• 0-16-vuotiaiden lihavuuden hoidon interventiot : kirjallisuuskatsaus 

   Tornberg, Jenni; Vesala, Ida (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata 0-16-vuotiaiden lihavuuden hoitoon käytettyjä interventioita kirjallisuuden pohjalta. Tavoitteena oli, että koottua tietoa voivat hyödyntää terveydenhuollon ammattilaiset, terveysalan ...
  • 1 tyypin diabeteksen vaikutukset nuoren elämään 

   Lappalainen, Johanna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
   Diabetes on yleistyvä sairaus Suomessa. 1 tyypin diabetesta on niin lapsilla kuin aikuisillakin. Nuoruus on haasteellista aikaa jo itsessäänkin nuorelle, nuoruuteen kuuluvien kehitys-tehtävien, kuten itsenäistymisen, vuoksi. ...
  • 15-vuotiaiden tyttöjen ajatuksia laihduttamisen aloittamisesta 

   Laakso, Saara; Laine, Jutta; Siltanen, Marjo (Jyväskylän ammattikorkeakouluJAMK University of Applied Sciences, 2007)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli tuoda eläytymismenetelmää apuna käyttäen esille 15-vuotiaiden tyttöjen ajatuksia laihduttamisen aloittamisesta. Tyttöjen ajatuksia laihduttamisesta voi käyttää avuksi suunniteltaessa ...
  • 16-25 -VUOTIAIDEN DIABETESNUORTEN MIELIPITEET OMAHOIDOSTA JA SIIHEN MOTIVOITUMISESTA SEKÄ KIINNOSTUKSESTA VERTAISTUKEEN 

   Raatikainen, Ruut; Nurminen, Titta; Pihlavamäki, Minna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyömme tavoitteena on ollut saada näkökulmia siitä, millaisilla kuntoutuksen keinoilla 16–25 -vuotiaat diabetesnuoret saadaan kiinnostumaan ja motivoitumaan omahoidosta, sitoutumaan pitkäaikaissairauden hoitoon ...
  • 1970 - 1990 -luvuilla rakennetun asuinkerrostalokannan vaipparakenteet : Ongelmat ja korjaaminen 

   Kärkkäinen, Henna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tilaajana toimi rakennuttamiseen ja valvontaan erikoistunut yritys, Inmeco Oy Rakennuskonsultit. Tavoitteena työssä oli tuoda esille 1970 – 1990 -luvuilla rakennetun asuinkerrostalokantamme tyypillisimpien ...
  • 24 tunnin synnytyksen kehittäminen 

   Niininen, Miikka (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
   24-tunnin synnytys on eräänlainen päättötyö Jyväskylän ammattikorkeakoulun liiketalou-den yksikön, Tiimiakatemian, valmistuville opiskelijoille. Kvalitatiivisella tutkimusmenetel-mällä käytiin läpi 24-tunnin synnytyksen ...
  • 2d-animaatiot osana Android-sovellusta 

   Honkonen, Henri (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää erilaisia mahdollisuuksia toteuttaa 2D-animaatioita Android-sovellukseen. Tutkittaviin animointitekniikoihin liittyi lisäksi niiden mahdollisuuksien ja rajoituksien selvittäminen ...
  • 2–3-vuotiaan lapsen motorisen kehityksen tukeminen : Video-opas vanhemmille 

   Tykkyläinen, Sonja; Saarinen, Roosa (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
   Motorinen kehitys voidaan määritellä jatkuvaksi prosessiksi, jossa opitaan ikään kuuluvia liikuntataitoja. Ihminen tarvitsee motorisia taitoja selviytyäkseen arkielämän haasteista. Lapsi harjoittelee motorisia perustaitoja ...
  • 3-6-vuotiaiden lasten leikki- ja vertaissuhdetaitojen välinen yhteys : Taitojen välisen yhteyden tutkiminen RALLA-havainnointityökaluilla 

   Smolander, Eveliina; Tarkiainen, Hanna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää päiväkoti-ikäisten lasten leikki- ja vertaissuhdetaitojen välistä yhteyttä. Tutkimuksessa selvitettiin taitojen välistä yhteyttä toisiinsa arvioituina RALLA – leikki- ja kaveritaitojen ...
  • 3.-6.-luokkalaisten lasten liikunnallinen kerhotoiminta osaksi kerhotoiminnan kehittämishanketta : Wernerin iltapäiväkerho 

