- Selaus julkaisuajan mukaan Opinnäytetyöt

  • Extranet-järjestelmän merkitys sähköisessä kumppani-liiketoiminnassa : case: PartnerNet 

   Sirén, Janne (Lahden ammattikorkeakoulu, 2004)
   Tämä tutkielma keskittyy case-yrityksen, Oy Heltel Ab – Elisa Communications, extranetin hyödyntämismahdollisuuksiin ja kehittämiseen jälleenmyyjähaastatteluiden pohjalta. Extranet on edelleen tänä päivänä edistyksellinen ...
  • Vesienhallinta ja raportointi jätekeskuksissa 

   Pakarinen, Mirva (Lahden ammattikorkeakoulu, 2005)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli vesienhallintajärjestelmien, ympäristölupien ja raportointitapojen vertailu jätekeskuksissa ja Kujalan jätekeskuksen vesienhallintajärjestelmän kehittäminen.; Työ tehtiin keräämällä tietoa ...
  • Logistics outsourcing: solution for small and medium enterprises in Vietnam 

   Nguyen, Hoang Bao Khuyen (Lahden ammattikorkeakoulu, 2005)
   After officially becoming the 150th member of World Trade Organization, Vietnam has been witnessed to rapidly grow. Together with the growth of the economy, the logistics market in Vietnam also operates ebulliently. Recently, ...
  • "Yrittänyttä ei laiteta" 

   Kalinen, Johanna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2005)
  • Asiakastyytyväisyyden merkitys : tapaustutkimus: Aten marja-aitta tmi 

   Paunonen, Olli (Lahden ammattikorkeakoulu, 2005)
   Tässä opinnäytetyössä käsitellään asiakastyytyväisyyttä sekä Aten Marja-Aitta Tmi:n asiakastyytyväisyystutkimusta. Teoriaosassa selvitetään asiakastyytyväisyyden käsitettä. Asiakastyytyväisyyteen vaikuttavat asiakkaan ...
  • SolidWorks-työympäristön kehittäminen 

   Niveri, Samuli (Lahden ammattikorkeakoulu, 2005)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee SolidWorks 3D -suunnitteluohjelmiston ja sen yhteyteen kytketyn SmarTeam PDM -järjestelmän muodostaman työympäristön kehittämistä. SolidWorksin ja SmarTeamin käyttö Roxon Oy:ssä kohdistuu ...
  • Kulttuurisen kasvatuksen haasteet 

   Anttonen, Nadja (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
  • Kun osasin lentää 

   Mäkinen, Päivi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyöni aihe on lähimenneisyyden käyttö korumuotoilussa. Työssäni olen muistellut sekä kuvallisesti että sanallisesti menneisyyttäni Suomessa, lapsuutta, nuoruutta ja aikuisuutta. Lisäksi olen tutustunut lähdeaineistoon ...
  • Astroschnautzer 

   Nykänen, Reetta (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyöni on syntetisaattoreilla ja tietokoneella elektronista musiikkia tekevän Astroschnautzer -ryhmän visuaalisen identiteetin suunnittelu. Ryhmä aloitti toimintansa vuonna 1998. Astroschnautzerin identiteetti ...
  • Videon käyttö Flash-ohjelmalla tuotetussa multimediassa 

   Savolainen, Paula (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee videon lisäämistä ja käyttämistä Flash-ohjelmalla tuotetussa multimediassa. Opinnäytetyö sisältää esimerkin vi-deon progressiivisesta lataamisesta Flash-esitykseen.Multimediaesitysten lisääntyvä ...
  • Sairaanhoitajien kuvauksia psykiatrisessa hoidossa olevan potilaan vastentahtoisista lääkitystilanteista 

   Kärkkäinen, Ari (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää suljetulla psykiatrisella vastaanotto-osastolla työskentelevien sairaanhoitajien kokemuksia potilaan vastentahtoisesta lääkityksestä. Lisäksi tavoitteena on tuottaa tietoa ...
  • Hyväntekeväisyys kongressien oheisohjelmana 

   Tauriainen, Hanna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää mitä mieltä eri toimijat Lahden seudulla ja pääkaupunkisedulla ovat hyväntekeväisyysohjelman lisäämisestä kongressien oheisohjelmaksi. Tiedot opinnäytetyöhön kerättiin ...
  • Toiminnanohjausjärjestelmän kehittäminen työkaluna myyntireskontraa sekä luotonvalvontaa tehokkaasti palvelevaksi 

   Laaksonen, Ville (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   : Opinnäytetyöni käsittelee sähköistä taloushallintoa sekä toiminnanohjausjärjestelmiä. Esittelen teoriaosuudessa kummankin aihealueen perusteet. Pyrin käsittelemään asioita käytännön kannalta viitaten käytännön osuuteeni. ...
  • Harjoittelun vaikutus kotipalvelun asiakkaan fyysiseen toimintakykyyn 

   Komi, Sari (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus on tutkia liikuntaharjoittelun vaikutusta kotipalvelun asiakkaiden fyysiseen toimintakykyyn. Tavoitteenamme on selvittää, onko fysioterapeutin ohjaama voima- ja tasapainoharjoittelu tehokkaampaa ...
  • Lapsen paikka Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskuksen perhekursseilla 

   Salmensuu Petra (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata millaisena ilmenee lapsen paikka Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskuksen perhekursseilla työntekijöiden sekä lasten näkökulmasta. Miten lapset viihtyvät ja mitä he toivovat ...
  • Turva? 

   Kaakinen, Terhi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyöni käsittelee teosteni kehittymistä ideasta teoksiksi. Äitiyslomalla ollessani aloin pohtia lapsen kuvakulmaa sekä turvaa ja turvattomuutta. Pyrkimyksenäni on saada aikuisia huomioimaan ja ymmärtämään lapsen ...
  • Sairaanhoitajien tiedot kivusta ja lääkkeellisestä kivunhoidosta 

   Rastela, Mikko (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän opinnäytetyö tarkoituksena oli selvittää, millaiset tiedot sairaanhoitajilla on kivusta, lääkkeellisestä kivunhoidosta, ja kivun arvioinnista. Lisäksi selvitettiin, miten sairaanhoitajat arvioivat potilaan kipua ...
  • Komponenttistandardiston kehittäminen Teknoware Oy:ssä 

   Niskanen, Tiina (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän opinnäytetyön päätarkoituksena oli kehittää Teknoware Oy:n komponenttistandardistoa ja nimikkeistöä. Teknoware Oy on kansainvälinen ajoneuvojen sisävalaistusjärjestelmien suunnittelija ja toteuttaja. Työ käsittelee ...
  • Projektina onnistunut konferenssi 

   Laaksonen, Liisa (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee kansainvälisen konferenssin suunnittelua ja järjestämistä projektityöskentelyn näkökulmasta. Tutkimuksen kohteena on kesäkuussa 2006 Lahdessa järjestetty University Entrepreneurship-Incubating ...
  • Palvelun laatu asiakasyritysten ja vuokratyöntekijöiden näkökulmasta 

   Lehtonen, Johanna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyöni tavoitteena oli tutkia henkilöstöpalveluyrityksen palvelun laatua. Toimeksiantaja opinnäytetyölle on Opteam Henkilöstöpalvelut Lahti. Tutkimusongelma oli, kuinka tyytyväisiä Opteam Henkilöstöpalvelut Lahden ...