• SCALEX 1001 -autovaakajärjestelmän 3D-mallinnus 

   Greijer, Jani (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2019)
   Tämän opinnäytetyön kohdeyrityksenä oli Tamtron Systems Oy, joka on tunnettu auto- ja junavaakatoimittaja. Tavoitteena oli luoda yrityksen käyttöön 3D-malleja Scalex 1001 -autovaakajärjestelmästä ja sen lisälaitteista. ...
  • Valmet DNA -järjestelmän I/O-korttien elinkaaripäivitys 

   Nuotio, Mika (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2019)
   Opinnäytetyön aihe on Valmet DNA -automaatiojärjestelmän I/O-korttien elinkaaripäivitys. Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy:n Harjavallan yksikkö. Opinnäytetyön tavoitteena ...
  • Uusasiakashankinta ja asiakaspotentiaalin selvittäminen taloushallintoalan yrityksessä 

   Valtonen, Inkeri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2019)
   Opinnäytetyön aiheena oli uusasiakashankinta ja asiakaspotentiaalin selvittäminen taloushallintoalalla toimivassa yrityksessä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää asiakaspotentiaali uudella markkina-alueella sekä kehittää ...
  • Pitopalvelutoiminta osana liiketoimintasuunnitelmaa : Bistro Venla 

   Siivonen, Venla (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2019)
   Tämä opinnäytetyö sai innostuksensa Bistro Venlassa. Kirjoittaja sai mahdollisuuden lähteä esimieheksi remontoitavaan tilaan, johon oli suunnitteilla kokous- ja yksityistilaisuustoimintaa sekä pitopalvelua. Tämä liiketoiminta ...
  • Ravintola-alan mobiiliapplikaatioiden vertailu ja prototyypin rakentaminen 

   Vuorinen, Susanne (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2019)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli rakentaa prototyyppi ravintola-alan mobiiliapplikaatiosta. Tutkimuskysymyksenä oli, mitä toimintoja ja ominaisuuksia toimivan ja asiakastyytyväisyyttä kasvattavan ravintola-alan mobiiliapplikaation ...
  • Vuokatuotekonseptin jatkokehitys : Linkosuon Kahvila Oy 

   Tanttu, Maija (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2019)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja kehittää suolaisia tuotteita Linkosuon Kahvilan vuokatuotekonseptiin. Vuokatuotekonsepti sai alkunsa keväällä 2018, kun vuokapullat kehitettiin Ratinan kauppakeskukseen avattuun ...
  • SaaS Application Integration Challenges 

   Kaikkonen, Tiina (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2019)
   Cloud services are all the time growing method to provide new services to businesses to gain benefit by subscribing the service instead of investing to it. Many on-premise solutions are replaced with new software as a ...
  • Educating for the Future and for Life : A Case Study of Ethical Considerations in Promoting the Use of Digital Technologies in Teaching and Learning in Finnish Basic Education 

   Jantunen, Anita (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2019)
   The purpose of this study was to examine the implementation of digitalisation in Finnish basic education by defining the ethical questions and considerations faced by different actors of a local ICT project. As the research ...
  • Rakennushankkeen suunnittelun kehittäminen 

   Korhonen, Helka (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön lähtökohtana oli kehittää Trendikoti Oy:n suunnittelutyöprosessia, joka on yrityksen nopean kasvun myötä jäänyt hieman puutteelliseksi. Tarkoituksena oli selvittää kaikki pientalon rakennusprosessin eri vaiheet ...
  • Liikuntavammaisten vanhempien kokemuksia vertaistuesta vanhemmuuden tukena 

   Kangas, Sonja (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2019)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli haastattelujen kautta selvittää liikuntavammaisten vanhempien kokemuksia vertaistuesta vanhemmuuden tukena. Tavoitteena oli tuottaa tietoa SAMAT-toiminnalle vanhempien vertaistuen tarpeesta, ...
  • Työterveyshoitajien työnhallinta : kokemuksia itsensä johtamisesta 

