Viitteet 1-15 / 6593

  • Omakotitalon maalämmön ja lisälämmöneristyksen kustannusvertailu 

   Kokki, Olli (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2019)
   Tiivistelmä Opinnäytetyön aiheena oli vertailla maalämmön ja lisälämmöneristyksen kustannuksia omakotitalossa. Tavoitteena oli selvittää kummankin edut ja haitat sekä selvittää kustannukset 25 vuoden ajalle, jotta tilaaja ...
  • Muotoilija. Älä odottele enää. Ryhdy asiantuntijaksi jo tänään - menesty huomenna! 

   Valta, Paula (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus on herätellä muotoilijoita siihen tosi seikkaan, että myös muotoillijoilla pitäisi olla enemmän bisnesajattelun taitoa. Jokainen on tavallaan myyjä, joten myymisen ja markkinoimisen taitoa ...
  • Hirvensalmen pappilan sisustussuunnitelma 

   Puttonen, Jasmin (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2019)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee Hirvensalmen pappilan päärakennuksen asuintilojen sisustussuunnitelmaa ja suunnittelutyön kulkua. Työn tavoitteena oli selvittää asiakkaiden tarpeet ja toiveet mahdollisimman kattavasti eri ...
  • Miten menee –Villa juniorin nuoret : Tutkimus nuorten arjesta sijaishuollon päihdeyksikössä 

   Kortelainen, Heidi; Suoniemi, Jaana (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2019)
   Opinnäytetyössä tutkittiin nuorten sekä työntekijöiden arkea sijaishuollon päihdeyksikössä. Toimeksiantajana toimi Villa junior, jossa toteutetaan yhteisöllistä, lääkkeetöntä sekä toiminnallista ja osallistavaa päihdekuntoutusta ...
  • Eläinperäisten sivutuotteiden poltto 

   Monola, Mika (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2019)
   Työssä on tutkittu eläinperäisten sivutuotteiden polttoa ja lainsäädäntöä pienteurastajien näkökulmasta.
  • Suositus Kymen Vesi Oy:n uudeksi hulevesimaksuksi 

   Leinonen, Miikka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2019)
   Työn tavoitteena oli laatia suositus Kymen Vesi Oy:lle uudesta hulevesimaksusta. Maksusuosituksen lähtökohtana oli parantaa aiheuttamisperiaatteen toteuttamista hulevesimaksussa. Työn kirjallisuus- ja teoriaosuudessa ...
  • Traumasta toipuminen : Nuorten kokemukset Ainonkodilla asumisesta 

   Tiirikainen, Henna; Haatainen, Kirsi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2019)
   Opinnäytetyössä traumalla tarkoitetaan psyykkistä traumatisoitumista, joka on aiheutunut yksittäisestä tai toistuvasta traumaattisesta kokemuksesta. Traumatisoitumiseen vaikuttaa henkilön aiemmat kokemukset ja tunteet sekä ...
  • Vaarallisten aineiden ohjekortiston päivitys Valtion rautateille 

   Löyttyniemi, Paavo; Hyvönen, Antti (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2019)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli päivittää Valtion Rautateiden Vaarallisten aineiden ohjekortisto, joka oli luotu 27.05.1998. Työmme tulee osaksi valtakunnallista Tokeva2020hanketta. Opinnäytetyömme oli toiminnallinen ...
  • Sairaanhoitajan kliininen osaaminen hengitysvajauspotilaan hoidossa : Ohjeistus verikaasuanalyysin tulkinnasta sydänvalvontayksikköön 

   Turunen, Mika; Lagus, Anna-Mari; Paatela, Markus (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tavoitteena on vahvistaa ja täydentää sydänvalvontayksikön sairaanhoitajien kliinistä osaamista hengitysvajauksen ennaltaehkäisyssä, oireiden tunnistamisessa ja hoidossa. Tavoitteena on tuoda tietoa ...
  • Savunpoiston vaikuttavuus omaisuusvahinkoihin 

   Karppinen, Urho (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2019)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia erilaisten savunpoistotapojen ja savunpoiston toiminnan vaikuttavuutta rakennuspaloissa syntyviin omaisuusvahinkoihin. Tehdyssä tutkimuksessa selvitettiin vuosina 2009–2017 sattuneiden ...
  • Bioanalytiikan kliininen asiantuntija (ylempi AMK ) tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään koulutusta vastaaviin tehtäviin 

   Hartikainen, Elli (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tiivistelmä Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa bioanalytiikan kliininen asiantuntija (YAMK)- tutkinnon suorittaneiden sijoittumista työelämään koulutustaan vastaaviin työtehtäviin ja kuvata millaisia nämä työtehtävät ...
  • Kuljetinsuunnittelun ohjeistus 

   Lehto, Sauli (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Sweco Industry Oy, joka tarjoaa konsultointia ja suunnittelua teolli-suuden alalla. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa kuljetinsuunnitteluohjeistus Sweco:n omaan tietokantaan, ...
  • Pienkerrostalon kuntoarvio 

   Roininen, Joni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutustua 1950-luvun pienkerrostalon rakennustekniikkaan ja toteuttaa kuntoarvio Kuopiossa sijaitsevaan vuonna 1954 rakennettuun pienkerrostaloon, jossa on 4 huoneistoa. Rakennuksen ...
  • Idean jyvistä valmiiksi äänitteeksi : EP-äänitteen työstämisprosessi. "CASE VESPER" 

   Korhonen, Elina (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyö käsittelee kuuden kappaleen laajuisen EP-äänitteen työstämisprosessia. Tekstissä kuvataan päiväkirjamaisesti työskentelyn eri vaiheita itsenäisestä säveltämisvaiheesta bändityöskentelyn kautta ...
  • Pelastustoiminnan etäjohtamisen perusteet 

   Hyvönen, Eemu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2019)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mitä ovat pelastustoiminnan etäjohtamisen järjestämisen edellytyksiä Suomessa. Opinnäytetyö keskittyy käsittelemään kuutta eri näkökulmaa pelastustoiminnan etäjohtamisessa. Näiden ...