• FitWare-analyysiohjelman suunnittelu ja ohjelmointi Fit-Test Oy:lle 

   Ahvenranta, Mika (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 1997)
   TIIVISTELMÄ: Työni tarkoituksena oli toteuttaa FitWare-analyysiohjelma Winodws-ympäristöön Mikkeliläiselle Fit-Test Oy:lle. FitWare-ohjelma tarkentaa ja tekee helpommaksi ihmisen kestävyyskunnon mittauksen, ja sen avulla ...
  • JÄTEVESIPUMPPAAMOIDEN YLIVUODOT SAVONLINNAN KAUPUNGIN ALUEELLA 

   Niittylahti, Tuomo (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2007)
   Työn tarkoituksena oli selvittää Savonlinnan Veden jätevesipumppaamojen ylivuotokohdat. Työn tarkoituksena oli tuottaa Savonlinnan Vedelle tiedot selkeässä muodossa jokaisesta jätevesipumppaamosta. Jokaiselle pumppaamolle ...
  • Tulevaisuuden sauna 

   Harvia, Arto (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2007)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kehittää saunaa kokonaisuutena modernimpaan ja tulevaisuuden tarpeita vastaavaan suuntaan. Tutkimuksen tarkoituksena on kehittää saunasta tulevaisuuden vaatimuksien mukainen ja etenkin ...
  • ITE-taidetta etsimässä : Nykykansantaiteen luonne ja taiteen tekijät 

   Alatalo, Malla (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2008)
   ITE-taiteen juuret ulottuvat aina 1900-luvun alkupuolelle, jolloin ensimmäiset modernistit kiinnittivät huomiota mielenterveyspotilaiden taiteen esteetiikkaan. Ensimmäisen kokoelman mielenterveyspotilaiden taiteesta keräsi ...
  • Pieksäjärven vesiensuojeluhanke : Tulokset Surnuinjoen valuma-alueelta 

   Kiviluoma, Petteri (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Pieksäjärven vesiensuojeluhanke aloitettiin 2004. Hankkeen tavoitteena oli vähentää nykyistä ja tulevaa metsätalouden aiheuttamaa kuormitusta suunnittelualueen vesistöihin yhteistyössä kaupungin, ympäristökeskuksen, ...
  • Sosionomikoulutuksen ja lastentarhanopettajakoulutuksen antamat valmiudet lastentarhanopettajan työhön 

   Kähärä, Tomi; Kaipainen, Jarmo (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää sosionomikoulutuksen ja lastentarhanopettajakoulutuksen suorittaneiden henkilöiden näkemyksiä koulutuksensa antamista valmiuksista työskennellä lastentarhaopettajana. Opinnäytetyön ...
  • Suunnitelma rajaamattomien maanteiden mittaamiseksi vuoteen 2012 mennessä Keski-Suomen maanmittaustoimiston alueella 

   Saarinen, Marko (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tässä työssä laaditaan suunnitelma Keski-Suomen maanmittaustoimiston alueella olevien rajaamattomi-en maanteiden (n. 1700 km) mittaamiseksi vuoteen 2012 mennessä. Työn alussa kerrotaan rajaamistoimitusprosessista sekä ...
  • Hoitajien sitoutuminen työhön ja työyhteisöön ja sitoutumista edistävät ja ehkäisevät tekijät 

   Lappalainen, Kristiina; Pekkarinen, Marjo (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata hoitajien sitoutumista työhön ja työyhteisöön sekä antaa tietoa sitoutumista edistävistä ja ehkäisevistä tekijöistä hoitajien kokemana. Tutkimuksen lähestymistapa oli sekä ...
  • Asiakastyytyväisyyskysely Cafe Biellaan 

   Ruhanen, Emilia; Virolainen, Anu (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa asiakastyytyväisyyden tilanne Cafe Biellassa sekä selvittää Cafe Biellan kilpailuetu suhteessa toisiin alueen kahviloihin. Cafe Biella tilasi tutkimuksen, koska yrityksessä ei ole ...
  • Vaihto-opiskelijana Mikkelissä : Hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä 

   Kortelainen, Minna (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Koko ajan kansainvälistyvässä maailmassamme myös opiskelijavaihdon suosio on jatkuvassa kasvussa. Joka vuosi noin 6000 korkeakouluopiskelijaa lähtee suorittamaan osan opinnoistaan ulkomaille, ja myös Suomeen tulevien ...
  • Hoidon ja palvelujen laatu Rinnehovin palveluasumisyksiköissä Pertunmaalla : Kyselytutkimus asukkaiden omaisille 

