine weather India can be a more profitable market area for Finnish stone companies in future. India is known for its stone industry and it is one of the biggest exporters of natural ...
  • Suomalaisen yrityksen etabloituminen Moskovaan: Case: ÅF-Enprima 

   Rantala, Risto (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön aiheena oli tutkia suomalaisen yrityksen etabloitumisprosessia Venäjälle Moskovaan. Tarkoituksena oli selvittää, minkälaisia eri vaihtoehtoja yrityksellä on sen halutessaan luoda läsnäolonsa paikallisilla ...
  • Venäläisten asiakkaiden odotukset ja toiveet Scandic Patrian ravintola Torillan palveluista 

   Leppänen, Päivi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyössä tutkittiin venäläisten asiakkaiden toiveita ja odotuksia Scandic Patrian ravintola Torillan palveluista. Venäläisten matkailijoiden määrä on kasvanut ja kasvaa edelleenkin Lappeenrannassa ja koko ...
  • Ohjelehtinen raskausdiabeteksen ruokavaliohoidosta odottaville äideille 

   Urpalainen, Eveliina (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämä opinnäytetyö sisältää opinnäytetyöraportin ja sen pohjalta kootun poti-lasohjeen raskausdiabeteksen ruokavaliohoidosta. Idea oppaasta syntyi Haminan äitiys- ja perhesuunnitteluneuvolan terveydenhoitajien aloitteesta. ...
  • Advertising in Taiwan - How Taiwanese Students Feel about Advertising 

   Viklund, Jenna; Koponen, Mirva (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   The subject of the thesis is advertising in Taiwan. The aim was to study how Taiwanese university students (aged 18–26) feel about advertising and do advertisements have an effect on their buying decisions. The media that ...
  • Interpretaatio Wolkoffin talomuseossa 

   Poutiainen, Hanna; Hinkkanen, Inka (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön aiheena oli tutkia Wolkoffin talomuseon oppaiden kulttuuriperinnön tulkinnan vaikutuksia asiakkaisiin, ja millä interpretaation keinoin asiakkaat saavutetaan. Opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Wolkoffin ...
  • Puurakenteiden rasitustestien videointi ja 3D-animointi sisältötuotantona 

   Tuulasvaara, Jaakko (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön aiheena on opetusmateriaalin tuottaminen puurakenteiden rasituskokeista videomateriaaliksi. Rasituskokeet suoritettiin Saimaan ammattikorkeakoulun rakennustekniikan laboratoriossa. Jokaisen videon alkuun ...
  • Kylkiäiset kuluttajan ja markkinaoikeuden näkökulmasta 

   Kauppinen, Iida; Kokkonen, Anna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia kylkiäisiä markkinointikeinona kuluttajien näkökulmasta ja antaa kuluttajille enemmän tietoa kylkiäistä sekä kertoa, minkälaisia oikeuksia heillä on niihin. Teoriaosuudessa ...
  • Kaukaan Sellutehtaan hydraulijärjestelmien kuntokartoitus ja kehitysehdotukset 

   Innanen, Olli-Pekka (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Työn aiheena on tehdä kuntokartoitus Kaukaan Sellutehtaan hydraulilaitteiden nykytilasta, tarkastella laitteistot ja tehdä ehdotukset määräaikaisesti suoritettaviksi ennakkohuolloiksi. Löytyneiden tietojen pohjalta laaditaan ...
  • Ryhmäytymisprosessi ja siihen vaikuttavat tekijät Lastensuojeluyksikkö X:ssä 

   Lenruth, Margareetta; Kalinainen, Emma (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata sitä, miten asiakkaiden ryhmäytymisprosessi eteni eräässä vasta perustetussa lastensuojeluyksikössä. Lastensuojeluyksiköstä käytettiin nimeä Lastensuojeluyksikkö X ja myös ...
  • Opas hoito- ja palvelusopimuksen laatimiseen Imatran tehostettuun palveluasumiseen 

   Heinonen, Tiina (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on hoito- ja palvelusopimuksen laatiminen tehostetussa palveluasumisessa. Opinnäytetyön tuotoksena on laadittu Opas hoito- ja palvelusopimuksen laatimiseen Imatran kaupungin tehostettuun ...
  • Tuotteistaminen ja lastentapahtuman suunnittelu, case: Imatra Big Band Festival 

   Mehtomaa, Niina; Rautio, Niina-Riikka (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tarkoituksena oli selvittää kohderyhmän mieltymyksiä koskien lastentapahtuman järjestämistä, ja mieltymysten pohjalta luotiin lastentapahtumakokonaisuus Imatra Big Band Festival -viikolle 2010. Tiedon keräämiseen ...
  • Vesipelastuksen kohdekortisto Etelä- Karjalan pelastuslaitokselle 

   Jaako, Toni (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Etelä-Karjalan pelastuslaitos tuottaa pelastuspalveluja koko Etelä-Karjalan alueella ja ensihoitopalveluja Lappeenrannassa, Ylämaalla ja Taipalsaaren eteläosissa. Pelastuslaitoksen toimintaan kuuluu myös lakisääteisen ...