- Selaus julkaisuajan mukaan Mikkelin ammattikorkeakoulu

  • FitWare-analyysiohjelman suunnittelu ja ohjelmointi Fit-Test Oy:lle 

   Ahvenranta, Mika (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 1997)
   TIIVISTELMÄ: Työni tarkoituksena oli toteuttaa FitWare-analyysiohjelma Winodws-ympäristöön Mikkeliläiselle Fit-Test Oy:lle. FitWare-ohjelma tarkentaa ja tekee helpommaksi ihmisen kestävyyskunnon mittauksen, ja sen avulla ...
  • JÄTEVESIPUMPPAAMOIDEN YLIVUODOT SAVONLINNAN KAUPUNGIN ALUEELLA 

   Niittylahti, Tuomo (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2007)
   Työn tarkoituksena oli selvittää Savonlinnan Veden jätevesipumppaamojen ylivuotokohdat. Työn tarkoituksena oli tuottaa Savonlinnan Vedelle tiedot selkeässä muodossa jokaisesta jätevesipumppaamosta. Jokaiselle pumppaamolle ...
  • Tulevaisuuden sauna 

   Harvia, Arto (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2007)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kehittää saunaa kokonaisuutena modernimpaan ja tulevaisuuden tarpeita vastaavaan suuntaan. Tutkimuksen tarkoituksena on kehittää saunasta tulevaisuuden vaatimuksien mukainen ja etenkin ...
  • ITE-taidetta etsimässä : Nykykansantaiteen luonne ja taiteen tekijät 

   Alatalo, Malla (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2008)
   ITE-taiteen juuret ulottuvat aina 1900-luvun alkupuolelle, jolloin ensimmäiset modernistit kiinnittivät huomiota mielenterveyspotilaiden taiteen esteetiikkaan. Ensimmäisen kokoelman mielenterveyspotilaiden taiteesta keräsi ...
  • Hoidon ja palvelujen laatu Rinnehovin palveluasumisyksiköissä Pertunmaalla : Kyselytutkimus asukkaiden omaisille 

   Taive, Pauliina; Tiusanen, Niina; Tolvanen, Eeva (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön aiheena on hoitotyön laatu omaisten arvioimana kolmessa Rinnehovin palveluasumisyksikössä. Työn toimeksiantaja on Pertunmaan kunta. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää hoidon ja palvelujen laatua omaisten ...
  • Sosionomikoulutuksen ja lastentarhanopettajakoulutuksen antamat valmiudet lastentarhanopettajan työhön 

   Kähärä, Tomi; Kaipainen, Jarmo (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää sosionomikoulutuksen ja lastentarhanopettajakoulutuksen suorittaneiden henkilöiden näkemyksiä koulutuksensa antamista valmiuksista työskennellä lastentarhaopettajana. Opinnäytetyön ...
  • Kartoitus Mikkelin Seudun Selkäyhdistyksen toiminnan kehittämiseksi 

   Loikala, Elina; Koponen, Anu; Salonen, Henri (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyömme aiheena on Mikkelin Seudun Selkäyhdistyksen toiminnan kehittäminen nuorille. Tarkoituksenamme on kartoittaa nuorten asenteita ja tietämystä selkävaivoista sekä selän hyvinvoinnista. Aihe opinnäytetyöhön ...
  • Onks teilläkin Harrikka? : tutkielma lasten ja nuorten kokemasta yhtei-söllisyydestä Harley-Davidson maailmassa 

   Juvakka, Sanna (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tiivistelmä Tämä on tutkielma lasten ja nuorten kokemasta yhteisöllisyydestä, osallisuudesta ja niihin liittyvistä ilmiöistä. Tutkimus on laadullisen tutkimuksen periaatteita noudatteleva, jossa on käytetty apuna ...
  • Selvitys Tihvinän paikkatietoinfrastruktuurista 

   Manninen, Heikki (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tihvinän kaupunki on ilmaissut Etelä-Savon maakuntaliiton kautta halukkuutensa kehittää paikkatie-toinfrastruktuuriansa. Mikkelin ammattikorkeakoulu on hakenut tätä varten projektirahoitusta Ulkoasi-ainministeriöltä ...
  • Urheiluvammojen ennaltaehkäisy, ensiapu ja hoito D- ja C-ikäisillä juniorijääkiekkoilijoilla 

