Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu - Selaus nimekkeen mukaan

  • 10 teesiä naisten työurista ja digitalisaatiosta 

   Rajahonka, Mervi; Villman, Kaija
   Xamk Inspiroi 14 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2019)
   Digiteknologiat muuttavat maailmaa. Ne avaavat naisille uudenlaisia mahdollisuuksia edetä urallaan. Naisyrittäjille ne avaavat pääsyn maailmanlaajuisiin arvoverkostoihin. Naisilla saattaa kuitenkin olla digitaalisten ...
  • 11–15-vuotiaiden joukkuevoimistelijoiden fyysisten ominaisuuksien kartoitus 

   Ahvonen, Karo; Nurmeksela, Santeri; Siiskonen, Lotta (2020)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää 11–15-vuotiaiden joukkuevoimistelijoiden fyysisiä ominaisuuksia. Joukkuevoimistelijoiden fyysisiä ominaisuuksia on tutkittu hyvin vähän, eikä tällaista tutkimusta ole ennen ...
  • 13-16 vuotiaiden seksuaalisuus ja sen tukeminen : Esite seksuaalisuudesta Heinolan alueen yläasteikäisille nuorille 

   Ijäs, Roosa; Rajavuori, Elisa (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa esite seksuaalisuudesta Heinolan alueen yläas-teikäisille nuorille. Tavoitteena oli tarjota nuorille selkeää ja hyödyllistä tietoa seksuaalisuu-desta, sukupuolisuudesta sekä yhdyntä- ...
  • 13-16-vuotiaiden jääkiekkojunioreiden alaselkäongelmat – Opas oheisharjoitteluun 

   Keskilohko, Henri; Lahtela, Mikko (2020)
   11–18-vuotiaiden juniorijääkiekkoilijoiden selkäkipujen esiintyvyys lisääntyy iän kasvaessa. Taitekohta selkäkipujen esiintyvyydessä on 14–16-vuoden iässä, jolloin niitä esiintyy suhteessa eniten. Nuorten selkä on erityisen ...
  • 3D-kaupunkimallinnuksen automatisointi CityEnginellä 

   Vainio, Eve (2020)
   Viime vuosina kolmiulotteinen kaupunkimallinnus on yleistynyt Suomen kunnissa ja kau-pungeissa, mutta vielä on pitkä matka, jotta kaikkialla Suomessa kaupunkimalli olisi yleinen standardi. Opinnäytetyö on tehty Vantaan ...
  • 3D-mallien optimointi pelimoottorille 

   Karhu, Tomi (2020)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia erilaisia keinoja 3D-mallien optimointiin. Työvälineinä käytettiin Unity, Unreal Engine, 3ds Max, SketchUp ja SketchUp Pro -ohjelmia. 3D-mallit mallinnettiin 3ds Max ja SketchUp/Pro ...
  • 3D-mallit ja käyttöohjeistus 

   Huilaja, Pekka (2019)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, soveltuuko 3D-mallinnusohjelma Blender toimeksiantajalle vaihtoehdoksi korvaamaan heidän myynnin ja markkinoinnin tehtävissä paljon käytetyt mock-up-kuvat, joiden muokkaaminen voi usein ...
  • 3D-tulostettavat varaosat : Suunnitteluohje uusille asiakkaille 

   Järvenpää, Arttu (2019)
   Opinnäytetyön tavoitteena on tuote- ja palvelumuotoilun keinoin tehdä 3D-tulostettavien varaosien käytöstä helpommin lähestyttävää. Opinnäytetyössä tutkitaan 3D-tulostettujen varaosien nykyistä käyttöä, potentiaalisia ...
  • 3D-tulostuksen mahdollisuudet teatteripuvustuksessa: 3D-tulostaminen kankaalle 

   Lindh, Sarri (2019)
   Työssä tutkitaan 3D-tulosteiden yhdistämistä kankaaseen ja pohditaan, miten 3D-tulostusta voisi hyödyntää teatteripuvustuksessa. Työn tutkimuskysymys on, kuinka valmistaa teatteripuvun osia kangasta ja 3D-tulostusta ...
  • 3D-tulostuspalveluiden kehittäminen asiakasymmärryksen kautta: Tapaustutkimus: Materflow 

   Wright, Vesa-Matti (2019)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on Lahdessa toimivan Materflow Oy:n 3D-tulostuspalveluiden tuotteistaminen. Tarkoituksena on luoda asiakkaille selkeästi esittettävissä oleva palvelukokonaisuus, jota voidaan kuitenkin tarpeen ...
  • 3–5-vuotiaiden lasten osallisuus kouvolalaisten päiväkotien liikuntakasvatuksessa 