   Taive, Pauliina; Tiusanen, Niina; Tolvanen, Eeva (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön aiheena on hoitotyön laatu omaisten arvioimana kolmessa Rinnehovin palveluasumisyksikössä. Työn toimeksiantaja on Pertunmaan kunta. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää hoidon ja palvelujen laatua omaisten ...
  • Nuorisovaltuuston perustaminen Jyväskylässä 

   Myller, Pekka (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee nuorten vaikuttamis- ja kuulemisjärjestelmiä ja niiden tehtäviä, mahdollisuuksia, haasteita sekä toimintaperiaatteita kunnissa. Työn tavoite oli löytää kehitystehtäviä ja ohjeita sekä tunnistaa ...
  • Kartoitus Mikkelin Seudun Selkäyhdistyksen toiminnan kehittämiseksi 

   Loikala, Elina; Koponen, Anu; Salonen, Henri (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyömme aiheena on Mikkelin Seudun Selkäyhdistyksen toiminnan kehittäminen nuorille. Tarkoituksenamme on kartoittaa nuorten asenteita ja tietämystä selkävaivoista sekä selän hyvinvoinnista. Aihe opinnäytetyöhön ...
  • Metsäkoneyrityksen liiketoiminta- ja strategiasuunnitelma : FLF, ForestLogFactory 

   Pöyry, Jari-Pekka (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Kehittämishankkeen tavoitteena oli laatia liiketoiminta- ja strategiasuunnitelma perustettavalle yhden korjuuketjun metsäkoneyritykselle. Suunnitelma on käytännön apuna yrittäjälle yritystä perustettaessa ja erilaisissa ...
  • Management of Chinese restaurant 

   Cui , Longbo (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   With Chinese economy developing rapidly, the Chinese restaurant is under the spotlight, but the management of Chinese restaurant is weak at the moment, especially on the service management, which is an important part of ...
  • MEGA-SQUIRT MOOTTORINOHJAUSJÄRJESTELMÄN ASENNUS JA SÄÄTÖ 

   Laari, Mikko (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Nykypäivänä jokaisessa autossa on elektronisesti ohjattu ruiskutuksen ja sytytyksen ajoitus. Näistä lait-teista on tehty monenlaisia eri versioita. Yksi näistä on Bruce Bowlingin ja Al Grippon harrastuspohjalta toteuttama ...
  • Apuvälinetyytyväisyys : Quest 2.0-kyselyn toteuttaminen Etelä-Savon sairaanhoitopiirissä 

   Korhonen, Tero; Koppelomäki, Elisa; Viljanen, Kaisu (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli arvioida The Quebec User Evaluation of Satisfaction with Assistive Technology (QUEST 2.0) -apuvälinetyytyväisyysmittarin soveltuvuutta Etelä-Savon sairaanhoitopiirin apuvälineyksikön käyttöön ...
  • Yläkaupungin Yö 2009 : Festivaalin asiakastyytyväisyys ja kehittämiskartoitus 

   Puranen, Kaisa (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Yläkaupungin Yö on monitaiteinen kulttuurifestivaali, joka järjestetään vuosittain Jyväskylässä. Tapahtumaa on järjestetty vuodesta -92 alkaen ja tänä päivänä sen ohjelma kattaa laajasti kulttuurin eri osa-alueita. Yläkaupungin ...
  • Pienyrityksen tuotantotoiminnan tehostaminen 

   Kilpeläinen, Tomi (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyössä pohditaan, kuinka metallialan yrityksen Fineuropol KY:n tuotantotoimintaa voidaan kehittää ja laajentaa. Yrityksen toiminnan osalta keskitytään lämpökeskusten runkojen ja putkistojen valmistukseen sekä ...
  • Selvitys Tihvinän paikkatietoinfrastruktuurista 

   Manninen, Heikki (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tihvinän kaupunki on ilmaissut Etelä-Savon maakuntaliiton kautta halukkuutensa kehittää paikkatie-toinfrastruktuuriansa. Mikkelin ammattikorkeakoulu on hakenut tätä varten projektirahoitusta Ulkoasi-ainministeriöltä ...