- Selaus julkaisuajan mukaan Satakunnan ammattikorkeakoulu

  • Sosiaalipedagoginen ammatillisuus : Madsenin kukasta toiminnan tulppaaniksi 

   Ranne, Kaarina
   Satakunnan ammattikorkeakoulu. Sarja D, Muut julkaisut (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2005)
  • Hotelli Victorian asiakastyytyväisyys ja viihtyisyys 

   Penger, Maiju (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyössä tutkittiin Hotelli Victorian asiakastyytyväisyyttä ja viihtyisyyttä. Tutkimus suoritettiin kvantitatiivisena kyselytutkimuksena 27.2.-20.3.2006 Hotelli Victorian suomenkielisille asiakkaille. Tänä aikana ...
  • Päiväkirurgisen kaihileikkauspotilaan hoitopolku TYKS:n silmäklinikassa 

   Hola, Pauliina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän projektityön tarkoituksena on kuvata kaihileikkauspotilaan hoitopolkua julkisella sektorilla sellaisena kuin se toteutuu TYKS:n silmäklinikassa. Tavoitteena on kuvata kaihileikkauspotilaan hoitopolku mahdollisimman ...
  • Viidesluokkalaisten ruokailutottumukset ja niihin vaikuttavat tekijät 

   Nordlund, Carita; Rinne, Piia (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää viidesluokkalaisten ruokailutottumuksia ja niihin vaikuttavia tekijöitä. Opinnäytetyön tavoitteena on lisätä kouluyhteisön jäsenten tietoa viidesluokkalaisten ruokailutottumuksista ...
  • Angiografiaan ja pallolaajennukseen menevän potilaan ohjaus 

   Holm, Kristiina; Viljanen, Sanna-Leena (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata Satakunnan keskussairaalan sisätautiosaston KM4:n angiografia- ja pallolaajennuspotilaiden mielipiteitä saamastaan ohjauksesta. Tutkimusjoukkoa rajattiin sepelvaltimotautia sairastaviin ...
  • Sukupolvenvaihdos pk-yrityksessä 

   Keinänen, Katri; Salo, Suvi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia yrityksien sukupolvenvaihdoksia ja niihin liittyviä haasteita sekä miten sukupolvenvaihdoksia voidaan tukea. Yhtenä tarkoituksena oli myös selvittää mitä mahdollisia hyviä ...
  • Ohjelmistokehitysprosessin kuvaus 

   Heikkinen, Ville (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda ohjelmistokehitysympäristö Yoso Oy:lle sisältäen työkulun kuvauksen prosessina, työkalut työn eri vaiheisiin sekä ohjeet työn etenemisestä ja työkalujen käytöstä. Itse prosessi sisältää ...
  • Intranetin merkitys Porin kaupungin sisäisessä viestinnässä 

   Kotiranta, Marianne (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on intranetin merkitys Porin kaupungin sisäisessä viestinnässä. Tutkimus tehtiin osana johtamisjärjestelmän kehittämistä. Opinnäytetyössä pyrittiin selvittämään, mikä on intranetin merkitys Porin ...
  • Porin Suomalaisen palvelukodin henkilökunnan työtyytyväisyyskysely 

   Riuttala, Helena (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata Porin Suomalaisen palvelukodin henkilökunnan työtyytyväisyyttä. Tavoitteena on kehittää työyhteisön työtyytyväisyyttä tämän opinnäytetyön avulla. Porin Suomalaisen palvelukodin ...
  • Lauhdelämpö osana tehdashallin lämmitystä 

   Penttilä, Ilkka (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Ulvilan tehtaan prosessiveden jäähdytysjärjestelmän rakenne sekä jäähdytysprosessista syntyvän lauhdutuslämmön ja tehon suuruus. Kohteen jäähdytysprosessista syntyvän lauhdelämmön ...
  • Atk-kunnossapitojärjestelmä 

