Satakunnan ammattikorkeakoulu - Selaus syöttöajan mukaan

  • Ensiasunnon osto ja siihen liittyvät toimenpiteet 

   Ranta-aho, Jasmin; Viitanen, Jenina (2020)
   Tässä opinnäytetyössä perehdyttiin ensiasunnon ostajan etuihin, rahoitusvaihtoehtoihin sekä asunto-osakkeen ja kiinteistön ostamiseen. Tavoitteena oli selvittää mitä eri rahoitusvaihtoehtoja ensiasunnon ostajalla on, mitä ...
  • Tiedonhallintamallin laatiminen Karvian kunnalle 

   Ojala, Sanna (2020)
   Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta astui voimaan 1.1.2020 ja sen myötä tuli useita velvoitteita viranomaisille, joista yksi oli tiedonhallintamallin laatiminen ja päivittäminen tarpeen tullen. Tässä opinnäytetyössä ...
  • Diabeettisen alaraajahaavan ehkäisy- kirjallinen ohje 

   Peltola, Salla; Tammela, Aapo (2020)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa kirjallinen ohje diabeettisten alaraajahaavojen ehkäisystä diabeetikoille. Opinnäytetyön kohderyhmänä oli Rauman alueella diabetesta sairastavat tai juuri diabetekseen ...
  • Sähköasennuksen mitoitus 

   Kuosmanen, Sakari (2020)
   Tämän opinnäytetyön päätavoitteena oli luoda toimeksiantajan sähkötyöntekijöiden käyttöön laskentatyökalu sähköasennuksien johdon ja suojalaitteiden mitoitukseen. Opinnäytetyön tavoitteena oli myös auttaa havainnollistamaan ...
  • Rakennusautomaatioprojekti- LSDL DiaHavu 

   Vanhala, Mikko (2020)
   Tässä työssä perehdytään kerrostalon rakennusautomaatiojärjestelmään. Erityisesti käsitellään lämmönjakohuoneen- ja ilmanvaihdonautomaatiota. Työn lopuksi esitellään Länsi-Suomen diakonialaitoksen tilaamaa kerrostaloprojektia. ...
  • Edunvalvonta ikääntyneiden näkökulmasta 

   Mononen, Annika (2020)
   Opinnäytetyössä käsiteltiin yleistä edunvalvontaa sekä edunvalvontavaltuutusta. Aihetta lähestyttiin ikääntyneen henkilön näkökulmasta sekä myös siltä kannalta mitä omaisen tulee ottaa huomioon. Ikääntyneiden edunvalvonnan ...
  • Takymetrin käyttö teräsasennuksissa 

   Rakkolainen, Santeri (2020)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten takymetria voidaan käyttää teräsasennusten yhteydessä ja miten siitä saadaan tehokas mittaustyökalu asennustyöhön. Opinnäytetyön tilaajana toimi ruskolainen Mountplan Oy. ...
  • Kunnossapito-ohjelman kehittäminen 

   Pilppula, Akseli (2020)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli päivittää ja selkeyttää yrityksen kunnossapito-ohjelmaa. Työ aloitettiin käsittelemällä tuotantolaitoksen yhtä konetta, jota kutsuttiin 2-uuniksi. Jotta työstä ei tulisi liian laaja ja sitä ...
  • Laatikkomanipulaattorin ohjelmointi ja käyttöönotto 

   Laihonen, Olli (2020)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa opinnäytetyön toimeksiantajalta, AMH-Systems Oy:ltä tilatulle manipulaattorille automaatio-ohjelma ja käyttöliittymä, kirjoittaa laitteelle toimintaseloste ja ...
  • Keskitetyn työvuorosuunnittelun vaikutus esimiestyöhön 

   Siikaluoma, Martti (2020)
   Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Pohjola Vakuutus Oy:n henkilökorvauspalvelu. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten vuonna 2019 käyttöönotettu keskitetyn työvuorosuunittelun toimintamalli oli vaikuttanut ...
  • Työajanseurannan kehittäminen: Case Porin perusturva 