   Makkonen, Sallariina; Åberg, Taru (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2019)
   Työterveyshuollon laaja toimintakenttä vaatii työterveyshoitajilta kykyä työskennellä itsenäisesti ja johtaa omaa työtään. Opinnäytetyön tavoitteena oli kuvata työterveyshoitajien työtä ja työnhallintaa itsensä johtamisen ...
  • Asiakkaiden osallistamisen mallintaminen : case Alko Oy 

   Kokko, Kaisa (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2019)
   Asiakkaiden osallistaminen on yksi 2010-luvun puhutuimmista ilmiöistä asiakaskokemuksen kehittämisessä. Erinomaisesta asiakaskokemuksestaan tunnettu, Suomessa yli 5,5% alkoholia sisältävien alkoholijuomien vähittäiskaupasta ...
  • Virtsan bakteeriviljelyseulonnan verifiointi Sysmex UF-5000 -virtaussytometrille 

   Laihotie, Lotta (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2019)
   Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Fimlab Laboratoriot Oy ja työn kokeellinen osa suoritettiin yrityksen Tampereen keskuslaboratoriossa syksyllä 2018. Vuoden 2018 aikana Fimlab Laboratoriot Oy:ssä toteutettiin mittava ...
  • Sepelvaltimokuvauksen ja -toimenpiteen perusvälineistö : Opas röntgenhoitajaopiskelijoille 

   Karinen, Mari (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2019)
   Terveydenhuollon laitteiden turvallisen käytön osaaminen on keskeinen röntgenhoitajan ammatillisen ja potilasturvallisuusosaamisen ulottuvuus. Tämä ulottuvuus korostuu toimenpideradiologiassa, jossa tehdään kajoavia, usein ...
  • Yksityisen tien kantavuuden parannushankkeet 

   Solismaa, Antti (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2019)
   Suomen yksityistieverkosto käsittää kolme neljäsosaa Suomen tiestöstä. Laajuutensa vuoksi yksityisteiden kanssa tekemisissä on valtaosa suomalaisista. Tiestön rakenteellisen kunnon takaamiseksi tiestö vaatii jatkuvia ...
  • Market entry to Sweden in district heating industry : the case of W1TT Group Oy 

   Lundström, Kenneth (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2019)
   This bachelor’s thesis was commissioned by W1TT Group Oy. They produce and sell products that are designed for district heating and cooling. The main product that will be focused on is the W1TT heat distribution centers. ...
  • Potilaan turvallisen ja oikea-aikaisen kotiuttamisen kriteerit ja arviointi : Kirjallisuuskatsaus 

   Haikka, Henna; Kortesniemi, Anna; Leppänen, Elina (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kirjallisuuskatsauksen avulla kartoittaa, mitä potilaan kotiuttamisessa tulee huomioida. Tavoitteena oli tuottaa hyödyllistä tietoa työelämätaholle liittyen potilaan kotiuttamiseen ja sen ...
  • Raitiotien yhteensovitus katuympäristöön : Case Tampereen Raitiotieallianssi 

   Isotalo, Hanna (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2019)
   Opinnäytetyö tehtiin Tampereen Raitiotieallianssille ja toimeksiantajana oli VR Track Oy, joka on yksi Raitiotieallianssin osapuolista. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia raitiotiesuunnittelun yhteensovituskäytäntöjä ...
  • Kaihileikkauksen potilasohje 

   Mellavuo, Soja; Noukka, Essi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Aikuisiän kaihi eli niin kutsuttu harmaakaihi on yleisin näköä heikentävä sairaus maailmassa. Kaihi on silmän mykiön sairaus. Mykiö samentuu ja valon kulku verkkokalvolle heikkenee, jolloin näkö heikkenee asteittain. ...
  • Kotihoidon työntekijöiden kokemuksia psykoottisista ja itsetuhoisista asiakkaista 

   Pihlajaniemi, Henna; Vuori, Reetta (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoitus oli kartoittaa Tampereen kaupungin kotihoidon työntekijöiden kokemuksia psykoottisista ja itsetuhoisista kotihoidon asiakkaista. Tutkimuskysymysten avulla pyrittiin saamaan laadullista tietoa ...