   Jaakkonen, Aku; Hahl, Hanna; Kuukka, Anssi; Pajari, Jesse (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Saimme toimeksiannon opinnäytetyöhömme Juniori-Jukurit ry:ltä, joka on mikkeliläinen juniorijääkiekkoseura. Opinnäytetyömme on osa Suomen jääkiekkoliiton projektia Operaatio urheilullinen elämäntapa, jota Juniori-Jukurit ...
  • Kehitysvammaisten lyhytaikaishoidon toimintakäytäntöjen selvittäminen laadunhallinnan apuvälineeksi 

   Vanhala, Teija (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Kehitysvammaisten lyhytaikaishoidolla tarkoitetaan kehitysvammaisen asiakaan ympärivuorokautisen hoidon ja palveluiden järjestämistä muualla kuin vakituisessa asuinyksikössään tai omaishoitajan luona. Lyhytaikaishoidon ...
  • Prosessikuvausten merkitys jokapäiväisessä työssä : Onko hankintaprosessin kuvauksesta hyötyä? 

   Haapiainen, Tuula (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Mikkelin ammattikorkeakoulussa (MAMK) prosessikuvaukset ovat osa laadunvarmistusta. Prosesseja on kuvattu Mikkelin ammattikorkeakoulussa jo yli 10 vuoden ajan. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää prosessikuvausten ...
  • A'la Carte lista Ravintola Talliin 

   Myllys, Antti (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Työni tarkoituksena oli tehdä Ravintola Tallille uusi a’la carte lista, joka tuottaa mahdollisimman vähän hävikkiä ja annosten raaka-ainekustannukset ovat mahdollisimman pienet. Tarkoituksena oli myös tehdä annosten vakiointi ...
  • Lyhytelokuvan suunnittelu ja toteutus 

   Ehrnrooth, Henri; Rundberg, Harri (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Saimme idean lähteä toteuttamaan elokuvan suunnittelua ja toteutus yhdessä Etelä-Savon ammattioppi-laitos Esedun kanssa. Elokuva-projektiimme osallistui Sami Siiskonen Esedulta. Hän teki päättötyönsä omalle koululleen ...
  • Management of Chinese restaurant 

   Cui , Longbo (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   With Chinese economy developing rapidly, the Chinese restaurant is under the spotlight, but the management of Chinese restaurant is weak at the moment, especially on the service management, which is an important part of ...
  • Matkapuhelinsovelluksen muuntaminen Windows-päätelaitteelle 

   Hiiva, Esa (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin ongelmia joita ilmenee matkapuhelinsovelluksen muuntamisessa Windows- päätelaitteelle. Tutkimuksessa keskityttiin käyttöliittymänäkökulmaan. Opinnäytetyön toimeksiantajana oli MHG Systems ...
  • Nuoren IT-suoja 

   Savijoki, Riitta (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee nuorten nettiturvallisuutta ja ajankohtaista tietoutta siitä, miten Suomessa näkyy ja toimii nuorison nettimaailma. Työn teoriaosuudessa käytiin läpi Suomen tilannetta nuoren IT-suojan toteutumisen, ...
  • SELVITYSTYÖ YKSITYISISTÄ MAANMITTAUSYRITYKSISTÄ 

   Hänninen, Jan-Erik (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Työn tavoitteena on selvittää yksityisten maanmittausyritysten toimintaa. Halusin saada selville kuin-ka yksityisen puolen maanmittausyritykset toimivat. Yrityksien toiminnasta selvitin niiden kokoa, henkilöstön laatua, ...
  • "Ottakaa muksut tosissaan!" : Tapaustutkimus Keuruun nuorisovaltuuston toiminnan merkityksestä 

   Furuholm, Marita (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyö on kvalitatiivinen tapaustutkimus, jonka tutkimusongelmana on kuvata Keuruun nuorisovaltuuston merkitystä kuuden nuoren kertomana. Tutkimukseen osallistuneet nuoret ovat toimineet erimittaisina aikoina ja eri ...
  • Anturivikojen vaikutus pakokaasupäästöihin : VW Golf FSI 1.6 

   Kotisalo, Ilkka (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän työn tarkoituksena oli tutkia nykyaikaisen moottorin päästöjä vikatilanteissa. Kohteena oli aikaisemman insinöörityön kohteena ollut Golf FSI-moottori. Moottori oli alun perin rakennettu käytettäväksi moottoridynamometrissä. ...