- Selaus julkaisuajan mukaan Satakunnan ammattikorkeakoulu

  • Sosiaalipedagoginen ammatillisuus : Madsenin kukasta toiminnan tulppaaniksi 

   Ranne, Kaarina
   Satakunnan ammattikorkeakoulu. Sarja D, Muut julkaisut (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2005)
  • Hotelli Victorian asiakastyytyväisyys ja viihtyisyys 

   Penger, Maiju (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyössä tutkittiin Hotelli Victorian asiakastyytyväisyyttä ja viihtyisyyttä. Tutkimus suoritettiin kvantitatiivisena kyselytutkimuksena 27.2.-20.3.2006 Hotelli Victorian suomenkielisille asiakkaille. Tänä aikana ...
  • Lauhdelämpö osana tehdashallin lämmitystä 

   Penttilä, Ilkka (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Ulvilan tehtaan prosessiveden jäähdytysjärjestelmän rakenne sekä jäähdytysprosessista syntyvän lauhdutuslämmön ja tehon suuruus. Kohteen jäähdytysprosessista syntyvän lauhdelämmön ...
  • Sukupolvenvaihdos pk-yrityksessä 

   Keinänen, Katri; Salo, Suvi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia yrityksien sukupolvenvaihdoksia ja niihin liittyviä haasteita sekä miten sukupolvenvaihdoksia voidaan tukea. Yhtenä tarkoituksena oli myös selvittää mitä mahdollisia hyviä ...
  • Angiografiaan ja pallolaajennukseen menevän potilaan ohjaus 

   Holm, Kristiina; Viljanen, Sanna-Leena (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata Satakunnan keskussairaalan sisätautiosaston KM4:n angiografia- ja pallolaajennuspotilaiden mielipiteitä saamastaan ohjauksesta. Tutkimusjoukkoa rajattiin sepelvaltimotautia sairastaviin ...
  • Päiväkirurgisen kaihileikkauspotilaan hoitopolku TYKS:n silmäklinikassa 

   Hola, Pauliina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän projektityön tarkoituksena on kuvata kaihileikkauspotilaan hoitopolkua julkisella sektorilla sellaisena kuin se toteutuu TYKS:n silmäklinikassa. Tavoitteena on kuvata kaihileikkauspotilaan hoitopolku mahdollisimman ...
  • Viidesluokkalaisten ruokailutottumukset ja niihin vaikuttavat tekijät 

   Nordlund, Carita; Rinne, Piia (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää viidesluokkalaisten ruokailutottumuksia ja niihin vaikuttavia tekijöitä. Opinnäytetyön tavoitteena on lisätä kouluyhteisön jäsenten tietoa viidesluokkalaisten ruokailutottumuksista ...
  • Porin Suomalaisen palvelukodin henkilökunnan työtyytyväisyyskysely 

   Riuttala, Helena (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata Porin Suomalaisen palvelukodin henkilökunnan työtyytyväisyyttä. Tavoitteena on kehittää työyhteisön työtyytyväisyyttä tämän opinnäytetyön avulla. Porin Suomalaisen palvelukodin ...
  • Intranetin merkitys Porin kaupungin sisäisessä viestinnässä 

   Kotiranta, Marianne (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on intranetin merkitys Porin kaupungin sisäisessä viestinnässä. Tutkimus tehtiin osana johtamisjärjestelmän kehittämistä. Opinnäytetyössä pyrittiin selvittämään, mikä on intranetin merkitys Porin ...
  • Ohjelmistokehitysprosessin kuvaus 

   Heikkinen, Ville (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda ohjelmistokehitysympäristö Yoso Oy:lle sisältäen työkulun kuvauksen prosessina, työkalut työn eri vaiheisiin sekä ohjeet työn etenemisestä ja työkalujen käytöstä. Itse prosessi sisältää ...
  • Atk-kunnossapitojärjestelmä 

   Klemelä, Taina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tässä raportissa pohditaan alusten ATK- kunnossapitojärjestelmää. Mietittiin mitkä ovat kriittisiä laitteita ja miten muutostenhallinta suoritetaan. Työ oli ajankohtainen, koska joka laivalla pitäisi olla määriteltynä nämä ...
  • 41-ilmeniittimyllypiirin säätöjen vaikutus hiukkaskokojakaumaan 

   Airasmaa, Sami (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Kemira Pigments Oy:n titaanioksidipigmenttiprosessin ensimmäisiä vaiheita on ilmeniitin jauhatus kuulamyllyssä. Jauhatusprosessin lopputuloksessa on ilmeniitin halutun hiukkaskoon osuus liian pieni. Halutusta poikkeavat ...
  • Biodieselin käyttö dieselmoottoreissa 

   Heikinmäki, Toni (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän työn tavoitteena oli koota tiivis aineisto biodieselistä, sen käytöstä sekä valmistuksesta ja suorittaa tutkimuksia oppilaitoksemme diesel-laboratoriossa, biodieselin ja dieselin välisinä vertailukokeina. Vertailukokeet ...
  • Jyväskylän postiterminaalin sähködokumentointi 

   Raitolampi, Markus (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Suomen Posti Oyj:n hankkiman rakennuksen vanhat tarpeettomiksi käyneet sähköjärjestelmät oli jätetty purkamatta uusien järjestelmien tieltä. Vanhat sähkölaitteet ja johdotukset veivät tarpeetonta tilaa tulevilta laajennuksilta. ...
  • Hajautettu videonpakkausohjelmisto 

   Kärkiluoma, Julius (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyössä tutkittiin videon pakkaamiseen kuluvan ajan lyhentämistä. Työhön kuului hajautetun videonpakkausohjelman ohjelmoiminen. Ohjelman tarkoituksena on lyhentää videonpakkaukseen kuluvaa aikaa jakamalla pakkauksesta ...
  • "Milt sust tuntu ko menit antamaa appuu?" SPR:n vapaaehtoistyöntekijän tunnekokemuksia auttamistilanteissa 

   Sorvari, Päivi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata minkälaisia tunnekokemuksia Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoistyöntekijät olivat kokeneet auttamistilanteissa, minkälaisia toiveita heillä oli tunnekokemuksien käsittelystä ...
  • Perhekoulun vaikutukset ylivilkkaiden lasten ja heidän perheidensä arkeen 

   Maukonen, Tiina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää ylivilkkaiden ja/tai adhd-diagnoosin saaneiden 3-6 -vuotiaiden lasten perheille tarkoitetun perhekoulun vaikutuksia lasten ja heidän vanhempiensa arkeen. Perhekoulu oli ryhmäinterventio, ...
  • Porin Sataman aluevalaistuksen ohjauksen modernisointi 

   Haanpää, Petteri (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyössä suunniteltiin Porin Satamalle aluevalaistuksen keskitetty ohjaus vanhoja ohjauskaapeleita hyväksi käyttäen. Ensimmäiseksi tutustuttiin nykyisen järjestelmän dokumentteihin ja huomattiin, että ne olivat ...
  • ACS800 taajuusmuuttajien vikapuuanalyysi 

   Viitanen, Elina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena on määritellä mahdolliset juurisyyt ACS800 laitteiden vikaantumisista erilaisten laitteiden ja testausjärjestelmän antaman vikailmoituksen perusteella. Työn tuloksia on tarkoitus käyttää ...
  • Vesivoimatuotannon optimointi-ohjelma 

   Poussu, Tommi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää vesivoimalaitosten matemaattisesta mallinnuksesta toimiva ja käyttäjäystävällinen ohjelma, jolla suunnitellaan PVO-Pool Oy:n käyttökeskuksesta ohjattavien vesivoimalaitosten tuotannot. ...