   Tuoriniemi, Satu (2020)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää työajanseurantaa Porin perusturvassa. Opinnäytetyössä selvitettiin työajanseurannan nykytilaa sekä kehittämisen tarpeita esimiesnäkökulmasta. Tutkimuksen teoreettisessa ...
  • Tuotannon laadunhallinta 

   Tuomimäki, Sami (2020)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin työelämälähtöisesti erään maalin valmistus yrityksen toimeksi antamana. Tavoitteena oli määrittää laadunhallinnan näkökulmasta työohjeet tuotantoon ja seuranta, joka toimii laatustandardien ...
  • Lapsen resilienssin kehittäminen varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä 

   Pitkänen, Teemu (2020)
   Opinnäytetyöni tarkoituksena oli tutkia lapsen resilienssin kehittämiseen käytettäviä toimintatapoja ja vuorovaikutustyylejä varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä sekä tarkastella toimintaympäristön soveltuvuutta ...
  • Ruoka-apua saavien palveluohjausmallin kehittäminen Rauman Seudun Katulähetys ry:n ruokajaossa 

   Salo, Raili (2020)
   Ruoka-apu toiminta on saanut nyky-yhteiskunnassa vakiintuneita piirteitä. Ruoka-apua hakevien määrät ovat kasvaneet Suomessa. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata ruoka-apua hakevien henkilöiden palveluohjauksen ...
  • Kohdetietokortti sähköjärjestelmien lähtötiedoista 

   Karlström, Saku (2020)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä kohdetietokortti, jossa on eri sähköjärjestelmistä kerätty oleelliset lähtötiedot taulukkomuotoon. Kohdetietokortin tavoitteena on helpottaa sähkösuunnitteluun vaadittavien lähtötietojen ...
  • Liike- ja markkinointisuunnitelma taidealalle 

   Sandholm, Iiro (2020)
   Tämän opintonäytetyön tavoitteena oli tutustua ja luoda liiketoiminta- ja markkinointisuunnitelma taiteilijalle. Työn teoria osuus tutustuu ja syventyy siihen mitä molemmat suunnitelmat pitävät sisällään ja mitä varten ...
  • Muuttuvat ääriviivat – paikka, taide ja identiteetti : Paikkakokemus tarinallisuutena ja visuaalisena teoksena 

   Muhonen, Kirke (2020)
   Opinnäytetyö koostuu kirjallisesta raportista sekä siihen liittyvästä näyttelystä. Autoetnografisessa opinnäytetyössä kuvattiin paikkakokemusta identiteettityönä kuvataiteen keinoin narratiivisuuden viitekehyksessä ...
  • Organisaation tuottamat talous- ja toimintatiedot apuna tiedolla johtamisessa Satasairaalassa 

   Räty, Anne (2020)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli lisätä Satasairaalan tuottamien talous- ja toimintatietojen hyödyntämistä johtamisen tukena. Tätä pyrittiin toteuttamaan parantamalla ra-porttien sisältöä ja saatavuutta. Satasairaalassa oli ...
  • Ympäristöjärjestelmän laatiminen Porin Kalustetalo Oy:lle 

   Lamminen, Ida-Maria (2020)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda Porin Kalustetalo Oy:lle ympäristökäsikirja pohjautuen SFS-EN ISO 14001:2015 –standardiin. Ympäristökäsikirjaa rakennettiin vaiheittain ja tavoitteena oli luoda helppokäyttöinen ...
  • Osaamismerkit osaamisen tunnistamisen välineiksi työorganisaatiossa : Case Satakunnan ammattikorkeakoulu 

   Nevaranta, Matias (2020)
   Opinnäytetyössä selvitettiin osaamismerkkien soveltuvuutta toimeksiantajan, korkeakoulun, työorganisaation käyttöön osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen välineenä. Työssä selvitettiin osaamismerkkien taustoja, ...