   Klemelä, Taina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tässä raportissa pohditaan alusten ATK- kunnossapitojärjestelmää. Mietittiin mitkä ovat kriittisiä laitteita ja miten muutostenhallinta suoritetaan. Työ oli ajankohtainen, koska joka laivalla pitäisi olla määriteltynä nämä ...
  • 41-ilmeniittimyllypiirin säätöjen vaikutus hiukkaskokojakaumaan 

   Airasmaa, Sami (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Kemira Pigments Oy:n titaanioksidipigmenttiprosessin ensimmäisiä vaiheita on ilmeniitin jauhatus kuulamyllyssä. Jauhatusprosessin lopputuloksessa on ilmeniitin halutun hiukkaskoon osuus liian pieni. Halutusta poikkeavat ...
  • Biodieselin käyttö dieselmoottoreissa 

   Heikinmäki, Toni (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän työn tavoitteena oli koota tiivis aineisto biodieselistä, sen käytöstä sekä valmistuksesta ja suorittaa tutkimuksia oppilaitoksemme diesel-laboratoriossa, biodieselin ja dieselin välisinä vertailukokeina. Vertailukokeet ...
  • "Milt sust tuntu ko menit antamaa appuu?" SPR:n vapaaehtoistyöntekijän tunnekokemuksia auttamistilanteissa 

   Sorvari, Päivi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata minkälaisia tunnekokemuksia Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoistyöntekijät olivat kokeneet auttamistilanteissa, minkälaisia toiveita heillä oli tunnekokemuksien käsittelystä ...
  • Jyväskylän postiterminaalin sähködokumentointi 

   Raitolampi, Markus (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Suomen Posti Oyj:n hankkiman rakennuksen vanhat tarpeettomiksi käyneet sähköjärjestelmät oli jätetty purkamatta uusien järjestelmien tieltä. Vanhat sähkölaitteet ja johdotukset veivät tarpeetonta tilaa tulevilta laajennuksilta. ...
  • Hajautettu videonpakkausohjelmisto 

   Kärkiluoma, Julius (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyössä tutkittiin videon pakkaamiseen kuluvan ajan lyhentämistä. Työhön kuului hajautetun videonpakkausohjelman ohjelmoiminen. Ohjelman tarkoituksena on lyhentää videonpakkaukseen kuluvaa aikaa jakamalla pakkauksesta ...
  • Perhekoulun vaikutukset ylivilkkaiden lasten ja heidän perheidensä arkeen 

   Maukonen, Tiina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää ylivilkkaiden ja/tai adhd-diagnoosin saaneiden 3-6 -vuotiaiden lasten perheille tarkoitetun perhekoulun vaikutuksia lasten ja heidän vanhempiensa arkeen. Perhekoulu oli ryhmäinterventio, ...
  • Sähköurakointiprosessin kehittäminen 

   Larikko, Jere (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Insinöörityössä perehdyttiin sähköurakointiprosessiin. Prosessia käytiin läpi vaihe vaiheelta ja urakointiprosessin eri osa-alueisiin pohdittiin kehittämisideoita. Työssä tutustuttiin sähköurakointiliikkeen organisaatioon ...
  • Asiakaspalveluyrityksen kokonaislaatu ja asiakastyytyväisyys : Kohteena: Fazer Amica Sofia 

   Harsia, Soili (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Asiakkaalla on ennakko-odotuksia asiakaspalveluyrityksen kokonaislaadusta eli palvelun ja tuotteen laadusta. Kokonaislaadun täyttäessä tai ylittäessä nämä asiakkaan ennakko-odotukset asiakas kokee laadun hyvänä. Yrityksen ...
  • Rauman kriisikeskus Ankkupaikan kriisityöntekijöiden työssä jaksaminen 

   Salokangas, Hannu (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kriisityöntekijöiden työssä jaksamiseen vaikuttavia tekijöitä työyhteisössä ja jaksamista tukevia yksilöllisiä voimavaroja. Olennaisia teemoja joita käsiteltiin tässä ...