- Selaus julkaisuajan mukaan Opinnäytetyöt

  • Extranet-järjestelmän merkitys sähköisessä kumppani-liiketoiminnassa : case: PartnerNet 

   Sirén, Janne (Lahden ammattikorkeakoulu, 2004)
   Tämä tutkielma keskittyy case-yrityksen, Oy Heltel Ab – Elisa Communications, extranetin hyödyntämismahdollisuuksiin ja kehittämiseen jälleenmyyjähaastatteluiden pohjalta. Extranet on edelleen tänä päivänä edistyksellinen ...
  • "Yrittänyttä ei laiteta" 

   Kalinen, Johanna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2005)
  • Vesienhallinta ja raportointi jätekeskuksissa 

   Pakarinen, Mirva (Lahden ammattikorkeakoulu, 2005)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli vesienhallintajärjestelmien, ympäristölupien ja raportointitapojen vertailu jätekeskuksissa ja Kujalan jätekeskuksen vesienhallintajärjestelmän kehittäminen.; Työ tehtiin keräämällä tietoa ...
  • Asiakastyytyväisyyden merkitys : tapaustutkimus: Aten marja-aitta tmi 

   Paunonen, Olli (Lahden ammattikorkeakoulu, 2005)
   Tässä opinnäytetyössä käsitellään asiakastyytyväisyyttä sekä Aten Marja-Aitta Tmi:n asiakastyytyväisyystutkimusta. Teoriaosassa selvitetään asiakastyytyväisyyden käsitettä. Asiakastyytyväisyyteen vaikuttavat asiakkaan ...
  • SolidWorks-työympäristön kehittäminen 

   Niveri, Samuli (Lahden ammattikorkeakoulu, 2005)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee SolidWorks 3D -suunnitteluohjelmiston ja sen yhteyteen kytketyn SmarTeam PDM -järjestelmän muodostaman työympäristön kehittämistä. SolidWorksin ja SmarTeamin käyttö Roxon Oy:ssä kohdistuu ...
  • Logistics outsourcing: solution for small and medium enterprises in Vietnam 

   Nguyen, Hoang Bao Khuyen (Lahden ammattikorkeakoulu, 2005)
   After officially becoming the 150th member of World Trade Organization, Vietnam has been witnessed to rapidly grow. Together with the growth of the economy, the logistics market in Vietnam also operates ebulliently. Recently, ...
  • Älykkään laitteen suunnittelu lintuharrastajille 

   Erkintalo, Marina (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Uuden älykkään laitteen muotoileminen lintuharrastajille on oma toimeksianto, jossa päämääränä on kehittää nykyisiä harrastusvaiheita ja välineitä uudelle tasolle. Tavoitteena on luoda uusi tuotekonsepti kehittyneillä ...
  • Väriaineiden vaikutus homopolypropeenin ominaisuuksiin 

   Lindqvist, Jarno (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tässä opinnäytetyössä tutkitaan väriaineiden vaikutuksia homopolypropeenin ominaisuuksiin. Tutkimuksissa verrataan värillisien ja värjäämättömien yleis-koekappaleiden ominaisuuksien eroavaisuuksia mekaanisilla testausmenetelmillä ...
  • Digitaalinen televisio ja HDTV 

   Nousiainen, Matti (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee yleisesti television historiaa ja kehitystä alkuajoista nykyhetkeen. Työssä lähdetään liikkeelle aivan ensimmäisistä kuvalähettimistä ja käydään läpi historia analogisesta tekniikasta nykyaikaiseen ...
  • Voimavarakoulu 

   Paananen, Hanne (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tässä opinnäytetyössä käsitellään Omaiset mielenterveystyön tukena Päijät-Hämeen yhdistys ry:n kehittämää tukimuotoa, Voimavarakoulua. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, millaisena tukimuotona omaiset ovat ...
  • Radiohäiriöiden vaimentaminen hakkuriteholähteessä 

   Kumpulainen, Samuli (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin radiohäiriöiden vaimentamista hakkuriteho-lähteessä. Työn tavoitteena oli tutkia johtuvia ja säteileviä sähkömagneettisia häiriöitä sekä niiden syntyä, toimintaa ja vaimentamista. Käytännön ...
  • 3D-muotoiluohjelmien hyödyntäminen aaltopahvituotteiden suunnitteluprosessissa 

   Hietala, Miia (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyöni on markkinointiorientoitunut työ, jossa toimeksiantajana on Stora Enso Packaging Oy. Työssäni tutkin tuotesuunnitteluosastolla käytössä olevan CAD-ohjelman, Impactin 3D-ominaisuuksia. Suunnittelijoita ...
  • Liike - pysähtyminen - hiljaisuus 

   Kousa, Pia (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyöni kirjallinen osuus käsittelee liikkeen, pysähtymisen ja hiljaisuuden teemojen kautta sitä kokemusmaailmaa, jota taideteoksillani pyrin lähestymään. Aiheet on jaettu selventäviin alaotsikoihin teoksieni rajaaman ...
  • VRML-tiedostojen luonti ja käyttö visualisoinnissa 

   Luntta, Timo (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyössä perehdytään VRML-kielen mahdollisuuksiin visualisoinnissa. VRML on monipuolinen mallinnuskieli virtuaalimaailmojen visualisoimiseen. Se tukee monia ominaisuuksia, kuten valaistus, värit, animaatio, kamerat ...
  • Lämpökäsitellystä koivusta valmistetut kattaus/ruoanlaittovälineet 

   Shukla, Tina (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Syksyllä 2005 lähdin yhteistyössä Iittala oy ab:n kanssa suunnittelemaan keittiövälineitä, joissa puu olisi perusteltava ja ehkä ylivoimainenkin materiaali. Suunnittelutehtävän lähtökohtana oli suunnitella tuoteperhe ...
  • Tyky iltapäivä 

   Makkonen, Hanna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
  • Luonnonmukainen taajamahydrologia asemakaavoituksessa 

   Kokkarinen, Minna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on antaa tietoa ja kehittämistoimenpiteitä, joilla voidaan edistää luonnonmukaista taajamahydrologiaa asemakaavoituksessa. Työssä selvitettiin, miten hulevesien käsittelyä ohjataan ja millä ...
  • Viestinnän kehittäminen 

   Luokkamäki, Pia (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee lahtelaisen elintarviketeollisuusyrityksen viestintää ja sen kehittämistä. Kohdeyritys, Oy Biofincon Ab, toimii business-to-business -markkinoilla. Tutkimusongelmaksi määriteltiin havaittu ...
  • Yksioteharvesteripään muuttaminen yhdistelmäkouraksi 

   Suutarinen, Juha (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin AFM-Forest Oy:lle kevään 2006 aikana. Tavoitteena oli kehittää AFM 60 -yksioteharvesteripäästä kahmareilla varustettu yhdistelmä-koura, jolla voidaan kaataa, karsia, pätkiä sekä kuormata puutavaraa. ...
  • Mentorointi esimiestyön tukena 

   Pirttimäki, Hanna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämä opinnäytetyö kuvaa mentoroinnin merkitystä esimiesten kehittämismenetelmänä. Tavoitteena on antaa esimiehille hyvät valmiudet toimia mentorointisuhteessa. Kohdeorganisaationa on Päijät-Hämeen koulutuskonserni. ...