   Hakanen, Hanna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten aktivoida koululaisia rinteeseen ja kehittää tuote tai palvelu, joka palvelisi yhtenäisenä konseptina Suomen Hiihtokeskusyhdistys ry:n alaisia hiihtokeskuksia/hiihtokouluja. ...
  • 3D- Visualisointipalveluiden toimintaedellytysten selvittäminen Jyväskylän seudulla 

   Lahtinen, Johanna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyössä tutkittiin, millaisilla markkinoilla toimeksiantaja, Visualisointipalvelu Divion toimii kilpailun näkökulmasta ja miten nämä asiat vaikuttavat yrityksen tulevaisuuden suunnitelmiin. Tutkimuksen tavoitteena ...
  • 3D-grafiikka ja matchmoving 

   Koik, Sven (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Digitoimisto LumeTech osk., joka tarjoaa erilaisia digitaalisen median palveluita, kuten videoita, 3D-grafiikkaa ja web-sivuja. Työn tavoitteena oli vahvistaa LumeTechin osaamista ...
  • 3D-hahmoanimointi mainostarkoitukseen 

   Savola, Jenniina (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2015)
   Toimeksiantajana opinnäytetyölle toimi jyväskyläläinen Digitoimisto LumeTech osk. Tavoit-teena oli tuottaa LumeTechin yritysesittelyvideon alkuun hahmoanimointi, jolla esiteltäisiin heidän osaamistaan ja yrityksen ...
  • 3D-laserkeilainaineiston hyödyntäminen uudisrakentamisessa 

   Kauppinen, Antti (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2015)
   Laserkeilaus on tehokas tapa tuottaa tietoa kohteen kolmiulotteisuudesta. Laserkeilauksen tuloksena saadaan pistepilvi, jossa jokaiselle pisteellä on tunnettu sijainti xyz-koordinaatistossa. Pistepilveä voidaan hyödyntää ...
  • 3D-mainosvideo teollisuusyritykselle : Case: Leppäkosken Lämpö 

   Utriainen, Sari (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2015)
   Toimeksiantajana opinnäytetyölle toimi biolämmitysjärjestelmiä valmistava ja markkinoiva Ariterm Oy. Tavoitteena oli tuottaa messu- ja markkinointikäyttöön 3D-mainosvideo Ariterm Oy:n toimittamasta, elokuussa 2014 ...
  • 3D-mallin sekä valaistuksen toteutus asuntoesittelysovellukseen 

   Palomäki, Markus (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia sekä luoda ohjeistus 3D-mallin ja valaistuksen toteut-tamisesta Unity3D-pelimoottorilla ajettavaan asuntoesittelysovellukseen. Asuntoesitte-lysovelluksessa pääsee tutustumaan suunnittelemaan ...
  • 3D-mallinnuksen hyödyntäminen rakennesuunnittelussa 

   Anttonen, Teemu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Ramboll Finland Oy. Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia 3D-mallinnuksen ominaisuuksia ja selvittää niiden hyödyntämistä rakennesuunnit-telussa. Opinnäytetyössä keskitytään 3D-mallinnuksen ...
  • 3D-mallinnuksen ja -tulostuksen oppimisympäristön suunnittelu ja toteutus 

   Pietarila, Seppo (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
   Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopistolla oli tarve kehittää nuorisopuolen koulutusta 3Dmallintamisen ja -tulostamisen osalta. Kehitystarpeen ohessa toimeksiantajalla oli tahtotila saada nykytilannekuva nopeasti kehittyvästä ...
  • 3D-pelin NPC-hahmon animaatio 

   Hautoniemi, Julianna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi GameHunger projects, joka on aloitteleva pelinkehittäjätiimi. Tiimillä on työn alla heidän ensimmäinen 3D-videopeli. Tavoitteena oli luoda yhdelle pelin lintumaisista NPC-hahmoista ...
  • 3D-Scanner for Hochschule Esslingen 

   Somero, Antti (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   The work was done for Hochschule Esslingen and its main purpose was to provide the school with a comprehensive explanation of different 3-dimensional scanning systems and their functions. It was also deemed necessary for ...