   Hyytiäinen, Salla (2019)
   Opinnäytetyön lähtökohtina toimivat sekä lasten osallisuuden että lasten liikkumisen merkityksen korostuminen tämän päivän varhaiskasvatuksessa. Vuoden 2016 varhaiskasvatussuunnitelman perusteet nosti lasten osallisuuden ...
  • 3–5-vuotiaiden lasten vuorovaikutustaitojen syventäminen leikkitilanteissa 

   Kärsämä, Laura (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli syventää 3–5-vuotiaiden lasten välistä vuorovaikutusta leikkitilanteissa. Työn tavoitteena oli luoda vuorovaikutusteemainen ohjauskokonaisuus ja tehdä tästä päiväkotiin ...
  • 40-vuotiaiden kotkalaisten miesten sähköinen terveystarkastus : Systemaattinen kirjallisuuskatsaus ja terveystarkastuksen sisällön laatiminen 

   Kalliokoski, Kaisa (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia 40-vuotiaiden kotkalaisten miesten sähköisen terveystarkastuksen sisältö sekä tutkia, miten elintapaohjausta voidaan antaa internetin välityksellä. Opinnäytetyön aihe on saatu ...
  • 4–6-vuotiaan lapsen motoristen perustaitojen harjoittaminen : Opas lapsen vanhemmille 

   Asikainen, Viivi; Nikkinen, Riina; Räsänen, Tiia (2020)
   Motorisiin perustaitoihin kuuluvat liikkumis-, tasapaino- ja välineenkäsittelytaidot, ja näitä taitoja harjoitellaan varhaislapsuudessa. Lapsen tulisi hallita motoriset perustaidot ennen kouluikää. Motoristen perustaitojen ...
  • 5-vuotiaiden mediataidot ja -valmiudet: Mikkelin kunnallisten päiväkotien varhaisvatukseen osallistuvien mediakasvatus 

   Laurikainen, Aura; Kuusela, Laura (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaisia mediataitoja ja -valmiuksia Mikkelin kunnallisten päiväkotien varhaiskasvatukseen osallistuvilla 5-vuotiailla on. Tutkimuksen avulla pyrittiin muodostamaan käsitys ...
  • 56 Innostavaa ideaa! Työelämän laatu euroiksi Etelä-Savossa 

   Aschan, Tuulevi; Järvikukko, Lahja; Kallioinen, Raija; Kesti, Marko; Kyllönen, Tarja; Manninen, Mirjam; Myöhänen, Paula; Saar, Laura; Turunen, Riikka; Ylitalo, Aino-Inkeri; Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
   Xamk Inspiroi 10 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2019)
   Työhyvinvointia parannetaan hyvällä vuorovaikutuksella. Sitä opetellaan jo päiväkodissa osana varhaiskasvatusta. Vaikka tunteiden säätely ja toisten kunnioittaminen kuulostavat lapsellisilta, saattavat ne olla nykyorganisaatioissa ...
  • 5S-mallin soveltaminen pakkausmateriaalivarastossa 

   Köninki, Samuel (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää 5S-menetelmän avulla Apetit Oyj:n Kivikon pakkausmateriaalivaraston toimintaa. 5S-menetelmä on viisivaiheinen prosessi, jolla pyritään kehittämään järjestelmällisesti työtiloja ...
  • 6.-luokkalaisen oman toiminnan vahvistaminen arjen valinnoissa 

   Sievänen, Mirva; Liikanen, Kirsi; Särkkä, Tarja (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tutkimuksen tarkoituksena on 6.-luokkalaisen oman toimijuuden vahvistaminen arjen hy-vinvoinnissa. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten vahvistaa koululaisen voimava-roja arjen valinnoissa hyvinvoinnin näkökulmasta ...
  • 60‒79-vuotiaiden mielipiteet alkoholinkäytöstä ja alkoholineuvonnasta Kouvolassa 

   Hyyrynen, Hanna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Kouvolalaisten 60‒79-vuotiaiden mielipiteitä alkoholinkäytöstä, alkoholinkäytön puheeksiotosta ja heille suunnatusta alkoholineuvonnasta. Tavoitteena on, että tuloksia voidaan ...
  • 70-vuotiaiden hyvinvointi Kotkassa 

   Koskinen, Sanna; Lindlöf, Emmi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Kotkan kaupunki on järjestänyt vuosittain 70-vuotiaille hyvinvointipäivän ja tuottanut hyvinvointikyselyn kyseiselle ikäryhmälle. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää hyvinvointikyselyn pohjalta 70-vuotiaiden ...